CV-sida

Katarina Pettersson

Katarina Pettersson
FD och docent i kulturgeografi. Jag är programstudierektor för Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling och Masterprogrammet Rural development and natural resource management - och forskare på avdelningen för landsbygdsutveckling, vid Institutionen för stad och land.

Presentation

Jag är FD och docent i kulturgeografi.

Jag är programstudierektor för Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling och Masterprogrammet Rural development and natural resource managementsamt. Jag är forskare på avdelningen för landsbygdsutveckling, vid Institutionen för stad och land.

 

Undervisning

Jag har uppdraget som programstudierektor för Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling och Masterprogrammet Rural development and natural resource management. Det innebär bl.a. att jag utvecklar programmens akademiska progression och kvalitet, företräder programmen i samarbeten samt samråder med av Sluss utsedda studentrepresentanter.

Jag var under tre år (2014-16) kursansvarig för Översiktskursen i landsbygdsutveckling, 5 hp (LB0076) och jag har medverkat på andra kurser inom Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling.

 

 

Forskning

Min forskning innebär kritiska entreprenörskapsstudier, både i bemärkelsen kritiskt granskande av diskurser om entreprenörskap och genom att ge röst åt 'Andra' entreprenörer, som underordnats i till exempel 'mainstream' forskning och diskurser om entreprenörer och entreprenörskap. Ett genusperspektiv är centralt för mig och har bland annat handlat om att studera hur entreprenörskapsdiskurser, så som "Gnosjödiskursen" osynliggör kvinnor. Andra intresseområden är landsbygdspolitik i Sverige och policy för kvinnors företagande och hur föreställningar om genus skapas inom dessa områden, samt entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Rwanda.

Just nu bedriver jag forskning inom fyra olika projekt:

Jag leder projktet: "Entreprenörskap som 'empowerment'? Genusrelaterade möjligheter och utmaningar inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Rwanda' (2018-2021) finansierat av FORMAS. Projektet genomförs tillsammans med Johanna Bergman-Lodin och doktorand Karolin Andersson. (Intervju om projektet.)

Projektet kommer att bidra till ökad förståelse för genusrelationer inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Kigali. Det kommer utforska hur och varför kvinnor, män och ungdomar engagerar sig i urbant och peri-urbant jordbruk, vilka genus- och åldersrelaterade möjligheter och utmaningar de ställs inför och hur detta påverkar deras ”empowerment”. Forskningen kommer reflektera över politiska och praktiska åtgärder som behövs för att utveckla urbant och peri-urbant jordbruk och för att integrera det i inkluderande stadsplaneringsaktiviteter. Data kommer att samlas in genom kvalitativa intervjuer och deltagande observationer med lantbrukare och intressenter aktiva inom entreprenöriellt urbant jordbruk. Projektet svarar mot flera av de Globala Målen för Hållbar Utveckling: Hållbara städer och samhällen (11); Jämställdhet (5); Ingen hunger (2); samt Minskad ojämlikhet (10). Projektet breddar och ökar också den empiriska och teoretiska kunskapen om genusrelationer i urbant jordbruk i Afrika, vilket efterfrågats inom stadsplanering, jordbruks-, genus-, och organisationsstudier och då särskilt i dess entreprenöriella form och ur ett feministiskt perspektiv. Genom att betrakta det som en medveten ackumuleringsstrategi bland urbana entreprenöriella lantbrukare kommer projektet att bredda och utmana dominerande förståelser av urbant jordbruk som enkom de fattigas överlevnadsstrategi.

Jag leder också projektet: ”Grön omsorg” på lantgårdar i Sverige – Genusperspektiv på entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat (2017-2019), finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Projektet genomförs tillsammans med Malin Tillmar, Linnéuniveristet.

Syftet med projektet är att studera entreprenörskap inom grön omsorg på lantgårdar i Sverige, i ett doing gender-perspektiv. Vi utgår från den etablerade definitionen på grön omsorg som: användningen av djur, växter, trädgårdar, skog och landskap på lantgårdar för att främja mental och fysisk hälsa samt livskvalitet för olika klienter. Frågeställningarna är bl.a: Varför, och hur, bedriver människor på lantbruk verksamhet inom grön omsorg? På vilka sätt utmanas respektive reproduceras genussystemet: genuspräglade uppdelningar, symboler, identiteter, interaktioner samt ägande?

Vi kommer att studera 15 lantgårdar, som driver olika typer av omsorgsverksamheter i Sverige genom en fallstudiedesign med interaktiva inslag och där vi använder dokumentstudier, intervjuer, samt ”skuggingar”. Projektet bidrar bl.a. med grundforskning om grön omsorg, i genusperspektiv, i sammanhangen av förändrad svensk välfärdsstat och en ökad tjänsteproduktion inom lantbruksnäringen.

Jag deltar i projektet: Kvinnors entreprenörskap - för en levande landsbygd?, finansierat av Kampradstiftelsen (2017-20). Projektet leds av Helene Ahl, Jönköping University och utgörs av ett samarbete inom ramen för EMBLA: http://www.emblaresearch.se/

Projektet har ett trealdigt syfte: 1) att utveckla nödvändig kunskap om kvinnors entreprenörskap på landsbygden som kan ligga till grund för att stimulera landsbygdsutveckling, 2) att utveckla en interaktiv forskningsmetod anpassad för utveckling av kvinnors företagande på landsbygden, och 3) att nyttiggöra projektets resultat för en mångfald relevanta målgrupper.

Studien består av tre delstudier:
A) En kvantitativ, registerbaserad kartläggning.
B) En diskursanalys av landsbygdsprogrammets policytexter.
C) En kvalitativ, förändringsinriktad studie som börjar med probleminventerande dialogseminarier, fortsätter med intervjuer och videografier av företagarnas dagliga verksamhet, och avslutas med lösningsinriktade dialogseminarier. Förväntade resultat är för det första att ge grundläggande kunskap om kvinnors företagande på landsbygden: omfattning, villkor och utvecklingsmöjligheter. För det andra ger projektet, via dialogseminarierna, kunskap om och en metod för hur man
konkret kan utveckla kvinnors företagande på landsbygden. För det tredje resulterar projektet i ett unikt utbildningsmaterial. I den kvalitativa studien använder vi en form av etnografi; videografi som är en metod för att skapa dialog. 

Jag deltar också i projektet Nycklar till en levande landsbygd (2017-20), finansierat av Kampradstiftelsen leds av Johan Gaddefors, Institutionen för ekonomi. Det entreprenörskap vi har mött i olika landsbygder i tidigare forskningsprojekt har i praktiken visat sig vara starkt präglat av plats och situation. Syftet med vårt forskningsprojekt är därför att utveckla ny kunskap om just interaktionen mellan olika former av entreprenörskap och kontext. Med kontext avser vi den omgivning, inramning eller det sammanhang människor möter och samspelar med när de agerar. 

Några av projektets förväntade resultat är: att tillsammans med lokalbefolkningen, rådgivare och myndighetspersoner, och studenter utveckla och driva ca 30 projekt i nio olika landsbygder. Att genom projekten utveckla relationer och kunskap om entreprenörskap bland de människor, företag, organisationer och verksamheter som är inblandade, liksom i de bygder där verksamheten pågår, samt ge resultaten nationell spridning. Att utveckla nya idéer om och förståelse för hur olika former av entreprenöriella satsningar kan interagera med omgivningen för en positiv utveckling på landsbygden.
Att synliggöra vilka olika former av entreprenörskap på landsbygden som leder till en levande landsbygd och därmed ge erkännande till alla dem som är inblandade. Att systematisera och utveckla metoder för hur olika former av entreprenörskap interagerer med landsbygden. Att sprida lärdomar och handlingsidéer till rådgivare och myndighetspersoner som arbetar med stöd till landsbygdsutveckling sam att bygga långsiktiga relationer mellan lokalbefolkning i organisationer och företag, rådgivare och tjänstemän, och forskare som medverkar till att skapa nya historier som underlättar och uppmuntrar till olika former av entreprenörskap på landsbygden.

 

Handledning

Jag handleder studenter som skriver självständiga arbeten, och doktoranden Karolin Andersson, inom projektet Entreprenörskap som 'empowerment'? Genusrelaterade möjligheter och utmaningar inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Rwanda' samt doktoranden Mesia Illomo inom kapacitetsutvecklingsprojektet Engendering Agribusiness Entrepreneurship (ENGAGE), finansierat av SIDA, i samarbete med Institutionen för ekonomi, SLU och University of Dar es Salaam, Tanzania. Jag är också biträdande handledare till  doktoranden Annie Roos, på Intstitutionen för ekonomi. Jag har tidigare varit biträdande handledare till fil. lic. Ylva Saarinen (2006, kulturgeografi).

Publikationer i urval

2019      Pettersson, Katarina och Tillmar, Malin, Att jobba med hjärtat – En studie av grön omsorg ur genus- och entreprenörskapsperspektiv, SLU Framtidens djur, natur och hälsa Rapport nr 3, Sveriges lantbruksuniversitet: Uppsala.

2018      Berglund, Karin, Ahl, Helene, Pettersson, Katarina and Tillmar, Malin, Women’s entrepreneurship, neoliberalism and economic justice in the postfeminist era: A discourse analysis of policy change in Sweden, Gender, Work and Organization, Vol. 25, p. 531–556.

2018      Sköld, Birgitta, Tillmar, Malin, Ahl, Helene, Berglund, Karin & Pettersson, Katarina, Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland – En kvantitativ kartläggning inom ramen för forskningsprojektet ”Kvinnors företagande för en levande landsbygd”, HELIX Rapport 18:001, HELIX Competence Centre, Linköping.

2017     Pettersson, Katarina, Ahl, Helene, Berglund, Karin och Tillmar, Malin, In the name of women? Feminist readings of policies for women’s entrepreneurship in Scandinavia, Scandinavian Journal of Management, 33, s. 55-63.

2017     Berglund, Karin, Ahl, Helene and Pettersson, Katarina. Tales of Heroine Entrepreneurs. In Henry, C, Nelson, T & Lewis, K Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship, s. 282-298, Routledge.

2016      Ahl, Helene, Berglund, Karin, Pettersson, Katarina och Tillmar, Malin, From feminism to FemInc.ism: On the uneasy relationship between feminism, entrepreneurship and the Nordic welfare state, International Entrepreneurship and Management Journal,  12(2), p. 369-392.

2015      Heldt-Cassel, Susanna och Pettersson, Katarina, Performing Gender and Rurality in Swedish Farm Tourism, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 15, Nos. 1–2, p. 138–151.

2015      Pettersson, Katarina, Två steg fram och ett tillbaka? En genusanalys av policy för kvinnors företagande i Norden, Info 0596, Stockholm: Tillväxtverket.

2014      Pettersson, Katarina och Heldt-Cassel, Susanna, Women tourism entrepreneurs – Doing gender on farms in Sweden, special issue Power Shifts: Women as entrepreneurs, leaders and managers in the global context, Gender in Management: An International Journal, Vol. 29, No. 8, p. 487-504.

2013      Pettersson, Katarina och Lindberg, Malin, Paradoxical spaces of feminist resistance - Mapping the margin to the masculinist innovation discourse, International Journal of Gender and Entrepreneurship, Special issue Gender perspectives on innovation, Vol. 5, No. 3, 323-341.

2013      Pettersson, Katarina and Hedberg, Charlotta, Moving out of ‘their places’? – Immigrant women care entrepreneurs in Sweden, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 19, No. 3, 345-360.

2012      Pettersson, Katarina, Support for Women’s Entrepreneurship – A Nordic Spectrum, International Journal of Gender and Entrepreneurship, Vol. 4, Issue 1, 4-19. Utvald som ”Highly Commended Award Winner” av Literati Network Awards 2013 (www.emeraldinsight.com/literati).

2012      Hedberg, Charlotta och Pettersson, Katarina, Disadvantage, Ethnic Niching or Pursuit of a Vision? Motives of Immigrant Women Care Entrepreneurs in the Ageing Swedish Society, Journal of International Migration and Integration, Volume 13, Issue 4, 423-440.

2012      Pettersson, Katarina (ed.), Supporting Women’s Entrepreneurship in Nordic Sparsely Populated Areas, Nordregio Working Paper 2012:1, Nordregio, Stockholm.

2009      Pettersson, Katarina och Arora-Jonsson, Seema (för Lantbrukarnas Riksförbunds Jämställdhetsakademi), 2009, Den osynliga entreprenören – Genus och företagande i de gröna näringarna.

2008      Pettersson, Katarina, ’Många bäckar små…’ Jämställdhet och ekonomisk tillväxt i regionalpolitiken, 137-158, i Andersson, Frida, Ek, Richard & Molina, Irene (red.), Regionalpolitikens geografi – Regional tillväxt i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund.

2007      Pettersson, Katarina, Men and Male as the Norm? A Gender Perspective on Innovation Policies in Denmark, Finland and Sweden, Nordic Research Programme 2005-2008: Internationalisation of regional development policies – Needs and Demands in the Nordic countries. Report 3.

2004      Pettersson, Katarina, Masculine Entrepreneurship – The Gnosjö Discourse in a Feminist Perspective, 177-193, in Hjorth, Daniel & Steyaert, Chris, Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship, Edward Elgar, Cheltenham.

2002      Pettersson, Katarina, Företagande män och osynliggjorda kvinnor – Diskursen om Gnosjö ur ett könsperspektiv, Geografiska regionstudier, nr. 49, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671425, +46709798857
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala