Ur SLU:s kunskapsbank

Ny teknik revolutionerar insektsforskningen

Senast ändrad: 14 maj 2024
Fluga i blomma

Insekterna är jordens mest mångformiga och mångsidiga djur. Ändå är dagens kunskap om insekters mångfald, ekologi och hotstatus extremt bristfällig. Under de senaste åren har en serie teknologiska genombrott revolutionerat insektsforskningen och miljöövervakningen. Artificiell intelligens hjälper till att hantera de stora mängderna data.

Oroande rapporter om dramatiska minskningar i mängden insekter på olika håll i världen har fått forskarna att undra hur insekterna egentligen mår. Detta är en stor utmaning, eftersom insekterna är så många och så svåra att skilja åt. Men nu banar teknologiska genombrott väg för en undersökning av insekter i global skala. Som ett exempel på de nya teknikernas kraft avslöjade en DNA-baserad undersökning av svenska insekter cirka 10 000 nya arter för landet. Det lägger en tredjedel till en av världens bäst kända insektsfaunor. En tysk undersökning hittar liknande siffror med hjälp av DNA.

Hittills har vi bara haft uppgifter på några få insektgrupper i utvalda regioner. För att förbättra nuläget behöver vi brådskande bedömningar av alla typer av insekter i alla delar av världen, säger Tomas Roslin, professor i insektsekologi på SLU.

DNA, radar, insektskameror och ljudinspelare

Men det är inte bara DNA-baserade tekniker som har utvecklats i snabb takt. Insekterna alstrar också arttypiska ljud. Nu kan forskarna sprida ut billiga inspelningsapparater i miljön och digitalisera flera år av ljud – och sedan använda datorer för att föra dessa massiva data till rätt insekter. Ett annat sätt är att locka insekter till ljus, fotografera dem och sen identifiera dem utgående från deras utseende. Radar och till och med laserstrålar kan upptäcka insekter på avstånd och identifiera dem baserat på deras storlek och vingslag.

Den stora fördelen med alla dessa metoder är att de kan automatiseras. Detta minskar både arbetsinsatsen och priset för experter som fångar in insekter för hand eller söker efter dem i fält.

Tomas Roslin. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Viktigast av allt är att de nya metoderna minskar vårt beroende av experter. För de flesta insektsgrupper finns det bara ett fåtal personer som kan skilja dem åt – och de här experterna är redan överbelamrade med arbete. Nu kan de i stället låta datorer utför rutinarbetet, och ägna sin egen tid på den mer brådskande uppgiften att hitta och beskriva nya arter, säger Tomas Roslin.

De allra flesta insekterna är helt okända

För de allra flesta insekter finns det ingen i hela världen som kan identifiera dem. Ungefär fyra av fem insektsarter är ännu okända för vetenskapen och saknar därmed ett namn som de kan föras till. Att bestämma alla insekter med traditionella metoder, alltså att titta på dem kryp för kryp och beskriva deras utseende och egenskaper, skulle ta flera årtusenden. Nu kan forskarna beskriva livet på jorden i en helt annan takt. Datorer och AI kan hjälpa oss att tolka miljarder bilder, miljontals ljudinspelningar och biljoner DNA-sekvenser.

Själv jobbar jag framförallt med DNA-metoder. I projektet Lifeplan samlar vi in insekter från nästan tvåhundra platser i världen, som vi sedan analyseras med DNA-metoder och AI. Men till exempel radar är nytt för mig. Utvecklingen av de här teknologierna har gått oerhört fort, men den har skett på olika håll. Här krävs det samarbeta mellan oss forskare för att dra full nytta av dessa tekniska framsteg. Vi strävar ju alla mot samma mål: att revolutionera vår kunskap om insekter, säger Tomas Roslin. 

Temanummer av tidskrift

Hittills har de nya teknikerna framförallt utvecklats och använts i rika länder på högre breddgrader. Ändå finns den högsta biologiska mångfalden i tropikerna. Därför strävar forskarna nu till att både den nya tekniken och de insikter som den genererar ska bli tillgängliga för alla.

Dessa framsteg och principer presenteras i ett nytt nummer av Philosophical Transactions of the Royal Society B   - som erbjuder en omfattande ingångsport för alla som är intresserade av insektsvärlden och hur den studeras.

Fakta:

Fyra lovande tekniker

Det finns ingen teknik som kan övervaka alla insekter – men genom att kombinera olika tekniker kan vi få betydligt bättre koll än i dag. Här är några exempel på vad man kan göra med olika tekniker.

Ljud

Bin (där humlor också ingår) alstrar ljud med sina vingslag, och frekvensen skiljer sig mellan olika arter. I en studie från Iberiska halvön kunde forskarna skilja honungsbiet från vilda bin genom dess akustiska ”fingeravtryck”. Det banar vägen för automatiserad övervakning av pollinatörer i framtiden.
Cikador, syrsor och vårtbitare spelar med sina framvingar och ben. Forskare spelade in dessa insekter i Amazonas regnskog och kunde till exempel se att skogstäcket var viktigare för gräshoppor än för syrsor.

Radar

Många insekter företar långa vandringar på hög höjd under vissa tider på dagen. Med hjälp av radar kunde forskare se att den största flyttaktiviteten sker mitt på dagen, under den ljusa kvällen och ibland på morgonen. Mönstret var i stort sett konstant under mars-oktober.
Radar kan också användas för att uppskatta mängden biologisk mångfald och hur den varierar i tid och rum. Det är möjligt eftersom radarn låter oss uppskatta insekternas storlek, antal och massa.

DNA

Genom att fånga in insekter med Malaisefällor och analysera dem med molekylära metoder fick forskare en god bild av hur 76 olika arter fördelade sig i landskapet. De kunde ta fram kartor som visade att äldre skogar hade störst artrikedom och att bäckfåror erbjöd unika miljöer för biologisk mångfald. Genom DNA-analys kan vi få en god bild av hur många olika insekter – och okända arter – som lever i olika miljöer.

Bild

Datorseende är en av de tekniker som utvecklas allra snabbast för ekologiska tillämpningar. Den snabba utvecklingen har möjliggjorts av god tillgången till sensorer (digitalkameror) och av att olika forskningsområden lånar maskininlärningsmetoder av varandra.

Datorseende är till exempel en bra metod för att inventera nattaktiva insekter såsom nattfjärilar. De kan lockas till ljuset och fotograferas mot en vit bakgrund, vilket gör det lättare att analysera dem med AI.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Tomas Roslin, professor i insektsekologi
Institutionen för ekologi, SLU
tomas.roslin@slu.se 018-672383