CV-sida

Hanna Fors

Hanna Fors

Presentation

Jag är landskapsarkitekt och har för närvarande en 2-årig postdoktorstjänst på Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet, där jag arbetar i projektet Forest Visions. I detta tvärvetenskapliga projekt studerar vi hur produktionsaspekter, miljöhänsyn, klimatrelaterade risker, klimatförändringar, tillhandahållande av ekosystemtjänster samt känslomässiga aspekter påverkar svenska enskilda privata skogsägares val av skötselstrategi. Syftet med projektet är att kvantifiera och visualisera hur olika skötselstrategier bidrar till klimatlösningar och uppfyllande av miljömål under omställningen till ett fossilfritt samhälle, och samtidigt beakta målkonflikter och politiska konsekvenser. Hur når vi en hållbart förvaltad framtida skog i Sverige? Resultat från workshoppar med skogsintressenter i kombination med kompositindikatorer för ekosystemtjänster baserade på ekosystemmodellering kommer att ligga till grund för innovativa visualiseringar av hur olika skötselstrategier påverkar skogens ekosystemtjänster och klimatnytta. Resultaten kommer att presenteras som scenariobaserade berättelser som visar strukturen och funktionen hos förvaltade skogsekosystem i förhållande till olika klimatframtider.

Jag disputerade 2018 i ämnet landskapsplanering med inriktning mot landskapsförvaltning vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Mitt avhandlingsarbete handlade om brukarmedverkan i förvaltning av offentliga grönområden, och då framför allt i övergångszonerna mellan privata bostadsområden och offentliga grönområden. Jag fokuserade särskilt på hur kvalitén på våra urbana grönområden påverkas av brukarmedverkan och vad som driver brukare att engagera sig i förvaltning av offentliga grönområden.

Länk till min avhandling: https://pub.epsilon.slu.se/15770/

Publikationer i urval

Fors H., Hagemann, F.A., Sang, Å.O. and Randrup, T.B. (2021). Striving for Inclusion—A Systematic Review of Long-Term Participation in Strategic Management of Urban Green Spaces. Frontiers in Sustainable Cities 3:572423. doi: 10.3389/frsc.2021.572423

Fors, H., Ambrose-Oji, B., van den Bosch, C.K., Mellqvist, H., Jansson, M. (2020). Participation in urban open space governance and management. In: Jansson, M. and Randrup, T.B. (Eds.) Urban Open Space Governance and Management. Routledge.

Jansson, M., Vogel, N., Fors, H., Dempsey, N., Buijs, A., Randrup, T.B. (2020). Defining urban open space governance and management. In: Jansson, M. and Randrup, T.B. (Eds.) Urban Open Space Governance and Management. Routledge.

Jansson, M., Fors, H., Sundevall, E.P., Bengtsson, A., Lerstrup, I, Hurley, P., Qviström, M., Randrup, T.B. (2020). User-oriented urban open space governance and management. In: Jansson, M. and Randrup, T.B. (Eds.) Urban Open Space Governance and Management. Routledge.

Jansson, M., Vogel, N., Fors, H., Randrup, T.B. (2019). The governance of landscape management: new approaches to urban open space development. Landscape Research 44, 952-965.

Juma, I., Fors, H., Hovmalm, H.P., Nyomora, A., Fatih, M., Geleta, M., Carlsson, A.S., Ortiz, R.O. (2019). Avocado production and local trade in the southern highlands of Tanzania: A case of an emerging trade commodity from horticulture. Agronomy 9.

Fors, H., Wiström, B., Nielsen, A.B. (2019) Personal and environmental drivers of resident participation in urban public woodland management – A longitudinal study. Landscape and Urban Planning 186, 79-90.

Fors, H. (2018) User participation in public urban woodland management – drivers and impact on green space quality. Diss. Alnarp: Department of Landscape architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences. Available from: https://pub.epsilon.slu.se/15770/

Fors, H., Jansson, M. & Nielsen, A.B. (2018) The Impact of Resident Participation on Urban Woodland Quality—A Case Study of Sletten, Denmark. Forests, 9(670).

Fors, H., Nielsen, A.B., van den Bosch, C.C.K., Jansson, M. (2018) From borders to ecotones – Private-public co-management of urban woodland edges bordering private housing. Urban Forestry and Urban Greening 30:46-55.

Fors, H. (2017) Samförvaltningszonen i Holstebro. Tidskriften landskap nr 2, 2017.

Gulsrud, N.M., Rutt, R.L., Nielsen, A.B., Fors, H. and van den Bosch, C.C.K. (2016) Place-based governance of urban forests and green spaces for climate-resilient cities [policy brief]. Nordic Forest Research. http://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2017/07/pb_final.pdf

Molin, J.F., Fors, H. and Faehnle, M. (2016) Citizen participation for better urban green spaces [policy brief]. Nordic Forest Research. http://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2017/07/Citizen-participation-PB-final.pdf

Lindholst, A.C., Konijnendijk van den Bosch, C.C., Kjøller, C.P., Sullivan, S., Kristoffersson, A., Fors, H., Nilsson, K. (2016) Urban green space qualities reframed toward a public value management paradigm: The case of the Nordic Green Space Award. Urban Forestry and Urban Greening 17, 166-176.

Fors, H., Molin, J.F., Murphy, M.A., Konijnendijk van den Bosch, C. (2015) User participation in urban green spaces - For the people or the parks? Urban Forestry and Urban Greening 14, 722-734.

Lindholst, A.C., Sullivan, S.G., van den Bosch, C.C.K., Fors, H. (2015) The Inherent Politics of Managing the Quality of Urban Green Spaces. Planning Practice and Research 30, 376-392.

Jansson, M., Fors, H., Lindgren, Th. & Wiström, B. (2013) Perceived personal safety in relation to urban woodland vegetation : a review, Urban Forestry & Urban Greening, 12(2)2013, s. 127-133.

Fors, H. & Busse Nielsen, A. (2012) När en gräns förvandlas till ett möte. Movium Magasin, 2012:3, s. 24-27.

Gunnarsson, A., Jansson, M., Fors, H. & Kristensson, E. (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie, vol. 2012:13

Persson, B., Kristoffersson, A., Fors, H. & Lindgren. Th. (2012) Handledning till Skötselmanual för bostadsgårdar. Stad & Land nr 179 Alnarp: Movium.

Delshammar T., Fors H. 2011. Examensarbeten i forskningsprojekt. Genomförande och examination. Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jord­bruk : rapportserie, vol 2011: 25

Bensch, Å. & Fors, H. 2011. Sten i detalj – utemiljö. Stockholm: Balkong Förlag.

Fors H., Delshammar T. (Ed.). 2010. Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie (Sveriges lantbruks-universitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap), vol 2010:16

Fors H. 2009. Trädplanteringsprojekt - ett sätt att ge brukarna kontakt med träd. Gröna Fakta, vol 2009:1

Persson B., Kristoffersson A., Fors H. 2009. Skötselmanual för bostadsgårdar. Gröna fakta, vol 2009:4


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415165
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp