CV-sida

Lina Berglund-Snodgrass

Lina Berglund-Snodgrass
Jag är landskapsarkitekt och teknologie doktor i fysisk planering. Jag forskar och undervisar inom ämnesområdet stadsplanering och lokal utveckling.

Presentation

Jag arbetar som  universitetslektor och forskare i landskapsplanering med särskild inriktning mot fysisk planering på institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning sedan januari 2022. Jag är medlem i den vetenskapliga kommittén för IFLAs (International Federation of Landscape Architects) kongress som ska äga rum i Stockholm september 2023.

Jag har tidigare varit lektor i fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola, där jag ägnat mig åt forskning, handledning och undervisning. Jag var medlem i organisationskommittén för AESOPs årliga kongress i Göteborg 2018 (som genomfördes i samarbete med Chalmers, KTH, GU, och BTH), och var särskilt ansvarig för organisering av doktorandworkshopen. Jag har ett förflutet som praktiserande landskapsarkitekt i London, UK, där jag bl.a. arbetade med gestaltning, projektering och strategisk utveckling av skolor inom ramen för det brittiska investeringsprogrammet ’Building Schools for the Future’ (BSF).

Undervisning

Min undervisningserfarenhet är ganska så bred där jag bland annat utvecklat, lett/ och eller medverkat i introduktionskurser i planeringsteori, studiokurser om lokal utveckling som tar utgångspunkt i postmoderna planeringsteorier, autoetnografiska metoder i landsbygdsplanering, relationen bebyggelseutveckling och teknisk infrastruktur, och om programskrivning.

Just nu är jag handledare i studio II på landskapsarkitektprogrammet, samt handledare för mastersarbete i masterprogrammet Hållbar stadsutveckling.

Forskning

Mina forskingsintressen rör planering i en ganska så bred bemärkelse, där jag bland annat intresserar mig för frågor kring planeringens (förändrade) utgångspunkter gällande exempelsvis dess idéer och kunskapssyner. Jag är just nu engagerad i fyra olika forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Lunds Universitet, Umeå Universitet, Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Dalarna.

Tre forskningsprojekt är finansierade av Energimyndigheten och K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) och handlar om hur fenomen som urbana experiment och testbäddar påverkar/förändrar gängse planeringsprocesser. Här intresserar vi oss för testbäddar och urbana experiment inom området boende och mobilitet. Vi har exempelvis följt flera pilotprojekt med bilfria hus i Sverige, nordiska testbäddsplaneringsprocesser, och nya innovationsaktörer och plattformar. 

Ett forskningsprojekt finansierat av Formas och Forte handlar om boende och livsmiljöer för människor med psykiska fuktionshinder. Här intresserar vi oss både för det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och lokalisering av särskilda bostäder såväl som gruppens upplevelser av sin livsmiljö. Vi kommer också arrangera en framtidsverkstad för att hitta sätt att stärka kommuners arbete med avseende på målgruppens intressen och behov.

Jag sitter också i redaktionsrådet för tidskriften PLAN.

Handledning

Jag är just nu biträdande handledare för Ida Nilssons avhandling om landsbygdsplanering. Hon förväntas disputera 2023.  Jag har handlett ett antal kandidat-, och masteruppsatser i fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola, bl.a. Linnea Rosenbergs arbete om lokalisering och gestaltning av så kallade mobilitetshubbar som fick Karlskrona kommuns planstipendium 2021.

Publikationer i urval

Berglund-Snodgrass, L. (2022). Urban planning for car-free housing and ideas of future desired states. Nordic journal of urban studies, Vol 2(1), s 63-81

Berglund-Snodgrass, L. (2022). Gatan som allmänning och bytespunkter för smart och delad mobilitet. PLAN, Vol 1-2, s 58-61

Berglund-Snodgrass, L. (2022). Risk and approaches to risk-taking in testbed planning. Planning practice and research. 37(1), s. 79-94, DOI:  10.1080/02697459.2021.1992942

Berglund-Snodgrass, L. & Högström, E. (2021). What makes spatial difference? Conceptualising architectural antropology through film-making. In: Architectural anthropology: Exploring lived space / [ed] Marie Stender, Claus Bech-Danielsson, Aina Landsverk-Hagen, Routledge, 2021, 1st edition

Fjellfeldt, M., Högström, E., Berglund-Snodgrass, L. & Markström, U. (2021). Fringe or Not Fringe? Strategies for Localizing Supported Accommodation in a Post‐Deinstitutional Era. Social inclusion. Vol. 9( 3), s. 201-213

Berglund-Snodgrass, L. Högström, E., Fjellfeldt, M. & Markström, U. (2021). Organizing cross-sectoral housing provision planning: settings, problems and knowledge. European planning studies, Vol. 29(5), s.862-882

Högström, E., Markström, U., Berglund-Snodgrass, L., Fjellfeldt, M., Andersén, J. & Lillehorn, S. (2021). Boende och livsmiljö för personer med psykisk ohälsa: En forskningsrapport om stödinsatser, samarbete över förvaltningsgränser och bostadsförsörjning. Blekinge Institute of Technology Research report, 2021:03

Berglund-Snodgrass, L. & Muhktar-Landgren, D. (2021). En blick mot framtiden– hur historiska utopier kan hjälpa oss att tänka nytt kring framtidens resande. In:  Omstart för kollektivtrafiken: Idéer för en hållbar framtid / [ed] Hanna Holm & Andrea Kollmann, Lund: K2. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik , 2021, s. 25-38

Berglund-Snodgrass, L. & Muhktar-Landgren, D. (2020). Conceptualising testbed planning: Urban Planning in the Intersection between Experimental and Public Sector Logic. Urban planning. Vol. 5(1), s. 96-106

Muhktar-Landgren, D. & Berglund-Snodgrass, L. (2020). Testbäddsplanering i skärningspunkten mellan stadsplanering och urbana experiment. PLAN, Vol. 5-6, s. 29-33

Berglund-Snodgrass, L. & Nord, C. (2019). The Continuation of Dwelling: Safety as a Situated Effect of Multi-Actor Interactions Within Extra-Care Housing in Sweden.  Journal of Housing for the Elderly, Vol. 33(2), s. 171-188 

Berglund-Snodgrass,L., Muhktar-Landgren, D. & Paulsson, A. (2019). Experiment för hållbar mobilitet. Vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?  In: Innovation och stadsutveckling : En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun / [ed] Algehed, Jessica; Eneqvist, Erica; Jensen, Christian; Lööf, Jenny, Sverige: Stema , 2019, s. 89-102

Berglund-Snodgrass, L. & Muhktar-Landgren, D. (2019). Editorial: Making Space for Hope: Exploring its Ethical, Activist and Methodological Implications. PlaNext, Vol. 8, s. 6-9

Berglund-Snodgrass, L. & Högström, E. (2019). Välkommen till vuxenvärlden institutionen för fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola. PLAN,  Vol. 5-6, s. 7-14.

Berglund-Snodgrass, L. & Högström, E. (2019). "Vi hade roligt, men vi slet också hårt": Samtal med Eva Öresjö och Anders Törnqvist om de formativa åren för fysisk planering. PLAN,  Vol. 5-6, s. 15-21

Berglund-Snodgrass, L. & Högström, E. (2019). Vad kan vi och vad vill vi göra?: Samtal med tre masterstudenter i fysisk planering på BTH. PLAN,  Vol. 5-6, s. 49-56

Berglund-Snodgrass, L. & Högström, E. (2019). "Att leva som alla andra": livsmiljö, bostadsbehov och samverkan. PLAN,  Vol. 5-6, s. 65-70.

Berglund-Snodgrass, L. & Högström, E. (2018). Debatt: Planerarrollen i samtid och framtid: Kunskaper, förmågor och färdigheter. Nordic Journal of Architectural Research, Vol. 30(3), s. 135-156

Muhktar-Landgren, D. & Berglund-Snodgrass,L. (2018). Kräver hållbar mobilitet nya roller för den kommunala planeringen? PLAN, nr 2-3, s. 93-94

Berglund-Snodgrass, L. (2017). Conceptualising Knowledge in Spatial Planning and Displacement of “the Political”. dISP the Planning review. Vol. 53( 4), s. 33-41

Berglund-Snodgrass, L. (2016). Demanding Certainty: A Critical Examination of Swedish Spatial Planning for Safety. Doktorsavhandling (monografi). Blekinge tekniska högskola.

Berglund-Snodgrass, L. (2015). Safety and Agonistic Conceptions of Public Life. PlaNext, Vol. 1, s. 50-64

Berglund-Snodgrass, L. (2010). Dags att rusta skolan.  Stad & Land (Alnarp, 1982), Alnarp


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp