CV-sida

Mikael Östlund

Mikael Östlund
Arbetar huvudsakligen inom miljöövervakningen av sötvatten och den integrerade övervakningen i små avrinningsområden i obrukad skogsmark. Deltar vid behov också i olika forskningsprojekt.

Presentation

I grunden är jag biolog med fördjupning i sötvattensekologi (limnologi) och systematisk botanik. Under mina yrkesverksamma år har jag samlat på mig erfarenhet från många limnologiska undersökningar av vattenkemi, sediment och biologi i sjöar & vattendrag, både inom miljöövervakningen som olika forskningsprojekt. För vattenvegetation och fisk samt sediment, vattenstånd & -flöde har jag djupare kunskaper. Jag är också aktiv i IM-programmet (Integrerad Miljöövervakning), framförallt inom delarna meteorologi/klimat och avrinning.  Förutom att bidra med data till rapporteringar så har jag hand om mätutrustning och insamlingen av data och ansvarar på så sätt att data som samlas in håller hög kvalitet.

Kvalitet i provtagningar och fältundersökningar har enligt min mening avgörande betydelse vid analys av miljötillståndet. Jag har flertalet gånger anlitats av Swedac (Sveriges nationella ackrediteringsorgan), som teknisk bedömare vid besiktning av laboratoriers (ffa konsulters) provtagningar av vattenmiljön.

Undervisning

Medverkar som lärare i grundutbildningens kurser Enviromental assessment och Biologisk mångfald i sötvatten.

Publikationer i urval

Elert M., Meili M., Östlund M. & Johansson J-Å. 1998. Kvicksilver i Rolfstaån-Delångersån –undersökningar och modellering av ackumulation och transport. Rapport 4868 Naturvårdsverket.
 
Wallin M., Östlund M. & Kvarnäs H. 2000. Näringsbelastning på Vänerns vikar inom Karlstads kommun – källfördelning, retention, mål och åtgärder. Institutionen för miljöanalys, SLU Rapport 2000:6
 
Östlund M. 2004. Vattenkemi i gotländska vattendrag och referenssjöar. Rapport nr 5 2004 från Länsstyrelsens livsmiljöenhet Gotlands län.
 
Östlund M. 2005. Vattenvegetation i kalkade sjöar – tillstånd och utveckling i IKEU-sjöar. Institutionen för miljöanalys, SLU Rapport 2005:25
 
Willander A., Östlund M. & Andrén C. 2013. Utvärdering av pegelmätningar i IKEU-vattendrag 2007-2011 – vad ger vattenståndsmätningar för information om surstötar? Institutionen för vatten och miljö, SLU Rapport 2013:2
 
Östlund M. 2014. Makrofyter i Nackareservatet – uppföljning av vattenvegetation i fyra sjöar i Nackareservatet. Rapport, Ekologigruppen AB.
 
Löfgren S., Düker A. & Östlund M. 2015. Trender i surhetstillstånd i skogs-, myr- och fjällbäckar i Dalarna. Resultat från den regionala miljöövervakningen. Institutionen för vatten och miljö, SLU Rapport 2015:14