CV-sida

Lisa Petersson

Lisa Petersson

Presentation

Jag är skogsekolog på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Mina intressen är historisk markanvändning, naturvård, biologisk mångfald – särskilt hur växtsamhällen påverkas av skogsbruk. Min avhandling handlade om ekosystemtjänster och biologisk mångfald, t.ex. kärlväxter, mossor och lavar i tall- och grandominerade produktionsskogar. Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om hur bete från sikahjort påverkar skogens mikroklimat och epifytsamhällen, i Nikko nationalpark i Japan.

Undervisning

Jag undervisar om biologisk mångfald och naturvård på kandidatprogrammet Forest and Landscape och masterprogrammet Euroforester.

Bakgrund

2021 - 2023 Postdoktor. Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap, SLU Alnarp och Skogsinstitutionen, Utsunomiya University, Utsunomiya, Japan.

2020 - 2021 Forskningsassistent Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap, SLU Alnarp.
SLU:s odlingsplattform projekt ESSLA: Ekosystemtjänster i Sverige – På landskapsnivå

2015 - 2020 Doktorand. Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap, SLU Alnarp

2015 MSc Miljövetarprogrammet. Lund university

2013 BSc Landskapsvetarprogrammet. Kristianstad university

Publikationer i urval

Lariviere, D., Holmström, E., Petersson, L., Djupström, L. & Weslien, J. 2023. Ten years after: Release cutting around old oaks still affects oak vitality and saproxylic beetles in a Norway spruce stand. Agricultural and Forest Entomology, 1– 11.

Petersson, L., Lariviere, D., Holmström, E., Fritz, Ö, & Felton, A. 2022. Conifer tree species and age as drivers of epiphytic lichen communities in northern European production forests. The Lichenologist, 54(3-4), 213-225.

Ara, M., Felton, A. M. Holmström, E. Petersson, L. Berglund, M. Johansson, U. Nilssona, U. 2022. Pre-commercial thinning in Norway spruce-birch mixed stands can provide abundant forage for ungulates without losing volume production. Forest Ecology and Management 520 120364.

Felton, A., Felton, A. M.,  Wam, H. K., J. Witzell, Wallgren, M., Löf, M., Sonesson, J., Lindbladh, M., Björkman, C., Blennow, K., Cleary, M., Jonsell, M. Klapwijke, M., Niklassona, M., Petersson, L., Rönnberg, J., Ode Sang, Å., Wrethling, F. and Hedwall, P-O. 2022. Forest biodiversity and ecosystem services from spruce-birch mixtures: The potential importance of tree spatial arrangement. Environmental Challenges 2022 Vol. 6 Pages 100407

Petersson, L., Nilsson, S., Holmström, E., Lindbladh, M. & Felton, A. 2021. Forest floor bryophyte and lichen diversity in Scots pine and Norway spruce production forests. Forest Ecology and Management 493.

Lindbladh, M., Hedwall, P.-O., Holmström, E., Petersson, L. and Felton, A. 2020. How generalist are these forest specialists? What Sweden’s avian indicators indicate. Anim Conserv, 23: 762-773.

Petersson, L. 2019. Replacing Scots pine with Norway spruce. Implications for biodiversity in production forests. Sveriges lantbruksuniversitet, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880; 2019:85 [Doktorsavhandling]

Petersson, L., Holmström, E., Lindbladh, M., and Felton, A. 2019. Tree species impact on understory vegetation: Vascular plant communities of Scots pine and Norway spruce managed stands in northern Europe. Forest Ecology and Management 448 p. 330-345.

Lindbladh, M., Petersson, L., Hedwall, P.-O., Trubins, R., Holmström E. and Felton, A. 2019. Consequences for bird diversity from a decrease in a foundation species—replacing Scots pine stands with Norway spruce in southern Sweden. Regional Environmental Change 19 p. 1429-1440.

Felton, A., Petersson L., Nilsson, O. Witzell, J. Cleary, M., Felton, A. M., Björkman, C., Sang, Å. O. Jonsell, M., Holmström, E., Nilsson, U., Rönnberg, J., Kalén, C. and Lindbladh, M. 2019. The tree species matters: Biodiversity and ecosystem service implications of replacing Scots pine production stands with Norway spruce. Ambio.

Petersson, L. and Andersson, S. 2015. Vegetationsförändringar på Lilla Smörstack 1982-2015 (populärvetenskaplig artikel). Botaniska notiser 148(3) p. 15-22