CV-sida

Karin Eklöf

Karin Eklöf

Presentation

Min forskning syftar till att studera kvicksilver i mark och vatten och hur kvicksilvrets kretslopp påverkas av naturliga och mänskligt introducerade störningar i naturen. Höga halter av kvicksilver i fisk och andra djur är ett allvarligt miljöproblem och det finns ett behov av kunskaper om effektiva åtgärder för att begränsa tillförseln av kvicksilver till våra vatten. Därför studerar vi hur störningar i skogsmiljön så som avverkningar och andra skogsbruksaktiviteter, våtmarksrestaurering och bäverdämmen påverkar bildning av biotillgängliga formen av kvicksilver, metylkvicksilver, samt transporten av denna ut till ytvatten. Detta för att kunna föreslå effektiva åtgärder för att begränsa kvicksilver i vatten och biota. 

Undervisning

Kursledare BI1360: Energisystemens biogeokemiska förutsättningar, 10hp

Kursledare BI1254: Grundkurs i Biologi och Miljövetenskap, 15hp

Undervisande lärare på kurserna BI1360, BI1254 och MX0134 (Environmental Assessment)

Forskning

Pågående projekt

Kvicksilver i avrinnande vatten: Identifiering av områdesspecifika faktorer och hänsynsåtgärder som påverkar export av kvicksilver samt bildning av metylkvicksilver vid skogsavverkning. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas 2018-2020. Projektledare. Läs mer om projektet här

Ackumulering av kvicksilver i akvatisk-terrestra näringsvävar i nya våtmarker. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas 2021-2024. Projektledare.

Dikesrensning kontra våtmarksrestaurering: Effekter på kvicksilver i vatten, 2020-2023. Finnansieras av Naturvårdsverket. Projektledare. Läs mer om projektet här

WAMBAF (Water management in Baltic Forests) är ett EU finansierat projekt som syftar till att reducera export av näringsämnen och kvicksilver till vattendrag, sjöar och bottenhavet vid skogsbruk i länderna runt östersjön. Projektet leds av Skogsstyrelsen. Läs mer här.

Storlek och varaktighet på en eventuell ökning av nitrat i vattendrag efter slutavverkning, 2020-2021. Projektet finnansieras av FOMA försurning. Projektledare. 

Publikationer i urval

von Brömssen, S., Betnér, S., Fölster, J., Eklöf, K. 2021. A toolbox for visualizing trends in large-scale environmental data. Environmental Modelling & Software 136, 104949. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2020.104949.

de Wit, HA, Lepistö, A, Marttila, H, Wenng, H., Bechmann M., Blicher‐Mathiesen, G., Eklöf, K., Futter, M.N., Kortelainen, P., Kronvang, B., Kyllmar, K., Rakovic, J. 2020. Land‐use dominates climate controls on nitrogen and phosphorus export from managed and natural Nordic headwater catchments. Hydrological Processes. 1– 20. https://doi.org/10.1002/hyp.13939

Bishop, K., J. B. Shanley, A. Riscassi, H. A. de Wit, K. Eklöf, B. Meng, C. Mitchell, S. Osterwalder, P. F. Schuster, J. Webster, and W. Zhu. 2020. Recent advances in understanding and measurement of mercury in the environment: Terrestrial Hg cycling. Science of the Total Environment:137647.

Wang, B., M. B. Nilsson, K. Eklöf, H. Hu, B. Ehnvall, A. G. Bravo, S. Zhong, S. Åkeblom, E. Björn, S. Bertilsson, U. Skyllberg, and K. Bishop. 2020. Opposing spatial trends in methylmercury and total mercury along a peatland chronosequence trophic gradient. Science of the Total Environment 718:137306.Xu, J., Buck, M., Eklöf, K., Ahmed, O.O., Schaefer, J.K., Bishop, K., Skyllberg, U., Björn, E., Bertilsson, S. and Bravo, A.G. 2019. Mercury methylating microbial communities of boreal forest soils. Scientific Reports. DOI:10.1038/s41598-018-37383-z

Xu, J., M. Buck, K. Eklöf, O. O. Ahmed, J. K. Schaefer, K. Bishop, U. Skyllberg, E. Björn, S. Bertilsson, and A. G. Bravo. 2019. Mercury methylating microbial communities of boreal forest soils. Scientific Reports 9:518.

Lidskog, R., Bishop, K., Eklöf, K., Ring, E., Åkerblom, S., and Sandström, C. 2018. From wicked problem to governable entity? The effects of forestry on mercury in aquatic ecosystems. Forest Policy and Economics 90:90-96.

Ranius, T., Hämäläinen, A., Egnell, G., Olsson, B.A., Eklöf, K., Stendahl, J., Rudolphi, J., Sténs, A. and Felton, A. 2018. The effects of logging residue extraction for energy on ecosystem services and biodiversity: A synthesis. Journal of Environmental Management 209:409-425.

Wu, P., Bishop, K., von Brömssen, C., Eklöf, K., Futter, M., Hultberg, H., Martin, J. and Åkerblom, S. 2018. Does forest harvest increase the mercury concentrations in fish? Evidence from Swedish lakes. Science of the Total Environment 622-623:1353-1362.

Eklöf, K., Bishop, K., Bertilsson, S., Björn, E., Buck, M., Skyllberg, U., Osman, O.A.,

Kronberg, RM., Bravo, A.G. 2018. Formation of mercury methylation hotspots as a consequence of forestry operations. Science of The Total Environment 613: 1069-1078.

Ecke, F., Levanoni, O., Audet, J., Carlson, P., Eklöf, K., Hartman, G., McKie, B., Ledesma, J.L., Segersten, J., Trychy, A., Futter, M. 2017. Meta-analysis of the environmental effects of beavers in relation to artificial dams. Environmental Research Letters 12: 112002

Olsson, B.A., Åkerblom, S., Bishop, K., Eklöf, K., Ring, E. 2017. Does the harvest of logging residues and wood ash application affect the mobilization and bioavailability of trace metals? Forest Ecology and Management 383, 61–72

Eklöf, K., Lidskog, R. & Bishop, K. 2016. Managing Swedish forestry’s impact on mercury in fish: Defining the impact and mitigation measures. Ambio 45(Suppl 2): 163. doi:10.1007/s13280-015-0752-7.

Levanoni, O., K. Bishop, B. G. McKie, G. Hartman, K. Eklöf and F. Ecke. 2015. Impact of Beaver Pond Colonization History on Methylmercury Concentrations in Surface Water. Environmental Science & Technology 49(21): 12679-12687.

Eklöf, K., A. Kraus, M. Futter, J. Schelker, M. Meili, E. W. Boyer and K. Bishop. 2015. Parsimonious Model for Simulating Total Mercury and Methylmercury in Boreal Streams Based on Riparian Flow Paths and Seasonality. Environmental Science & Technology 49(13): 7851-7859.

Eklöf, K., Schelker, J., M. Meili, H. Laudon, C. von Bromssen, and K. Bishop. 2014. Impact of forestry on total and methyl-mercury in surface water: distinguishing effects of logging and site preparation Environmental Science and Technology, DOI: 10.1021/es404879p

Eklöf, K., M. Meili, S. Akerblom, C. von Bromssen, and K. Bishop. 2013. Impact of stump harvest on run-off concentrations of total mercury and methylmercury, Forest Ecology and Management, 290, 83-94.

Schelker, J., Kuglerova, L., Eklöf, K., Bishop, K. and Laudon. H. 2013. Hydrological Effects of Clear- cutting in a Boreal Forest – Snowpack dynamics, Snowmelt and Streamflow Responses. Journal of Hydrology. 484, 105-110.

Eklöf, K., Fölster, J., Sonesten, L. and Bishop, K. 2012. Spatial and temporal variation of THg concentrations in run-off water from 19 boreal catchments, 2000-2010. Environmental Pollution 164, 102-109.

Schelker, J., Eklöf, K., Bishop, K., Laudon, H., 2012. Effects of forestry operations on dissolved organic carbon concentrations and export in boreal first-order streams. Journal of Geophysical Research. 117, G01011.

Eklöf, K., Kraus, A., Weyhenmeyer, G.A., Meili, M. and Bishop, K. 2012. Forestry influence by stump harvest and site preparation on methylmercury, total mercury and other stream water chemistry parameters across a boreal landscape. Ecosystems. 15 (8), 1308-1320.

Länkar

Jag finns på Researchgate