CV-sida

Katarina Pettersson

Katarina Pettersson
FD och docent i kulturgeografi. Jag är forskare och avdelningschef på avdelningen för landsbygdsutveckling, vid Institutionen för stad och land.

Presentation

Jag är FD och docent i kulturgeografi.

Jag är forskare på avdelningen för landsbygdsutveckling, Institutionen för stad och land. Jag har uppdraget som avdelningschef.

Undervisning

Jag medverkar med föreläsningar på kurser inom våra utbildningar och handleder uppsatser.

Forskning

Mina forskningsintressen handlar om förändringar i svenskt jordbruk, som bland annat sker genom att lantbrukare utvecklar nya tankar och produkter samt ägnar sig åt grön omsorg och gårdsturism. Jag är teoretiskt intresserad av utveckling kring feministisk omsorgsetik för att förstå relationer mellan människor och platser. Jag ägnar mig också åt kritiska entreprenörskapsstudier, vilket innebär att granska entreprenörskapsdiskurser och ge röst åt "Andra" entreprenörer (inklusive kvinnor), som har underordnats och tystats i mainstream forskning och diskurser om entreprenörskap. Närliggande intresseområden är (kvinnors) landsbygdsföretagande; EU:s landsbygdspolitik och politik för kvinnors företagande och hur föreställningar om genus skapas inom dessa politikområden samt genus och urbant jordbruk i Rwanda.

Jag deltar i EUs Horizon Europe-projektet "GRASS Ceiling - Gender Equality in Rural and Agricultural Innovation Systems" (Grästaket: Jämställdhet i innovationssystem på landsbygden och i lantbruket). GRASS Ceiling har finansiering från EU HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-01: 101083408, 2023-2025. Projektet leds av Sally Shortall, South East Technological University, Irland och Bettina Bock, Wageningen University, Nederländerna. Hela Sverige ska leva – Länsbygderådet Jönköpings län (Siv Lindén) och SLU (Katarina Pettersson samt Flora Hajdu) är svenska partner i projektet. 

Projektet omfattar 25 partner i tio länder (England, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Nederländerna, Norge, Skottland, Spanien och Sverige). De övergripande målen med projektet är att: Skapa sammanhang för kvinnor att utveckla innovationer som svarar mot olika ekologiska och sociala utmaningar och därmed stärka landsbygders motståndskraft mot sådana utmaningar. Analysera genusuppdelad statistik och kvinnors position i förhållande till trender i europeiskt lantbruk och på landsbygden.Undersöka policy- och stödsystem för utveckling av landsbygden och lantbruket – genom att bland annat identifiera förutsättningar och hinder mot utveckling. Skapa mötesplatser för kvinnor och stödorganisationer i nio living labs. Stödja kvinnor att utveckla sig själva, sina idéer och innovationer i sina verksamheter på lantbruk och landsbygden genom living labs. Forska om normer kring genus, samt förutsättningar och hinder för kvinnors idéer och innovationer i dessa living labs. Forska om själva metoden living labs. Analysera och jämföra policyer för att stödja lantbruk och landsbygdsutveckling mellan olika EU-länder samt utveckla rekommendationer om utveckling av policy och stödsystem till olika aktörer. Läs mer här: GRASS Ceiling

Jag leder forskningsprojktet: "Entreprenörskap som 'empowerment'? Genusrelaterade möjligheter och utmaningar inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Rwanda' (2018-2021) finansierat av FORMAS. Projektet genomförs tillsammans med Johanna Bergman-Lodin och doktorand Karolin Andersson. (Intervju om projektet.) Projektet kommer att bidra till ökad förståelse för genusrelationer inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Kigali. Det kommer utforska hur och varför kvinnor, män och ungdomar engagerar sig i urbant och peri-urbant jordbruk, vilka genus- och åldersrelaterade möjligheter och utmaningar de ställs inför och hur detta påverkar deras ”empowerment”. Forskningen kommer reflektera över politiska och praktiska åtgärder som behövs för att utveckla urbant och peri-urbant jordbruk och för att integrera det i inkluderande stadsplaneringsaktiviteter. Data kommer att samlas in genom kvalitativa intervjuer och deltagande observationer med lantbrukare och intressenter aktiva inom entreprenöriellt urbant jordbruk. 

Jag deltog i EU Horizon 2020-projektet SteamBioAfrica (Innovative Large-Scale Production of Affordable Clean Burning Solid Biofuel and Water in Southern Africa: transforming bush encroachment from a problem into a secure and sustainable energy source) (2021-2024). Jag samarbetar där i en större forskargrupp vid SLU, forskargrupper vid andra europeiska och afrikanska institutioner samt med företag som arbetar med biomassa och bioenergi. Mer specifikt jobbar jag i ett team som ansvarar för projektets jämställdhetsintegrering och inkludering av andra sociala dimensioner. I SteamBioAfrica omvandlas invasiva buskar termokemiskt till rent biobränsle, vatten och kemikalier med hjälp av överhettad ånga. På det här sättet kommer SteamBioAfrica att möjliggöra ren, säker och prisvärd energi samt skapa jobb relaterade till denna nya värdekedja i Namibia, Botswana och Sydafrika. Projektet tar sig an flera utmaningar som södra Afrika står inför, såsom klimatförändringar, ineffektivt resursutnyttjande, ohållbart producerat kol, sjukdomar relaterade till rök och andra luftföroreningar, arbetslöshet och fattigdom. Läs mer här: SteamBioAfrica

Jag deltog i projektet: Kvinnors entreprenörskap - för en levande landsbygd?, finansierat av Kampradstiftelsen (2017-20). Projektet leddes av Helene Ahl, Jönköping University och utgörs av ett samarbete inom ramen för EMBLA, se mer här: Embla research

Projektet hade ett trealdigt syfte: 1) att utveckla nödvändig kunskap om kvinnors entreprenörskap på landsbygden som kan ligga till grund för att stimulera landsbygdsutveckling, 2) att utveckla en interaktiv forskningsmetod anpassad för utveckling av kvinnors företagande på landsbygden, och 3) att nyttiggöra projektets resultat för en mångfald relevanta målgrupper. Resultaten är sammanfattade i kortfilmen Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd

Jag ledde projektet: ”Grön omsorg” på lantgårdar i Sverige – Genusperspektiv på entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat (2017-2019), finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Projektet genomfördes tillsammans med Malin Tillmar, Linnéuniveristet.

Våra resultat visar bland annat att grön omsorg är ett relativt begränsat fenomen i Sverige, även om enstaka gårdar expanderar sin verksamhet. Resultaten visar att grön omsorg görs ”med hjärta och kropp”. Alla de intervjuade personerna är motiverade att bedriva grön omsorg för att skapa hälsa och livskvalitet för deltagarna genom att bruka djur och natur på olika sätt. Vi finner starka inslag av landsbygdsentreprenörskap som skapar sociala värden och värden för den bygd där det finns vid sidan om ekonomiska värden – och inte främst en inkomstkälla som möjliggör lantgårdars överlevnad. Vi ser att de gröna omsorgsverksamheterna utvecklar människor, landsbygd och i viss mån också djur och natur, bland annat genom ett ”anknytande lantbruk” som skapar relationer människor emellan och mellan människor och djur.

Jag deltog också i projektet Nycklar till en levande landsbygd (2017-20), finansierat av Kampradstiftelsen leddes av Johan Gaddefors, Institutionen för ekonomi. Det entreprenörskap vi har mött i olika landsbygder i tidigare forskningsprojekt har i praktiken visat sig vara starkt präglat av plats och situation. Syftet med vårt forskningsprojekt är därför att utveckla ny kunskap om just interaktionen mellan olika former av entreprenörskap och kontext. Med kontext avser vi den omgivning, inramning eller det sammanhang människor möter och samspelar med när de agerar.  

Handledning

Jag handleder studenter som skriver självständiga arbeten.

Jag är huvudhandledare till doktorand Karolin Andersson (landsbygdsutveckling), inom projektet Entreprenörskap som 'empowerment'? Genusrelaterade möjligheter och utmaningar inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Rwanda'.

Jag var huvudhandledare till doktorand Malin Bäckman (miljökommunikation), som 27 oktober 2023, disputerade på avhandlingen What comes to count as sustainabe in Rosendal? A study of how sustainability is being reproduced in an urban sociomaterial assemblage.

Jag handledde doktoranden Mesia Illomo (2022, företagsekonomi) inom kapacitetsutvecklingsprojektet Engendering Agribusiness Entrepreneurship (ENGAGE), finansierat av SIDA, i samarbete med Institutionen för ekonomi, SLU och University of Dar es Salaam, Tanzania.

Jag har handlett (biträdande handledare) fil.dr. Annie Roos, på Intstitutionen för ekonomi (2021, företagsekonomi). Jag har tidigare varit biträdande handledare till fil. lic. Ylva Saarinen (2006, kulturgeografi).

Publikationer i urval

2024      Roos, Annie and Pettersson, Katarina, Forging an Entrepreneur – Gendered Ideas and Ideals, International Journal of Gender and Entrepreneurship, DOI 10.1108/IJGE-04-2023-0107.

2024      Bäckman, Malin, Pettersson, Katarina and Westberg, Lotten, Interrogating an unjust urban sustainability discourse and introducing alternative perspectives, Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability. https://doi.org/10.1080/13549839.2023.2300956.

2023      Ahl, Helene, Tillmar, Malin, Berglund, Karin and Pettersson, Katarina Entrepreneurship and rural development policy: Responses from women entrepreneurs in rural Sweden, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. https://doi.org/10.1108/IJEBR-11-2022-0973.

2023      EMBLA (Berglund, Karin; Ahl, Helene, Pettersson, Katarina, and Tillmar, Malin), Genusperspektiv på entreprenörskap – Från kvinnors företagande till feministisk aktivism, Organisation & Samhälle.

2023      Ahl, H., Tillmar, M, Berglund, H. & Pettersson, K. Entrepreneurship as a losing proposition for women: gendered outcomes of neo-liberal entrepreneurship policy in a Nordic welfare state. In Henry, C., Coleman, S., Lewis, K. (Eds.) Women’s Entrepreneurship Policy: A global perspective Edward Elgar (p. 75-102). 

2022      Pettersson, Katarina and Tillmar, Malin, Working from the Heart – Cultivating Feminist Care Ethics through Care Farming in Sweden, Gender, Place and Culture. https://doi.org/10.1080/0966369X.2022.2071847

2022      Andersson, Karolin, Pettersson, Katarina and Bergman Lodin, Johanna, Window dressing inequalities and constructing women farmers as problematic—gender in Rwanda’s agriculture policy, Agriculture and Human Values, 10.1007/s10460-022-10314-5.

2021    Illomo, Mesia, Kinunda Rutashobya, Lettice, Ishengoma, Esther, Pettersson, Katarina, Bergman Lodin, Johanna, ‘Doing and undoing gender in rice business and marketplaces in Tanzania’, Cogent Social Sciences, 7.

2021    Berglund, Karin and Pettersson, Katarina, 'Innovation beyond borders – On alternative feminist discourses of innovation', Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics, 5 (2), 22.

2021    Tillmar, Malin, Ahl, Helene, Berglund, Karin, and Pettersson, Katarina, 'The gendered effects of entrepreneurialism in contrasting contexts', Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.

2021     Tillmar, Malin, Ahl, Helene, Berglund, Karin, and Pettersson, Katarina, 'Neo-liberalism translated into preconditions for women entrepreneurs - two contrasting cases, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.

2020      Pettersson, Katarina, Vidgade vyer visar verksamheter – Kritiska studier av entreprenörskap på landsbygder, s. 199-218, i Stenbacka S & Heldt Cassel S (red) Periferi som process - YMER 2020, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

2019      Pettersson, Katarina och Tillmar, Malin, Att jobba med hjärtat – En studie av grön omsorg ur genus- och entreprenörskapsperspektiv, SLU Framtidens djur, natur och hälsa Rapport nr 3, Sveriges lantbruksuniversitet: Uppsala.

2018      Berglund, Karin, Ahl, Helene, Pettersson, Katarina and Tillmar, Malin, Women’s entrepreneurship, neoliberalism and economic justice in the postfeminist era: A discourse analysis of policy change in Sweden, Gender, Work and Organization, Vol. 25, p. 531–556.

2018      Sköld, Birgitta, Tillmar, Malin, Ahl, Helene, Berglund, Karin & Pettersson, Katarina, Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland – En kvantitativ kartläggning inom ramen för forskningsprojektet ”Kvinnors företagande för en levande landsbygd”, HELIX Rapport 18:001, HELIX Competence Centre, Linköping.

2017     Pettersson, Katarina, Ahl, Helene, Berglund, Karin och Tillmar, Malin, In the name of women? Feminist readings of policies for women’s entrepreneurship in Scandinavia, Scandinavian Journal of Management, 33, s. 55-63.

2017     Berglund, Karin, Ahl, Helene and Pettersson, Katarina. Tales of Heroine Entrepreneurs. In Henry, C, Nelson, T & Lewis, K Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship, s. 282-298, Routledge.

2016      Ahl, Helene, Berglund, Karin, Pettersson, Katarina och Tillmar, Malin, From feminism to FemInc.ism: On the uneasy relationship between feminism, entrepreneurship and the Nordic welfare state, International Entrepreneurship and Management Journal,  12(2), p. 369-392.

2015      Heldt-Cassel, Susanna och Pettersson, Katarina, Performing Gender and Rurality in Swedish Farm Tourism, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 15, Nos. 1–2, p. 138–151.

2015      Pettersson, Katarina, Två steg fram och ett tillbaka? En genusanalys av policy för kvinnors företagande i Norden, Info 0596, Stockholm: Tillväxtverket.

2014      Pettersson, Katarina och Heldt-Cassel, Susanna, Women tourism entrepreneurs – Doing gender on farms in Sweden, special issue Power Shifts: Women as entrepreneurs, leaders and managers in the global context, Gender in Management: An International Journal, Vol. 29, No. 8, p. 487-504.

2013      Pettersson, Katarina och Lindberg, Malin, Paradoxical spaces of feminist resistance - Mapping the margin to the masculinist innovation discourse, International Journal of Gender and Entrepreneurship, Special issue Gender perspectives on innovation, Vol. 5, No. 3, 323-341.

2013      Pettersson, Katarina and Hedberg, Charlotta, Moving out of ‘their places’? – Immigrant women care entrepreneurs in Sweden, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 19, No. 3, 345-360.

2012      Pettersson, Katarina, Support for Women’s Entrepreneurship – A Nordic Spectrum, International Journal of Gender and Entrepreneurship, Vol. 4, Issue 1, 4-19. Utvald som ”Highly Commended Award Winner” av Literati Network Awards 2013 (www.emeraldinsight.com/literati).

2012      Hedberg, Charlotta och Pettersson, Katarina, Disadvantage, Ethnic Niching or Pursuit of a Vision? Motives of Immigrant Women Care Entrepreneurs in the Ageing Swedish Society, Journal of International Migration and Integration, Volume 13, Issue 4, 423-440.

2012      Pettersson, Katarina (ed.), Supporting Women’s Entrepreneurship in Nordic Sparsely Populated Areas, Nordregio Working Paper 2012:1, Nordregio, Stockholm.

2009      Pettersson, Katarina och Arora-Jonsson, Seema (för Lantbrukarnas Riksförbunds Jämställdhetsakademi), 2009, Den osynliga entreprenören – Genus och företagande i de gröna näringarna.

2008      Pettersson, Katarina, ’Många bäckar små…’ Jämställdhet och ekonomisk tillväxt i regionalpolitiken, 137-158, i Andersson, Frida, Ek, Richard & Molina, Irene (red.), Regionalpolitikens geografi – Regional tillväxt i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund.

2007      Pettersson, Katarina, Men and Male as the Norm? A Gender Perspective on Innovation Policies in Denmark, Finland and Sweden, Nordic Research Programme 2005-2008: Internationalisation of regional development policies – Needs and Demands in the Nordic countries. Report 3.

2004      Pettersson, Katarina, Masculine Entrepreneurship – The Gnosjö Discourse in a Feminist Perspective, 177-193, in Hjorth, Daniel & Steyaert, Chris, Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship, Edward Elgar, Cheltenham.

2002      Pettersson, Katarina, Företagande män och osynliggjorda kvinnor – Diskursen om Gnosjö ur ett könsperspektiv, Geografiska regionstudier, nr. 49, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671425, +46732290541
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala