CV-sida

Sofia Boqvist

Sofia Boqvist

Presentation

Det var under min utbildning till veterinär som jag fick upp ögonen för zoonoser, sjukdomar som sprids mellan djur och människa. Sedan dess har zoonoser, veterinär folkhälsa och livsmedelssäkerhet intresserat och engagerat mig.

Mitt doktorsarbete handlade om en zoonotisk sjukdom som ger reproduktionsstörningar hos grisar i Vietnam och som orsakas av bakterien Leptospira. Efter disputationen år 2002 arbetade jag flera år vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och vid f d Smittskyddsinstitutet.

År 2008 fick jag en forskarassistenttjänst vid SLU och år 2010 blev jag docent i infektionsepidemiologi. Sedan 2012 är jag samverkanslektor i livsmedelssäkerhet och riskanalys vid SLU och numera även avdelningschef för de mikrobiologiska ämnena på Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsa.

Undervisning

Jag handleder examensarbetare och föreläser inom olika kurser.

Forskning

Mitt forsknings- och expertområde är veterinär folkhälsa, mikrobiell livsmedelssäkerhet och risk analys, och epidemiologi, med fokus på zoonotiska infektioner.

Aktuell forskning

Säkra bladgrönsaker från jord till bord Vilka risker finns det att sallad kontamineras med VTEC bakterier under odling? Vilken risk utgör detta för konsumenten vid konsumtion av sallad? Vilka mikrobiologiska risker finns det med ätfärdiga sallader? Hur påverkas tillväxt av sjukdomsframkallande bakterier, t.ex. salmonella, yersinia, listeria, campylobacter och VTEC, av ingredienser i salladen och den bakteriella bakgrundsfloran?

Campylobacter i kyckling och risker för campylobactersjukdom hos människa Hur vanligt förekommande är campylobacter-bakterier på kycklingprodukter i urbana områden i Egypten? Vilka risker för sjukdom hos människa utgör konsumtion av kyckling? Hur ser den molekylära profilen av bakterien ut? Projektet bedrivs i samarbete med partners i Egypten och campylobacter används som modellorganism.

Mikrobiologiska risker med kretslopp Hur förhindrar man att sjukdomsframkallande mikroorganismer cirkuleras i slutna återvinningssystem? Hur kan organiskt avfall omvandlas till djurfoder utan att riskera foder- och livsmedelssäkerhet?

Zoonotiska infektioner hos nötkreatur i stadsnära miljöer Hur vanligt är det att bakterien Brucella abortus förekommer i stad och stadsnära djurhållning? Hur sker den informella försäljningen av mjölk i stad och stadsnära områden? Vad har djurägarna för kunskaper om brucellos? Detta projekt pågår i samarbete med universitet i Tajikistan och i Uganda.

Risker med VTEC i hamburgerkedjan Hur påverkar modifierad atmosfär tillväxt och avdödning av VTEC i köttfärs? Vilken risk är det att konsumenter exponeras för bakterien när de äter hamburgare? Är det någon skillnad på olika tillverkningsprocesser och typer at köttfärs?

Bakgrund

 

Andra projekt och professionella åtaganden

Jag är temaledare för "Livestock-keeping among smallholders for a nutritious diet and increased food security"  inom det Sida finansierade programmet AgriFoSe. Detta är ett program för att öka samverkan med partners i låginkomstländer och översätta forskning till policy och praktik. Målet är att förbättra livsmedelsförsörjning och nutrition för småbrukare i låginkomstländer, vilket är helt i linje med mål 2 i FNs SDG (Sustainable Development Goals). Detta mål syftar till att utrota hunger, trygga livsmedelsförsörjning och förbättra nutrition genom ett uthålligt lantbruk.

Jag har även varit föreståndare för Centrum för globala djursjukdomar på SLU under flera år.

Samverkan

Samverkan utgör en viktig del av ett universitets verksamhet. Det är ett viktigt sätt för att sprida information som kan vara till gagn för samhället och för att knyta nya kontakter som kan leda till nya samarbeten. Under flera år har jag samverkat med olika organisationer, universitet och myndigheter i Sverige och utomlands.

Som samverkanslektor hoppas jag kunna stärka samverkan inom livsmedelssäkerhet både nationellt och internationellt.

Publikationer i urval

Boqvist S, Fernström L-L, Alsanius B W, Lindqvist R. 2015. Escherichia coli O157:H7 reduction in hamburgers with regards to premature browning of minced beef, colour score and method for determining doneness. Int J of Food Microbiology, 215; 109-116.

Osbjer K, Boqvist S, Seng Sokerya Chheng Kannarath Sorn San Holl Davun, Magnusson U. 2015. Household practices related to zoonosis transmission in three agro-ecological regions of Cambodia - associations with livestock production socio-economic position and human disease symptoms, BMC Public Health, 9;15(1):476. doi: 10.1186/s12889-015-1811-5

Lindahl L, Sattorov N, Boqvist S, Magnusson U. 2015. A study of knowledge, attitudes and practices relating to brucellosis among small-scale farmers in urban and peri-urban areas of Tajikistan. PLOS One.10(2): e0117318. doi:10.1371/journal.pone.0117318

Rwabiita Mugizi D, Muradrasoli S, Boqvist S, Erume J, Nasinyama G, Waiswa C, Mboowa G, Klint M, Ulf Magnusson. 2015. Isolation and molecular characterization of Brucella isolates in cattle milk in Uganda. BioMed Research Int. doi: 10.1155/2015/720413

Eriksson E, Söderlund R, Boqvist S, Aspan A. 2011. Genotypic Characterization to Identify Markers Associated with Putative Hyper-virulence in Swedish Escherichia coli O157:H7 Cattle Strains. Journal of Applied Microbiology. 110: 323-332.

Boqvist S, Pettersson H, Svensson Å, Andersson Y. 2009. Sources of sporadic Yersinia enterocolitica infection in children in Sweden, 2004 – a case-control study. Epidem and Inf. 137: 897-905


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: 018-672388, 0722403494
Arbetsbeskrivning: Föreståndare för Centrum för globala djursjukdomar (CGD) nyckelord: infektionsepidemiologi, zoonoser, veterinär folkhälsa, internationellt samarbete. Director Centre of Global Animal Diseases (CGD) key words: infectious disease epidemiology, veterinary public health, zoonoses, international collaboration
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala