CV-sida

Lina Berglund-Snodgrass

Lina Berglund-Snodgrass
Jag är landskapsarkitekt och teknologie doktor i fysisk planering. Jag forskar och undervisar inom ämnesområdet stadsplanering och stadsutveckling.

Presentation

Jag arbetar som  universitetslektor och forskare i stadsplanering på institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning sedan januari 2022. Jag är medlem i den vetenskapliga kommittén för IFLAs (International Federation of Landscape Architects) kongress som ska äga rum i Stockholm och Nairobi september 2023.

Jag har tidigare varit lektor i fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola, där jag ägnat mig åt forskning, handledning och undervisning. Jag var medlem i organisationskommittén för AESOPs årliga kongress i Göteborg 2018 (som genomfördes i samarbete med Chalmers, KTH, GU, och BTH), och var särskilt ansvarig för organisering av doktorandworkshopen. Jag har ett förflutet som praktiserande landskapsarkitekt i London, UK, där jag bl.a. arbetade med gestaltning, projektering och strategisk utveckling av skolor inom ramen för det brittiska investeringsprogrammet ’Building Schools for the Future’ (BSF).

Från och med 2023 är jag också chefredaktör för tidskriften PLAN tillsammans med Ebba Högström.

Undervisning

Min undervisningserfarenhet är ganska så bred där jag bland annat utvecklat, lett/ och eller medverkat i introduktionskurser i planeringsteori, studiokurser om lokal utveckling som tar utgångspunkt i postmoderna planeringsteorier, autoetnografiska metoder i landsbygdsplanering, relationen bebyggelseutveckling och teknisk infrastruktur, och om programskrivning.

Just nu är jag handledare i studio II på landskapsarkitektprogrammet, samt handledare för mastersarbete i masterprogrammet Hållbar stadsutveckling.

Forskning

Mina forskingsintressen rör planering i en ganska så bred bemärkelse, där jag bland annat intresserar mig för frågor kring planeringens (förändrade) utgångspunkter gällande exempelsvis dess idéer och kunskapssyner. Jag är just nu engagerad i fyra olika forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Lunds Universitet, Umeå Universitet, Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Dalarna.

Tre forskningsprojekt är finansierade av Energimyndigheten och K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) och handlar om hur fenomen som urbana experiment och testbäddar påverkar/förändrar gängse planeringsprocesser. Här intresserar vi oss för testbäddar och urbana experiment inom området boende och mobilitet. Vi har exempelvis följt flera pilotprojekt med bilfria hus i Sverige, nordiska testbäddsplaneringsprocesser, och nya innovationsaktörer och plattformar. 

Ett forskningsprojekt finansierat av Formas och Forte handlar om boende och livsmiljöer för människor med psykiska fuktionshinder. Här intresserar vi oss både för det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och lokalisering av särskilda bostäder såväl som gruppens upplevelser av sin livsmiljö. Vi kommer också arrangera en framtidsverkstad för att hitta sätt att stärka kommuners arbete med avseende på målgruppens intressen och behov.

 

Handledning

Jag är just nu biträdande handledare för Ida Nilssons avhandling om landsbygdsplanering. Hon förväntas disputera 2023.  Jag har handlett ett antal kandidat-, och masteruppsatser i fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola, bl.a. Linnea Rosenbergs arbete om lokalisering och gestaltning av så kallade mobilitetshubbar som fick Karlskrona kommuns planstipendium 2021.

Publikationer i urval

2022. För full publikationslista se RSS-feed längre ner.

Mukhtar-Landgren, D., Fred, M., Berglund-Snodgrass, L & Paulsson, A. (2022). Att skapa framtidens resande. 15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete. K2. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Högström, E., Berglund-Snodgrass, L. & Fjellfeldt, M. (2022). The challenges of social infratructure for urban planning. Editorial for special issue: Localizing social infrastructure: Welfare, equity and community, Urban planning.7(4), 377-380

Andersén, J., Berglund-Snodgrass, L & Högström, E. (2022). Municipal responsibilities in strategic housing provision planning: to accommodate, support and facilitate. Planning practice and research. https://doi.org/10.1080/02697459.2022.2147643

Berglund-Snodgrass, L., Fjellfeldt, M., Högström, E. & Markström, U. (2022). A healthy city for all? Social services roles in collaborative urban development. Urban planning, 7(4), DOI: https://doi.org/10.17645/up.v7i4.5620

Berglund-Snodgrass, L. (2022). Taking (any) risks in urban experiments with mobility? In: Oldbury, Isaksson & Marsden (eds) Experimentation for sustainable transport? Risks, strengths, and governance implications. pp. 37-52, Linnefors förlag, Sweden

Fred, M., Mukhtar-Landgren, D., Berglund-Snodgrass, L & Paulsson, A. (2022). Why getting people in the same room isn't enough. In: Oldbury, Isaksson & Marsden (eds) Experimentation for sustainable transport? Risks, strengths, and governance implications. pp-59-72, Linnefors förlag, Sweden

Berglund-Snodgrass, L. (2022). Urban planning for car-free housing and ideas of future desired states. Nordic journal of urban studies, Vol 2(1), s 63-81

Berglund-Snodgrass, L. (2022). Gatan som allmänning och bytespunkter för smart och delad mobilitet. PLAN, Vol 1-2, s 58-61

Berglund-Snodgrass, L. (2022). Risk and approaches to risk-taking in testbed planning. Planning practice and research. 37(1), s. 79-94

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp

Publikationslista: