CV-sida

Annie Roos

Annie Roos, PhD, är universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, organisation och hållbar utveckling. Hon är placerad inom forskningsgruppen Entrepreneurship and innovation for sustainability. Hennes huvudämnen är entreprenörskap och genus på landsbygden.

Undervisning

Annie undervisar bland annat i organisationsteori, vetenskaplig metod samt handleder uppsatser.

Forskning

Mitt forskningsområde är att koppla samman genusfrågor med företagande på landsbygden.

I min avhandling frågar jag hur genus skapas och förändras i förhållande till entreprenörskap. Att fokusera på entreprenörskap i genusfrågan innebär att belysa att underrepresentationen av kvinnliga entreprenörer är ihållande trots många statliga program, initiativ och forskningsprojekt i syfte att öka kvinnors delaktighet i entreprenörskap. 

Avhandlingen syftar till att kontextualisera genus-i-entreprenörskap vilket betyder att fokusera på när, hur och varför entreprenörskap händer. Genus-i-entreprenörskap innebär ett fokus på hur kvinnor och män gör genus i entreprenörskap och ifrågasätter underliggande antaganden om entreprenörskap. Genom att förena de här två idéerna bidrar denna avhandling till förståelsen för hur genusprocessen sammanflätas med entreprenörskap och sker i en rumslig kontext.

Samverkan

Annies empiriska forskning sker i Ockelbo, Gästrikland, där Annie deltar i olika företagarnätverk, intervjuar företagare samt följer ett kommunprojekt om involvering av företagare i kommunens lokala utveckling.

Bakgrund

Annie är Agronom och innehar en masterexamen i företagsekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Handledning

Doktorander

Hina Hashim, SLU

Kandidatuppsatser

Jernberg, Frida and Lindbäck, Anna, 2018. Drömmen om den perfekta entreprenören: en studie av en svensk tidskrift före och efter #metoo. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för ekonomi

Hidén, Elisabeth and Svensson, Esther, 2018. Att bädda in en medarbetare från en annan nationell kultur: en fallstudie på Lantmännen Maskin. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för ekonomi

Publikationer i urval

Roos, A. (2021), Reproducing Gender - The Spatial Context of Gender in Entrepreneurship, Dissertation No. 2021:8, Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden, available at: https://pub.epsilon.slu.se/21268/.


Kontaktinformation


Publikationslista: