CV-sida

Karin Hakelius

Karin Hakelius
Karin är lektor i företagsledning och är speciellt intresserad av rollen som ledare i de kooperativa organisationerna samt hur dessa bäst kan struktureras och styras för att gynna medlemmarna.

Presentation

Karin blev agronom våren 1990 och påbörjade doktorandstudier senare samma år. Avhandlingen fokuserade svenska lantbrukares attityder och värderingar rörande medlemskap, handel med och deltagande i den demokratiska processen i lantbrukskooperativa föreningar.

Efter disputationen 1996 arbetade Karin som studierektor 1997-1999, varefter hon var prefekt för Institutionen för ekonomi 1999-2008.Under perioden september 2010 t o m augusti 2011, samt under en period 2014-2015, vikarierade hon som studierektor på halvtid.

Sedan 2019 sitter Karin i NJ-fakultetens programnämnd - sedan 1 juli 2022 som vice ordförande. Hon sitter i SLUs styrelse som representant för lärarna och forskarna sedan maj 2020.

Undervisning

Karin har genom åren deltagit och hållit i en rad kurser, bl a i grundläggande företagsekonomi, bokföring, samt sk miljömanagement (hur ledare kan inkludera miljöaspekter i sitt arbete). För närvarande är Karin kursansvarig för kursen om lantbrukskooperativa företag, samtliga examensarbeteskurserna inom företagsekonomi, samt introduktionskursen för våra studenter inom företagsekonomiområdet. Förutom dessa kursansvar agerar hon examinator för examensarbeten på såväl kandidat- som masternivå inom företagsekonomi.

Forskning

Forskningsintresset ligger inom fältet ledarskap och organisationsteori, med ett särskilt fokus på de lantbrukskooperativa företagen. Exempel på forskningsfokus under senare år är relationen mellan kooperativa styrelsers sammansättning och arbetssätt och hur det kooperativa företaget drivs, respektive vad det innebär att vara förtroendevald på regional nivå, jämfört med på nationell nivå. 

Karin har också deltagit i ett projekt som fokuserar sk block chains - dels genom att analysera kunskapsnivån rörande detta i den akademinska litteraturen, dels genom att skriva en artikel tillsammans med kollegor, rörande om block chain-teknologin kan kombineras med cirkulär ekonomi inom lantbrukssektorn.

Publikationer i urval

Tidskriftsartiklar i urval:

Hakelius & Hansson. 2016a. ‘Measuring Changes in Farmers’ Attitudes to Agricultural Cooperatives: Evidence from Swedish Agriculture 1993-2013’. Agribusiness, 32(4): 531-546. https://doi.org/10.1002/agr.21464

Hakelius & Hansson. 2016b. ‘Members’ Attitudes Towards Cooperatives and their Perception of Agency Problems’. International Food and Agribusiness Management Review, 19(4): 23-36. https://doi.org/10.22004/ag.econ.264193

Hakelius. 2018. ‘Understanding the Board of Swedish Farmer Cooperatives – Cases Focusing on Board Composition and Interaction Patterns’. Journal of Co-operative Organization and Management, 6(2): 45-52. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2018.06.001

Hakelius & Nilsson. 2020. The Logic behind the Internal Governance of Sweden’s Largest Agricultural Cooperatives. Sustainability, 12(21): 9073. https://doi.org/10.3390/su12219073. 

Pakseresht, Yavari, Kaliji & Hakelius. 2022. The Intersection of Blockchain Technology and Circular Economy in the Agri-Food Sector. Sustainable Production and Consumption. https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.11.002. 

Grashuis & Hakelius. Under revidering. Pricing Strategies of Corporations and Consumer Co-operatives in the Food Retail Sector: Evidence from England, Sweden, and the Netherlands. Journal of Co-operative Organization and Management.

Pakseresht, Kaliji & Hakelius. Under revidering. Blockchain Technology Characteristics Essential for the Agri-Food Sector: A Systematic Review. Computers and Electronics in Agriculture.

Böcker, bokkapitel och rapporter i urval:

Hakelius. 1996. Cooperative Values. Farmers’ Cooperatives in the Minds of the Farmers. Doktorsavhandling nr 23. Uppsala: SLU.

Hakelius. 2002. Lantbrukskooperationens finansiella problem – teoretiska analyser och uppslag till lösningar. Rapport nr 146. Uppsala: SLU.

Hakelius, Karantininis & Feng. 2013. ‘The Resilience of the Cooperative Form: Cooperative Beehiving in Swedish Cooperatives’. Kapitel i Network Governance. Alliances, Cooperatives and Franchise Chains, sida 127-147. Redaktörer: Ehrmann, Windsperger, Cliquet & Hendrikse. Berlin: Springer Verlag.

 

Tre rapporter & en bonusrapport inom ramen för projektet ‘Förnyelse av kooperationen’, finansierat av SLF:

  • ’Relationen mellan medlemmar och förtroendevalda i stora kooperativa företag’ (delrapport 1).
  • ’Koncernstyrelsens roll i stora kooperativa företag’ (delrapport 2).
  • ’Att styra stora kooperativa företag. En studie av hur stora lantbrukskooperativa företag i Europa hanterar medlemsstyrningen’ (delrapport 3).
  • ’Från SLR till Svenska lantmännen. Hur Lantmännenfusionen planerades och genomfördes 2000-2001’ (’bonusrapport’).

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling
Telefon: 018-671745