Fjäll

Senast ändrad: 22 februari 2023
Vy över fjällen

När NILS basinventering upphörde nationellt efter 2018 års inventering fortsatte inventeringen i fjällen. Utifrån de data som samlats in i fjällen från 2003 och framåt levereras bland annat resultat årligen till miljömålet "En storslagen fjällmiljö" och artikel 17-rapporteringen på nationell nivå. Ett flertal samarbeten pågår även på regional nivå. De data som samlats in i fjällen kommer i början av 2021 finnas tillgängliga inom Datavärdskap Naturdata.

Design och Fältmetodik

Fjällinventeringen var 2003-2020 en del av NILS basinventering, stickprovsdesign och metodik finns beskriven under NILS basinventering. Under 2021 kommer fjällinventeringen att övergå till samma stickprovsdesign som de nya NILS inventeringarna för gräsmarker och lövskogar.

Datavärdskap

Under 2019/2020 påbörjades arbetet vid SLU, att etablera Datavärdskap Naturdata på uppdrag av Naturvårdsverket som ett samarbete mellan avdelningen för landskapsanalys vid institutionen för skoglig resurshushållning och Artdatabanken. Datavärdskapet består av tre delar, de två vid SLU och en vid Lunds universitet. Vid SLU står Artdatabanken för datavärdskapsdelen om arter och landskapsanalys står för delen om landskap där inventeringar som samlar in data utöver artdata ingår. För Datavärdskap Naturdata landskap ingår data från fjällinventeringen i en första publicering som finns tillgänglig från 2021.

 

 

 

 


Kontaktinformation

Sven Adler, Projektledare Fjällinventeringen 
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
sven.adler@slu.se, 090-786 81 01

Henrik Hedenås, Programchef NILS, Projektledare för gräsmarks och lövskogsinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se, 090-786 86 41