CV-sida

Gunilla Lindholm

Gunilla Lindholm
Gunilla Lindholm är landskapsarkitekt (Master of Science in Landscape Architecture 1983), Agr Dr (1995) och Docent (2020). Hennes anställning som universitetslektor vid LAPF i Alnarp, omfattar 50% undervisning och 50% forskning. Hennes huvudintresse, som lett till olika tematiska studier, är förhållandet mellan det upplevda landskapet och dess representationer i policydokument, planering, design och förvaltning, i text och bilder.

Presentation

I sitt doktorandprojekt undersökte Gunilla Lindholm skolgårdar, för att förstå omgivningens betydelse för barns lek och aktivitet. Som en bieffekt observerade jag och blev fångad av gapet mellan ”ideer och representationer av barns omgivning” å ena sidan och ”den faktiska meningen och betydelsen av samma omgivning för barnen själva”. Dessa glapp/missförståelser mellan faktiska landskap och deras representationer har följt mig vidare i forskning om grönstruktur och planering och för närvarande transformation av urbana landskap. Jag försöker bidra till metodutveckling inom ”transdisciplinär design”, i syfte att använda designtänkande för att länka rumsliga och temporala data, aktörers och användares perspektiv, liksom plats-kontext-vision-loopar.

Publikationer i urval

Lindholm, G., Kristensson E. och Nilsson K.1988. Växter som vindskydd, (Vegetation as shelterbelts) Stad&Land nr 62, 1988, SLU, Alnarp

Lindholm, G. 1995. Skolgården - vuxnas bilder, barnets miljö. (The schoolyarrd - adults’ pictures, the child’s environment.)Dissertation. Stad&Land 129. SLU, Alnarp

Lindholm, G. 1995. Schooyards - the significance of place properties to outdoor activities in schools. Environment & Behavior, vol 23, nr 3, s 259-293

Lindholm, G. 1998. I cortilio scolastici in Svezia, immagini degli adulti e ambiente dei bambini, in: Gli spazi verdi il gioco dei bambini, Romitti I. & Petrella F. (ed), p 117- 126.Giurno

Lindholm, G. 2001. En stad är inte en myrstack. (A city is not an anthill), chapter in ”Att forska om gränser” (Research about borders) ed. J.L. Ramirez, NORDREGIO

Lindholm, G, 2002, Kunskapsverkstad som redskap i fysisk planering - en diskussion kring förhållningssätt och rolltagande, i: Interaktiv forskning - för utveckling av teori och praktik, Svensson, L, Brulin, G, Ellström, P-E & Widegren Ö (red), Arbetsliv i omvandling 2002:7, Arbetslivsinstitutet. Stockholm

Lindholm, G., 2002, Green structure as activity and as object - implications for urban planning, Nordisk Arkitekturforskning, vol 15, 2002:1, s 41-49

Werquin, A.C., Duhem, B., Lindholm, G., Oppermann, B., Pauleit, S., Tjallingii, S.,(eds.) 2005. COST Action C11 Green Structure and Urban Planning - Final Report (438 pages) OPOCE

Lindholm, G: 2012. Fear of Nature. Conference Review. Journal of Landscape Architecture, Issue 12, Spring 2012. Routledge, p 88

Lindholm, G: 2012. ‘Visible gestures’: On urban landscape perspectives in planning. Planning Theory, Vol 11(1), pp 5-19.

Lindholm, G., 2015. Beyond Green: Thinking Across Scales and Categories. In: Diedrich, Kahn, A, Dahl, C (eds) Site-Specific Design: Driving Force for Harbour Transformation. LTV Publication Series 2015:27, pp 49-51

Diedrich L., Kahn A. & Lindholm G: 2016. Beyond Best Practice– revaluing mindsets and models in harbour transformation, Portus Plus the Journal,RETE, Vol 6, 1-8

Lindholm, G., 2016. Svensk landskapsurbanism. I: Drougge, Å., Kling, A. & Westermark, K. (red.) Landskap Nu!, s 86-89

Diedrich, L., Dahl, C., Kahn, A. & Lindholm, G., 2016. Möten i hamnen - nu, på lång sikt och i mellantiden. I: Drougge, Å., Kling, A. & Westermark, K. (red.) Landskap Nu!, s 52-55

Lindholm, G, 2016. “Over and over again: iterative method and ancient resource management shaping new collaborative sustain-ability.” Accepted paper for the JPI Urban Europe Symposium “Urban Transition Pathways”, Brussels, October 27

Lindholm, G: 2017. “The Implementation of Green Infrastructure: Relating a General Concept to Context and Site. Sustainability 9 (4) 610- , special issue on “Nature Based Solutions for Urban Challenges”.

Lindholm, G: 2018. Book review: “The Landscape Architecture of Richard Haag: From Modern Space to Urban Ecological Design” by Thaïsa Way, 2015, Journal of Landscape Architecture, 13:2, 86-87

Lindholm, G: 2019. “Land and Landscape; Linking Use, Experience and Property Development in Urban Areas”. Land 8 (9) 137-

Blomberg, P., Aldman, K., Lindholm, G., Dahl, C. & Klein, H: 2020. Grönplanering – en handledning.  Kristianstads kommun & Tankesmedjan MOVIUM, SLU.

 

 
 


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415429
Postadress:
Box 57
23053 Alnarp
Besöksadress: Pomonavägen 4, Alnarp