SLU-nyhet

Ur Skog & Framtid: Fyra nyanser av hyggesfritt

Publicerad: 12 november 2019

Future Forests tar ett helhetsgrepp på frågan om hyggesfritt skogsbruk. Det handlar inte bara om virkesproduktion och biologisk mångfald utan också om upplevelser.

I debatten framställs det ofta som att det är möjligt att i princip från en dag till en annan sluta med att ta upp kalhyggen och i stället gå över till hyggesfria metoder.

– Men så enkelt är det inte, säger Johan Sonesson som leder studien. Det skulle få stora konsekvenser i samhället som ju är beroende av ett jämnt flöde av råvaror från skogen. En total omställning till hyggesfritt skogsbruk skulle ta minst ett halvt sekel. Det beror på att de svenska skogarna till övervägande del består av likåldriga bestånd. För att göra dessa olikåldriga måste man gradvis ta ut en del träd och invänta att nya träd etablerar sig under dem som lämnas kvar. Detta skulle innebära att virkesuttagen måste minskas kraftigt under hela den tid som omställningen pågår.

Resultaten från simuleringar som gjorts indikerar en minskad virkesproduktion på 5–40 procent för de olika hyggesfria metoderna jämfört med trakthyggesbruk. Det är siffror som bör ses i perspektiv av samhällets starka önskan att, av klimatskäl, i stället öka virkesproduktionen.

1 Blädning av flerskiktad granskog. Ett tiotal flerskiktade granskogar på olika håll i Sverige har nu blädats, det vill säga man har avverkat bara de största träden och lämnat övriga att växa till. Efter den första blädningen ser skogarna nästan helt intakta ut. De flesta träden har tagits ut i de stickvägar som blir permanenta i en blädad skog.
2 Föryngring under högskärm av tall. Liknar fröträdsställning, som brukar innehålla 50 till 100 träd per hektar. För de högskärmar som analyserats är motsvarande siffra 150–250. Skogen föryngras med naturligt fröfall. Fördelen med metoden är att det avverkade området under den 20-åriga föryngringsfasen inte någon gång framstår som helt kal
3 Geometrisk luckhuggning i tallskog. Innebär att man i en jämnårig tallskog tar upp luckor, 25 gånger 40 meter stora. Resultatet blir en rutig skog – vilket bara syns från luften. Efter ett antal år framstår den i stället som ovanligt varierad. Förutom det ”första varvet” blir virkesproduktionen – förutsatt plantering i luckorna – likvärdig med trakthyggesbruk.
4 Omvandla likåldrig granskog till olikåldrig. En av Sveriges vanligaste – och estetiskt minst uppskattade skogstyper. Av naturliga skäl låter sig inte omvandlingen göra snabbt. Leveranstiden uppgår till minst 50 år. Jämfört med en traditionellt skött granskog minskar virkesproduktionen med cirka 10 procent under omställningstiden.
Fakta:

Den här texten är hämtad från Future Forests tidning Skog & framtid nr 1 2017.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se