CV-sida

Lena Engström

Lena Engström
Lena är AgrD i ämnet Markvetenskap med inriktning mot växtnäringslära (examen 2010 vid SLU).

Presentation

I doktorandprojektet studerades kvävedynamiken i grödsekvensen höst­raps-höstvete med målet att förbättra kvävegödslingsstrategier och minska kväveutlakningen vid odling av dessa grödor. Studier gjordes bl.a. av kväveefterverkan, skörd, optimal kväve­giva och kväveutlakning i höstvete efter förfrukterna höstraps, ärter och havre. Växtresters inverkan på nettomineralisering och immobilisering av kväve i matjorden under höst och vinter utfördes i en inkubationsstudie i fält.

Har även studerat nitrifikation av ammonium i nötflytgödsel efter tillförsel till jord tidigt och sent på hösten. Har deltagit i projekt där effekten av av olika organiska gödselmedel och spridningstidpunkt till ekologisk höstraps studerats samt olika förfrukters inverkan på optimal kvävegiva till ekologisk höstraps. I ett pågående projekt studeras hur höstrapsens kväveupptag på höst och under vår-sommar påverkar optimal gödselgiva på våren.

Publikationer i urval


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Markens näringsomsättning
Telefon: +4651167141, +46708434678
Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234
53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara