CV-sida

Johanna Wallsten

Forskare i grovfodervetenskap och föreståndare SITES Röbäcksdalen.

Presentation

Jag är anställd som forskare, men har en stor andel administrativa uppdrag i min anställning då organisation och ledarskap intresserar mig. Är numera anställd på institutionen för växtproduktionsekologi, men har tidigare jobbat på norrländsk jordbruksvetenskap (NJV) åtta år och skogens biomaterial och teknologi (SBT) två år. Under 2022 var jag prefekt och ansvarig för en omorganisation då NJV upphörde 1 januari 2023. Har varit föreståndare för SITES Röbäcksdalen sedan våren 2018, samt har varit hemsideansvarig och haft ansvar för forskarutbildningen vid både NJV och SBT. Som doktorand satt jag i fakultetsnämnden och var vice ordförande i doktorandrådets styrelse. Tidigare administrativa uppdrag inkluderar:

  • Prefekt (inkl. ansvar för grundutbildning, forskarutbildning och miljö).
  • Föreståndare SITES Röbäcksdalen.
  • Miljösamordnare inom ISO 14001 för SLU Umeås certifikat och senare skogsfakulteten (2017-2021).
  • Administratör för hemsidan.
  • Representant för NJV och VH-fakulteten i infrastrukturrådet i Umeå.
  • Representant i lantbruksrådet på SLU.

Undervisning

Jag har varit studierektor för grundutbildningen, samt kursansvarig för vår distanskurs i grovfodervetenskap under 2 år. Jag har hållit föreläsningar för en mycket varierad publik, t.ex. studenter, forskare, rådgivare, gymnasielärare och bönder. Förutom vår grovfoderkurs undervisar jag om helsäd och majs, samt ett om grovfoder till köttdjur inom två kurser på lantmästarprogrammet på SLU i Alnarp.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är grovfoder till idisslare (framförallt mjölkkor) med fokus på helsädsensilage av spannmål och baljväxter. Har erfarenhet av ett flertal analysmetoder, t.ex. NDF, gas in vitro, EFOS (enzymbaserad smältbarhet), VOS, in situ, etc. Under min post doc i USA jobbade jag med fiberkvalitet på en kemisk nivå och analyserade foder och träck för innehåll av cellväggar, NDF, lignin, pCA och ferulater, kolhydratsammansättning, mm. Jag har även forskat om bioenergigrödor, både från skogen (stubbar, grot, klena träd etc.) och från åkern (rörflen).  Genom mitt uppdrag inom SITES jobbar jag även en del med ekosystemforskning, främst biodiversitet och vattenkvalitet.

Bakgrund

Tog ut husdjursagronomexamen 2003 och disputerade september 2008 i husdjursvetenskap vid NJV. Under 2010-2012 gjorde jag en post doc vid US Dairy Forage Research Center i Madison, Wisconsin, där jag samarbetade med Ron Hatfield, Dave Mertens och Pekka Huhtanen. Efter återkomsten till Sverige jobbade jag två år vid SBT, med administrativa uppgifter och med ett stort bioenergiprojekt. Sedan 2015 är jag tillbaka på NJV som forskare.

Handledning

Jag är för tillfället biträdande handledare till två doktorander, en på SLU och en på Luleå tekniska universitet.


Kontaktinformation


Publikationslista: