CV-sida

Emma Lannergård

Emma Lannergård
Syftet med mitt doktorandprojekt är att förbättra förståelsen för processer som styr transport av fosfor på avrinningsområdesnivå. In situ mätning av ytvatten med sensorer, sedimentanalyser och processbaserad modellering kommer att användas för att mer precist kunna uppskatta transport av fosfor i åar och vattendrag.

Presentation

Övergödning av ytvatten är ett pågående problem i många delar av världen, hittills har stort fokus i forskningen lagts på transport av fosfor från land till vatten. Internbelastning i sjöar och vattendrag har dock visat sig viktigt, inte minst för återhämtning efter hög näringsbelastning över tid, samt när fosfortransporten ska beräknas på avrinningsområdesnivå. Följaktligen fokuserar detta projekt på interna processer i vattendrag, där sedimentet är av högsta betydelse för att förstå fosfordynamik i Sveriges jordbrukslandskap.    

Den största delen av projektet kommer att genomföras i Sävjaån, ett avrinningsområde med blandad markanvändning (jordbruk/skogsbruk), i närheten av Uppsala.

Projektet kommer att bestå av tre delar:

Användning av in situ sensorer (YSI OMS-VS/YSI EXO2-Sonde) som samlar in högfrekvent vattenkemidata (var 10:e minut) över hela året. Turbiditet har använts som substitut för totalfosfor då parametrarna uppvisat stor samstämmighet. Studien gav ökad förståelse för transport i avrinningsområdet och visade vikten av provtagning även under högflöden när den totala belastningen skulle beräknas.

Högflödestillfällen kommer vidare att undersökas avseende hysteresis med hjälp av högfrekventa mätningar av turbiditet och flöde. Detta kan hjälpa oss att ytterligare öka förståelsen för transport av partiklar inom avrinningsområdet.

Laborativa analyser samt fältanalyser av sediment kommer att göras inom avrinningsområdet där bland annat fosforfraktioner kommer att undersökas. För att förstå den spatiotemporala variationen när sedimentet agerar som en källa eller sänka av fosfor kommer adsorptionsisotermer att beskrivas och kvantifieras.  

Processbaserad modellering med INCA-P (Integrated Catchment Model) kommer att göras för att sammanställa resultaten från fältarbete samt laborativa data. Vattenkvalitet kommer att modelleras på avrinningsområdesnivå, där målet är att bättre kvantifiera fosfortransport under olika förutsättningar, exempelvis förändrad markanvändning och vid olika klimatscenarier.

Miljöanalys

Institutionstjänstgöring: Potentiellt införande av sensoranvändning i Sveriges program för övervakning av ytvatten – installation, skötsel och datahantering

Bakgrund

Kandidatexamen i Miljövetenskap, Linköpings universitet (2008-2011). En tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Min utbildning fokuserades på analytisk miljökemi, miljöövervakning och miljölagstiftning. Jag gjorde min praktik på Vattenmyndigheten i Norra Östersjön (Västerås). Masteruppsats: Drained land and nutrient transport in the river Svärtaå catchment (2011)

Miljökonsult, arbetade med tillståndsansökningar och miljökonsekvenskbeskrivningar (2011-2014).

Masterexamen i Miljövetenskap, Mark- och vattenförvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet (2014-2016). Utbildningen fokuserade på processer i mark- och vatten ur ett landskapsperspektiv. Min praktik gjordes på Naturvårdsverket inom avdelningen för Förorenad mark. Examensarbete: Potential for using high frequency turbidity as a proxy for total phosporus in Sävjaån

Handledning

Huvudhandledare: Martyn Futter, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Jens Fölster, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Lisbet Lewan, Institutionen för mark och miljö, SLU

Elin Widén Nilsson, Institutionen för vatten och miljö, SLU

José Ledesma, Institutionen för vatten och miljö, SLU

 

Publikationer i urval

Lannergård, E., Ledesma, J.L.J, Fölster, J., Futter, M.N., High frequency turbidity as a proxy for total phosphorus: potential application in a mixed land use catchment in Sweden (in preparation)


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala