CV-sida

Lina Berglund-Snodgrass

Lina Berglund-Snodgrass
Jag är landskapsarkitekt, Tekn. Dr. i fysisk planering och docent i landskapsplanering med särskilt inriktning mot stadsplanering. Jag forskar och undervisar inom det breda ämnesområdet stadsplanering och stadsutveckling.

Presentation

Jag arbetar som universitetslektor och forskare i stadsplanering på institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning sedan januari 2022. Med start den 1 november 2023 är jag också verksamhetsledare för SLUs tankesmedja Movium på halvtid. Sedan 2018 är jag affilierad forskare vid K2: Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Från och med 2023 är jag också chefredaktör för tidskriften PLAN tillsammans med Ebba Högström vid Umeå Universitet.

Jag var medlem i den vetenskapliga kommittén för IFLAs (International Federation of Landscape Architects) kongress som ägde rum i Stockholm och Nairobi september 2023.

Jag har tidigare varit lektor i fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola, där jag ägnat mig åt forskning, handledning och undervisning. Jag var medlem i organisationskommittén för AESOPs årliga kongress i Göteborg 2018 (som genomfördes i samarbete med Chalmers, KTH, GU, och BTH), och var särskilt ansvarig för organisering av doktorandworkshopen. Jag har ett förflutet som praktiserande landskapsarkitekt i London, UK, där jag bl.a. arbetade med gestaltning, projektering och strategisk utveckling av skolor inom ramen för det brittiska investeringsprogrammet ’Building Schools for the Future’ (BSF).

Undervisning

Min undervisningserfarenhet är ganska så bred där jag bland annat utvecklat, lett/ och eller medverkat i introduktionskurser i planeringsteori, studiokurser om lokal utveckling som tar utgångspunkt i postmoderna planeringsteorier, autoetnografiska metoder i landsbygdsplanering, relationen bebyggelseutveckling och teknisk infrastruktur, och om programskrivning.

På SLU har jag arbetat som  handledare i studio II på landskapsarkitektprogrammet, varit handledare och examinator för mastersarbete i masterprogrammet Hållbar stadsutveckling och Landskapsarkitektprogrammet, gästkritiker i landskapsarkitekturmastersprogrammet samt lärare i en temakurs med fokus på glokala utmaningar, som var ett samarbete mellan SLU och Jomo Kenyatta University i Nairobi, Kenya.

Forskning

Mina forskingsintressen rör planering i en ganska så bred bemärkelse, där jag bland annat intresserar mig för frågor kring planeringens (förändrade) utgångspunkter gällande exempelsvis dess idéer, kunskapssyner och samverkansformer. Här är jag särskilt intresserad av hur urbana experiment och bredare innovationsarbete förändrar planeringen på olika sätt.

Handledning

Jag har handlett ett antal kandidat-, och masteruppsatser i fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola, bl.a. Linnea Rosenbergs arbete om lokalisering och gestaltning av så kallade mobilitetshubbar som fick Karlskrona kommuns planstipendium 2021.

Publikationer i urval

2023. För full publikationslista se RSS-feed längre ner.

Berglund-Snodgrass, L & Mukhtar-Landgren, D. (2023). Mobilitetshubbar: Från parkering till paketering. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktions-vetenskap: rapportserie 2023:5, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp

Berglund-Snodgrass, L., Fred, M. & Mukhtar-Landgren, D. (2023).  In-between stability and adaptability. Making sense of innovation platforms. disP- The Planning Review, 59(2), 22-37 https://doi/full/10.1080/02513625.2023.2257486

Andersén, J., Berglund-Snodgrass, L & Högström, E. (2023). Municipal responsibilities in strategic housing provision planning: to accommodate, support and facilitate. Planning practice and research. https://doi.org/10.1080/02697459.2022.2147643

Länkar

Pågående och avslutad forskning:

2024-2028 Land-use planning through digital twins? Exploring emergent forms of land-use planning in the digital transformation. Doktorandprojekt. Finansiär: LTV-fakultetens strategiska satsning för forskare tidigt i karriären. (PI)

2024-2028 Intermodalitet och resiliens i framtidens hållbara resor: risker, avvägningar och ansvar. Finansiär: Energimyndigheten (Co-I)

2024-2027  NavRISK: Att uppnå hållbarhet genom risktagande. Navigerande mellan risk och stabilitet i urbana experiment i planeringen. Finansiär: Formas. Forskningsråd för hållbar samhällsutveckling. (PI)

2023-2024 SoFra. Planering för sociala infrastrukturer på stadsdelsnivå.  Finansiär: SLU Tanksmedja Movium. (PI)

2023-2024 GASO. Governance Arrangements for Social Infrastructures. Seed-funding. Finansiär: Svenska Institutet. (PI)

2023-2024, Landscape architecture beyond Europe - Building capacity within the global teaching community/faculties of landscape architecture to accomplish the SDG-goals.” SLU Global, Seed-funding.  (Co-I)

2023 Kan tävlingar skapa ny landskapsarkitektur? Seminarie mellan bransch och akademi om förutsättningar för att tävlingar ska generera nytänkande landskapsarkitektur. Aktivitetsbidrag, SLU Tankesmedja Movium, (co-I)

2023 Accomplishing healthy urban living environments for people experiencing mental illness. Seed-funding project. Finansiär: SLU Urban futures. (PI)

2019-2024 Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse - Meesam - Människa Energisystem Samhälle (mesam.se) Finansiär: Energimyndigheten. (PI)

2021-2023 Från parkeringshus till mobilitetsnoder: affärsmodeller, beteendeförändringar och fysisk omdaning. Finansiär: Energimyndigheten. (Co-I)

2019-2022 LEX: Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker, Finansiär: Formas, forskningsråd för hållbar samhällsutveckling och Forte, forskningsråd för hälsa, arbetsliv och välfärd. (Co-I)

2020-2022 Innovationsarbetets organisering: Att lära från pilotprojekt och testlabb, Finansiär: K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. (Co-I)

2019-2019 Kräver hållbar mobilitet nya roller för den kommunala planeringen? ,Finansiär: K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. (Co-I)


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415405
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp

Publikationslista: