CV-sida

Karin Eklöf

Karin Eklöf

Presentation

Min forskning syftar till att studera kvicksilver i mark och vatten och hur kvicksilvrets kretslopp påverkas av naturliga och mänskligt introducerade störningar i naturen. Höga halter av kvicksilver i fisk är ett allvarligt miljöproblem och det finns ett behov av kunskaper om effektiva åtgärder för att begränsa tillförseln av kvicksilver till våra vatten. Studier har visat att avverkning kan bidra till ökade transporter av kvicksilver från avverkad mark till vatten samt ackumulering av kvicksilver i fisk och andra vattenlevande djur. Därför syftar mycket av min forskning till att förstå hur olika skogsbruksaktiviteter påverkar bildning av biotillgängliga formen av kvicksilver, metylkvicksilver, samt transporten av denna ut till ytvatten. Detta för att kunna föreslå effektiva åtgärder för att vid skogsbruk begränsa utflödet av kvicksilver till vattendrag och sjöar.

Forskning

Pågående projekt

Kvicksilver i avrinnande vatten: Identifiering av områdesspecifika faktorer och hänsynsåtgärder som påverkar export av kvicksilver samt bildning av metylkvicksilver vid skogsavverkning. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas.

Konnektivitet mellan metylerings-hotspots och ytvatten vid biobränsleuttag. Projektet finansieras av energimyndigheten.

SMaReF (Sino-Swedish Mercury Management Research Framework) är ett ramverk som syftar till att skapa och stärka forskningssamarbeten mellan Sverige och Kina rörande kvicksilver och hur det beter sig i miljön. Läs mer här.

WAMBAF (Water management in Baltic Forests) är ett EU finansierat projekt som syftar till att reducera export av näringsämnen och kvicksilver till vattendrag, sjöar och bottenhavet vid skogsbruk i länderna runt östersjön. Projektet leds av Skogsstyrelsen. Läs mer här.

Ökande trender av DOC koncentrationer i vatten och dess påverkan på andel försurade sjöar – En studie av extremflödesperioder. Är DOC responsen till flöde och årstid annorlunda efter och/eller under den extremt torra perioden under 2016, jämfört med den stabila respons av flöde och årstid som observerats under de 3 tidigare decennierna? Projektet finansieras av Naturvårdsverket.

Publikationer i urval

Eklöf, K., Bishop, K., Bertilsson, S., Björn, E., Buck, M., Skyllberg, U., Osman, O.A., Kronberg, RM., Bravo, A.G. 2018. Formation of mercury methylation hotspots as a consequence of forestry operations. Science of The Total Environment 613: 1069-1078.

Lidskog, R., Bishop, K., Eklöf, K., Ring, E., Åkerblom, S., and Sandström, C. 2018. From wicked problem to governable entity? The effects of forestry on mercury in aquatic ecosystems. Forest Policy and Economics 90:90-96.

Ecke, F., Levanoni, O., Audet, J., Carlson, P., Eklöf, K., Hartman, G., McKie, B., Ledesma, J.L., Segersten, J., Trychy, A., Futter, M. 2017. Meta-analysis of the environmental effects of beavers in relation to artificial dams. Environmental Research Letters

Eklöf, K., Lidskog, R. & Bishop, K. 2016. Managing Swedish forestry’s impact on mercury in fish: Defining the impact and mitigation measures. Ambio 45(Suppl 2): 163. doi:10.1007/s13280-015-0752-7.

Eklöf, K., A. Kraus, M. Futter, J. Schelker, M. Meili, E. W. Boyer and K. Bishop. 2015. Parsimonious Model for Simulating Total Mercury and Methylmercury in Boreal Streams Based on Riparian Flow Paths and Seasonality. Environmental Science & Technology 49(13): 7851-7859.

Eklöf, K., Schelker, J., M. Meili, H. Laudon, C. von Bromssen, and K. Bishop. 2014. Impact of forestry on total and methyl-mercury in surface water: distinguishing effects of logging and site preparation Environmental Science and Technology, DOI: 10.1021/es404879p

Eklöf, K., Fölster, J., Sonesten, L. and Bishop, K. 2012. Spatial and temporal variation of THg concentrations in run-off water from 19 boreal catchments, 2000-2010. Environmental Pollution 164, 102-109.

Eklöf, K., Kraus, A., Weyhenmeyer, G.A., Meili, M. and Bishop, K. 2012. Forestry influence by stump harvest and site preparation on methylmercury, total mercury and other stream water chemistry parameters across a boreal landscape. Ecosystems. 15 (8), 1308-1320.

Länkar

Jag finns på Researchgate


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Telefon: 018-673042
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala