CV-sida

Harald Cederlund

Harald Cederlund

Forskning

Min forskning handlar huvudsakligen om att studera hur organiska för(o)reningar, bryts ned av mikroorganismer i marken och om att utveckla och testa olika proaktiva strategier för att förebygga förorening av mark och vatten.

Ett speciellt fokusområde är sedan länge ogräsbekämpning på banvallar. Jag har under en lång tid assisterat Trafikverket med att utvärdera och riskbedöma såväl kemiska bekämpningsmedel som alternativa bekämpningsmetoder som används eller skulle kunna tänkas användas på järnväg. 

Ett annat område är studier av hur biokol skulle kunna användas som en billig adsorbent för att minska utlakning av bekämpningsmedel eller näringsämnen från punktkällor i jordbruket, samt studier av hur inblandning av biokol i åkermark påverkar hur bekämpningsmedel adsorberas och bryts ned. 

Ett tredje område är studier av hur markmikroorganismer påverkas av olika insatsmedel inom lantbruket som t.ex. olika typer av gödningsmedel.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Oorganisk och fysikalisk kemi
Telefon: +4618673284
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala