CV-sida

Helena Röcklinsberg

Helena Röcklinsberg

Presentation

Som innehavare av det vid VH-fakulteten 2010 inrättade lektoratet i djuretik har jag förmånen att undervisa och forska i skärningsfältet mellan etik och praktik i frågor som rör människa-djur-relationen. Det som speciellt intresserar mig är tvärvetenskapliga perspektiv och metoder inom etisk analys, relationen mellan naturvetenskap och etik liksom relationen mellan etisk teori och moralisk praxis. Häri ryms dels filosofiska frågor som dem om människors och djurs moraliska status, dels frågor om grunder och gränser för människans ansvarstagande i relation till andra faktorer såsom klimat eller global befolkningstillväxt, dels frågor om relationen mellan olika mer eller mindre empiriska forskningsfält och etik.

Djuretik
Djuretik är en form av tillämpad etik, och är nära relaterad till naturvetenskaplig forskning om djur. Jag tänker mig att djuretik är en mötesplats för olika forskningsdiscipliner som bygger på ett ömsesidigt beroendeförhållande dem emellan. På samma sätt som naturvetenskaplig forskning vilar på värderingar och ställningstaganden om vad som är viktigt att undersöka och vilken metod som är bäst för att besvara en viss fråga är djuretiken beroende av forskning om olika djurs biologi, genetik, beteenden och behov etc. för att förankra olika etiska ställningstaganden. Här hittar ni SLU:s delwebbplats om etik.

Detta perspektiv på djuretiken har jag med mig i min undervisning på SLUs olika utbildningar, och uppmuntrar gärna studenterna till reflektion över deras egen syn på etik och människa-djur-relationen. Etik (både som djuretik och yrkesetik) kommer in de olika programmen för agronomer, i veterinärutbildningen, i djursjukskötarprogrammet, etologi- och djurskyddsprogrammet och i hippologens utbildningar. Jag undervisar även på kurser i försöksdjurskunskap och forskningsetik för studenter och doktorander. Under hösten 2015 ges för (första gången på SLU) en doktorandkurs i djuretik, Animal ethics. Den kan läsas om 3 hp, eller 4,5 hp, för den som vill skriva en liten uppsats (gärna relaterad till eller som del av avhandlingen). Kursen ges på engelska, med videouppkoppling till andra SLU-orter.

Min publikationslista hittar ni här (pdf).

Forskning

Aktuell forskning
Jag medverkar i följande pågående forskningsprojekt kring lantbruksdjur resp. aquakultur (äldsta först):

I min forskning arbetar jag även med bl.a. följande teman:

  • Etik kring djurförsök: hur fattas etiskt välgrundade beslut i frågor som rör användande av forskning på djur? Försöksdjursetiska kommittéers arbete och beslutsprocesser granskas, varvid djuretik relateras till demokrati, beslutsprocesser och olika former av medborgarmedverkan. Även frågan om relationen mellan rationalitet och emotioner i etiska beslut kommer in här.
  • Etik och regelverk: Vilka värderingar vilar rådande lagar och regelverk inom lantbruket på idag? Hur fungerar kontrollen av dessa regelverk och vilka metoder väljer man för att mäta om en djurhållare uppfyller regelverket eller inte?
  • Animal welfare policies: Hur inverkar värderingar och hur samspelar de med faktaunderlag när policies fomuleras? Forskning inom dessa fält bedrivs ffa inom ramen för Excellenscentrum för husdjurens djurskyddsforskning (se ovan), och inom Frida Lundmarks doktorandprojekt på HMH, se nedan.
  • Upphandling av livsmedel: Miljöstyrningsrådet har tagit fram kriterier för offentlig upphandling av animaliska livsmedel som används av många kommuner idag, men även artmångfald, klimathänsyn mm är viktiga värden för många kommuner och landsting - hur ska olika värden balanseras mot/med varandra? Målet är att, tillsammans med relevanta intressenter, ta fram en modell för beslutsfattande som kan väga in en rad etiska aspekter.
  • Etiska aspekter kring hållande av mink.
  • Etiska aspekter kring uppfödning av insekter som mat och foder.

Handledning

Biträdande handledare för följande doktorander:

  • Malin Öhlund, Klinisk kemi, SLU: Diabetes mellitus hos katt,
  • Towe Wandegren, Teologiska insitutionen, Uppsala Universitet: Feministisk djuretik: Speciesism och normkritik - olika djuretiska modellers syn på människa-djur-relationen.