CV-sida

Emma Lannergård

Emma Lannergård

Presentation

Jag jobbar som Postdoc på vatten och miljö SLU, med tvärvetenskaplig bakgrund inom miljövetenskap, men specialiserad på mark och vatten. Det är viktigt att forskningen vi gör är relevant och användbar! Jag tycker därför det är viktigt med den kontinuerliga kontakten mot kommuner, länsstyrelser, företag och lantbrukare. Jag gillar interaktionen med andra forskare och studenter, deltar gärna i konferenser, workshops och andra lärandemiljöer.

Min forskning följer tre huvudspår:

- Utveckla kunskap för att (bättre) förstå processer i miljön som påverkar transport av näringsämnen (N och P) och suspenderat material. Ofta är dessa processer nära sammanlänkade med hydrologi, vilket gör flöden, nederbörd och markförhållanden intressanta. 

- Sensorer för högfrekvent övervakning av vattenkemi och flöden, exempelvis var 15:e minut. Med tätare mätningar kan vi bättre förstå dynamiken i vattendrag. Jag har arbetat med hela processen från att hitta rätt plats för sensorerna, montering och installation, felsökning och skötsel, analys och datahantering och inte minst - hur vi använder reslutatet!

- Internbelastning av fosfor (P) från mark, vattendrags-, damm och sjösediment. Mycket P lagras i miljön, och frigörs under specifika förhållanden. Men hur mycket lagras och när riskerar det att frigöras? Detta är ett område som behöver mer fokus, inte minst för att kunna leva upp till vattenkvalitetsnormer och för göra korrekta riskbedömningar. 

Under det senaste året har jag jobbat på temat "Vad kan vi göra åt problemen?"

- Potential och trade-off effekter med våtmarker/dammar och naturbaserade åtgärder (exempelvis kopplade till diken och dränering). 

Undervisning

- Monitoring of surface waters (MX0145)

- Sensorer och telemetri (MX0133)

- Handledning uppsatser och mindre arbeten

Forskning

Verktyg som används i forskningen

- Modellering PERSiST, INCA-P, SWAT+

- c-q analys, hysteresis

- Fältarbete, mark och sedimentprovtagning, vattenprovtagning, installation av vattennivåmätare och flödesmätningar

- Labbarbete, kalibrering av sensorer och fosforfraktionering (Psenner & Pucsko, Hupfer)

Miljöanalys

Potentiellt införande av sensoranvändning i Sveriges program för övervakning av ytvatten – installation, skötsel och datahantering

Bakgrund

Doktorandutbildning inom miljöanalys, vatten och miljö SLU (2016-2021, inkl. föräldraledighet)

Masterexamen i Miljövetenskap, Mark- och vatten, Sveriges Lantbruksuniversitet (2014-2016). Utbildningen fokuserade på processer i mark- och vatten ur ett landskapsperspektiv. Praktik Naturvårdsverket inom avdelningen för Förorenad mark. Examensarbete: Potential for using high frequency turbidity as a proxy for total phosporus in Sävjaånförvaltning,

Miljökonsult, arbetade med tillståndsansökningar och miljökonsekvenskbeskrivningar (2011-2014).

Kandidatexamen i Miljövetenskap, Linköpings universitet (2008-2011). En tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Min utbildning fokuserades på analytisk miljökemi, miljöövervakning och miljölagstiftning. Praktik på Vattenmyndigheten i Norra Östersjön (Västerås). Kandidatuppsats: Drained land and nutrient transport in the river Svärtaå catchment (2011)

Publikationer i urval

Lannergård, E. (2021) Phosphorus transport in the landscape – Integrating high-frequency monitoring, phosphorus geochemistry and modelling to improve water management, PhD Thesis (Opponent Helen Jarvie, Waterloo University)

Lannergård, E.E., Fölster, J., Futter M.N. (2021). Turbidity-discharge hysteresis in a meso-scale catchment: the importance of intermediate scale events. Hydrological processes 

Lannergård, E.E., Agstam‐Norlin, O., Huser, B.J., Sandström, S., Rakovic, J., Futter, M.N. (2020). New insights into legacy phosphorus from fractionation of streambed sediment. Journal of 
Geophysical Research: Biogeosciences, 125, e2020JG005763  

Lannergård, E.E., Ledesma, J.L.J., Fölster, J., Futter M.N., (2019). An evaluation of high frequency turbidity as a proxy for riverine total phosphorus concentrations. Science of the Total Environment, 651 (1), pp. 103-113. 


Publikationslista: