CV-sida

Lisbet Norberg

Lisbet Norberg

Presentation

Min forskning fokuserar på långtidsmätningar av läckage av näringsämnen, främst kväve och fosfor, från jordbruksmark i tre olika skalor: avrinningsområden, fält och fältförsök. Jag jobbar med två nationella miljöövervakningsprogram – Observationsfält på åkermark och Typområden på jordbruksmark, på utdrag från Naturvårdsverket.

Jag jobbar också med separat dränerade rutförsök där vi undersöker hur odlingssystem kan optimeras för att utnyttja växtnäringen på bästa sätt och  minimera risken för förluster av kväve och fosfor. Fältförsöken inkluderar odlingssystem bl.a. med olika jordbearbetningsstrategier, strukturkalkning, stallgödsel, mellangrödor samt ekologiska odlingssystem med och utan djur.

Mitt doktorandprojekt undersökte orsaker och åtgärder för minskade växthusgasemissioner från odlade torvjordar, både genom fältmätningar och genom labbstudier.

Publikationer i urval

Norberg, L. & Aronsson, H. 2022. Mitigating phosphorus leaching from a clay loam through structure liming, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant science, Vol 72, No 1, 987-996.

Norberg, L., Linefur, H., Andersson, S., Blomberg, M. & Kyllmar, K. 2022. Nutrient losses over time via surface runoff and subsurface drainage form an agricultural field in northern Sweden, Journal of Environmental Quality, 1-11.

Norberg, L., Hellman, M., Berglund, K., Hallin, S. and Berglund, Ö. 2021. Methane and nitrous oxide production from agricultural peat soils in relation to drainage level and abiotic and biotic Factors, Frontiers in Environmental Science, 9:631112.

Norberg, L. and Aronsson, H. 2019. Effects of cover crops sown in autumn on N and P leaching, Soil Use and Management, 00, 1-12.

Berglund, Ö., Berglund, K., Jordan, S. and Norberg, L. 2019. Carbon capture efficiency, yield, nutrient uptake and trafficability of different grass species on a cultivated peat soil, Catena, 173, 175-182.

Norberg, L., Berglund, Ö. and Berglund, K. 2018. Impact of drainage and soil properties on carbon dioxide emissions from intact cores of cultivated pear soils, Mires and Peat, 21.

Norberg, L., Berglund, Ö. and Berglund, K. 2016. Seasonal CO2 emission under different cropping systems on Histosols in southern Sweden, Geoderma Regional, 7:3, 338–345.

Norberg, L., Berglund, Ö. and Berglund, K. 2016. Nitrous oxide and methane fluxes during the growing season from cultivated peat soils, peaty marl and gyttja clay under different cropping systems, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 66:7, 602-612.

På svenska:

Norberg, L., Linefur, H., Andersson, S. och Blomberg, M. 2022. Växtnäringsförluster från åkermark 2020/2021 – Årsredovisning från miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark, Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Ekohydrologi, 176).

Linefur, H., Norberg, L., Kyllmar, K., Andersson, S. och Blomberg, M. 2022. Växtnäringsförluster i små  jordbruksdominerade avrinningsområden 2020/2021 – Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark, Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Ekohydrologi, 175).

Norberg, L., Aronsson, H., Blomberg, M. och Ulén, B. 2021. Strukturkalkning för minskat fosforläckage – En fältstudie på mellanlera i Halland. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Ekohydrologi, 170).

Aronsson, H., Norberg, L., Blomberg, M. och Torstensson, G. 2018. Utlakningsförsök med vintergrön mark 1993-2017, Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Ekohydrologi, 151 ).


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +4618673496, +46730317621
Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala