CV-sida

Anna Bengtsson

Anna Bengtsson

Presentation

Landskapsarkitekt med inriktning mot evidensbaserad och hälsofrämjande design. Lektor vid Institutionen för människa och samhälle.

Arbetar med flertalet kurser på temat utemiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande parallellt med forskning om evidensbaserad design och designprocesser. Mitt personliga mål är att fördjupa mig i gestaltning som sätter människans hälsa och välbefinnande i fokus och att genom detta utveckla min praktiska och teoretiska kunskap inom landskapsarkitektur och miljöpsykologi. Disputerade 2015 med avhandlingen ”From experiences of the outdoors to the design of healthcare environments”.

Miljöanalys

Program: Bebyggd miljö. Projekt: Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering

Publikationer i urval

Bengtsson, A., Åshage, A., Andersson, M., Dybkjær, E. & Grahn, P. (2024). Improving green space design based on health design theory and environmental psychology. In: Aguiar Borges, L., Rohrer, L., Nilsson, K. (Eds.), Green and healthy Nordic cities : How to plan, design, and manage health-promoting urban green space. Nordregio, pp. 79-104. https://doi.org/R2024:11403-2503 

Grahn, P., Stoltz, J. & Bengtsson, A. (2024). Grönskan i den byggda miljön och dess hälsoaspekter. I Stigsdotter, C. (red.) Den byggda formens betydelse. Kunskap från forskning. Boverket, sid 112-125. Länk 

Borges, L.A., L. Rohrer, G. Aamodt, M. Andersson, A. Bengtsson, E. Dybkjär, P. Grahn, A. Kajosaari, M. Kytta, K. Nilsson, E.C.A. Nordbö, H. Nordh, T.B. Randrup, Sa Rossi, A. Sunding & A. Åshage (2024) Methods, models, and guidelines for practitioners to deliver health-promoting green space. In Borges, L.A., L. Rohrer & K. Nilsson (eds.) Green and healthy Nordic cities: How to plan, design, and manage health-promoting urban green space. Nordregio. http://doi.org/10.6027/R2024:11403-2503 

Grahn, P.; Stoltz, J.; Skärbäck, E.; Bengtsson, A. (2023) Health-Promoting Nature-based Paradigms in Urban Planning. Encyclopedia 2023, 3, 1419–1438. https://doi.org/10.3390/encyclopedia3040102

Bengtsson, A., Liljgren, M. and Landin, H.  (2023) Natur och grönska för friskare patienter och personal. Green Cities. WP5.1_SE_Green-cities-folder-2022-webb.pdf (thegreencities.eu)

Grahn, P., Stoltz, J. and Bengtsson, A. (2022) An Interdisciplinary-Based Design of Holistic Healing Gardens Derived From Research and Development in Alnarp Rehabilitation Garden, in: Bishop, K., & Corkery, L. (Eds.). Routledge Handbook of Urban Landscape Research (1st ed.). Routledge.

Jansson, M., Bengtsson, A. (2022). Utveckla utemiljöer för gammal och ung. Gröna Fakta|Utemiljö 4.

Liljegren, M., Bengtsson, A., Lindahl, G. & Wijk, H. (2022). Health promoting qualities in outdoor environments at residen-tial care facilities for older adults – a research approach [preprint]. The Evolving Scholar | ARCH22.

Huvudförfattare/medförfattare till fem kapitel i antologin: Engström, Å., Juuso, P., Liljegren, M. & Lundmark Alfredsson, L. (2022). Vård, omsorg och rehabilitering utomhus: teori, praktik och nya perspektiv. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur.

Boverket (2022). Forskning från SLU, landskapsarkitektur och miljöpsykologi. https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/vardens-miljoer/manniska-och-vardmiljo/evidens-och-kunskap/forskning-slu/

Perander, S., Bengtsson, A., Gora, M. (2021). Healthy Everyday Landscapes for transforming port sites: a case study of Nyhamnen, Malmö. PORTUSplus 12. 

Bengtsson, A., Åshage, A., Burman, R., Oher, N. (2020). Hälsofrämjande utemiljöer. Movium Fakta 4. Alnarp: Movium.

Bengtsson, A. (2020). Elderly and persons in need of care. I Jansson, M. & Randrup. T. (red) Urban Open Space Governance and Management. Routledge, London. Sid 84-86

Skärbäck, E., Bengtsson, A., Grahn, P. (2019). Naturintryckens betydelse på arbetsplatser. Movium Fakta 4. Alnarp: Movium.

Åshage, A., Bengtsson, A. (2019). Health promoting urban planning: a case study of an evidence based design process. ARCH19: 4th international conference on architecture, research, care and health. Conference Proceedings.

Bengtsson, A., Oher, N., Åshage, A., Lavesson, L., Grahn, P. (2018). Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang: En forskningssammanställning. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie:17. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. https://pub.epsilon.slu.se/15686/11/bengtsson_a_et_al_181008.pdf

Bengtsson, A. (2017). Utformning av stödjande utemiljö. I Skärbäck, E & Mossberg, F. (red) Grönska och ljudkvalitet i närmiljön. Hårda fakta för mjuka värden. Skriftserie för Ljudmiljöcentrum Lunds universitet. Nr 16. Sid 37-40.

Bengtsson, A., Hägerhäll, C., Englund, J-E., Grahn, P. (2015). Outdoor Environments at Three Nursing Homes: Semantic Environmental Descriptions. Journal of Housing for the Elderly 29 (1-2).

Bengtsson, A. (2015). From experiences of the outdoors to the design of healthcare environments. Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp. http://pub.epsilon.slu.se/12192/1/Bengtsson_A_150508.pdf

Pálsdóttir, AM., Larsson, A., Bengtsson, A., et al., 2015. ALM-Affärsmodellen - 5-stegs modellen för affärs-och företagsutveckling av Attraktiva Landsbygdsplatser baserat på Miljökvalitéer. LTV-fakultetens faktablad 2015:21.       

Bengtsson, A., Grahn, P. (2014). Outdoor Environments in Healthcare Settings: A Quality Evaluation Tool for Use in Designing Healthcare Gardens, Urban Forestry and Urban Greening 13 (4), 878-891. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866714001022

Bengtsson, A. & Grahn, P. (2014). Natur och trädgård i ett vårdsammanhang. I Wijk. H. (red) Vårdmiljöns betydelse. Studentlitteratur. Sid 229-254.

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415170
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp

Publikationslista: