CV-sida

Marina Queiroz

Marina Queiroz
Landskapsarkitekt och universitetsadjunkt på Institutionen för stad och land SLU Ultuna. Ordförande i NJ fakultetens lika villkors kommitté. Vicedekan för jämställdhets- och lika villkorsfrågor på NJ fakulteten.

Presentation

Jag arbetar med undervisning på landskapsarkitektprogrammet, och lika villkors frågor.

Jag är lika villkors ombud på Institutionen för stad och land. Som lika villkors ombud är min roll att vara kontaktperson för den medarbetare som vill diskutera lika villkors frågor, eller blivit utsatt för någon form av kränkande eller diskriminerande handling, som den vill prata om eller anmäla, utan att involvera sin chef.
 
Jag är även ordförande i NJ-fakultetens kommitté för lika villkor, som i huvudsak arbetar med kartläggning, attitydpåverkan och fortbildning i lika villkors och mångfaldsarbete. Det innebär bland annat att kommittén anordnar inspirationsföreläsningar och seminarier samt förmedlar information om konferenser, utbildningar eller förändringar i lagstiftning som rör lika villkor. Om du har idéer eller förslag på aktiviteter som kommittén borde arrangera eller känna till, kontakta mig gärna!

Fr.o.m. 1 april 2019 är jag vicedekan för jämställdhets- och lika villkorsfrågor i NJ fakultetens ledningsgrupp.

Undervisning

Som lärare på landskapsarkitektprogrammet planerar och undervisar jag i kurser i åk 1  (stadsbyggnads historia, stadsplanering, gestaltning, analysmetoder, modellbygge, ritteknik och generella kompetenser). Deltar i studiokurser och kandidatkurs i åk 3, samt studiokurser på avancerad nivå.

Samverkan

Jag har tillsammans med Åsa Bensch, SLU Alnarp initierat projektet Talking About Teaching. Under 2017-18 genomfördes workshops där lärare från Alnarp och Ultuna möttes för att byta erfarenheter. Ur projektet har ett nytt forum skapats: SLU Landskaps lärarforum. Syftet är att diskutera undervisning, utbyta idéer, dela arbetsmaterial och utforska samarbetsmöjligheter.

Lärarlagen från Alnarp och Ultuna möts varje år under Landscape Days, och från och med ht 2018 kommer Talking About Teaching workshops att genomföras årligen.

SLU LANDSCAPE Teaching Synergy Forum

Åsa Bensch är landskapsingenjör universitetsadjunkt på institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp.

Bakgrund

Jag är intresserad av hållbarhetsfrågor, och har arbetat särskilt med frågor som rör stad och mat. Mitt examensarbete handlar om urban- och peri-urban agrikultur, och jag har varit med och startat gemenskapsodlingen Matparken i Gottsunda.

Publikationer i urval

Queiroz, Marina. 2009. Urban agriculture/Agricultural urbanity: om stadsodling, urban och peri-urban agrikultur, för en mindre klimatbelastande och energikrävande matproduktion. Examensarbete för yrkesexamen på landskapsarkitektprogrammet. Självständigt arbete i landskapsplanering E, 30 hp. Institutionen för stad och land, SLU  https://stud.epsilon.slu.se/765/


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: +4618672511, +46701760949
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala