Sveriges lantbruksuniversitet

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald definieras som variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, från landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem. Det handlar också om de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. SLU:s miljöanalysprogram Biologisk mångfald följer och analyserar situationen för svenska arter.


Det finns 44 sidor som är taggade med Biologisk mångfald:

Åretruntbete för hästar ökar den biologiska mångfalden

Att låta hästar beta året runt kan ha positiva effekter både för hästarnas välmående och för den biologiska mångfalden. Effekten av åretruntbete under svenska förhållanden har dock inte undersökts

Naturliga fiender till skadeinsekter

Många av de insekter som – ofta framgångsrikt – används inom biologisk kontroll av skadegörare äter inte bara andra insekter utan även växter. Fram till nu har skadorna de gör på växter räknats som

Förespråkar mer kunskapsdelning

Kevin Bishop, vicerektor för fortlöpande miljöanalys vid SLU ser en ljus framtid för de svenska arbetssätten när det gäller att nå målen i Agenda 2030. – Sverige kan verkligen vara en förbild när det

Lavforskning

En lav är en symbios mellan en svampart och en algart, där svampen innesluter algen och bestämmer utseendet. Eller? Ny forskning visar att ibland är det två eller ännu fler svamparter plus en alg.

Tio åtgärder för framtidens pollinering

Det är dags för världens regeringar att agera kraftfullt för att skydda pollinatörerna och därmed produktionen av mat. En internationell grupp av forskare ger tio råd till beslutsfattare. Artikeln

Skyddszoner för att minimera läckage från åkermark och gynna jordbrukets hållbarhet

I projektet Samzon har man tagit ett helhetsgrepp kring begreppet fältkant och arbetar med ett koncept för att maximera funktioner som både skyddar miljön och främjar ekosystemtjänster av olika slag.

Pilotprojekt ska kartlägga myllret på åkrarna

SLU:s tidning Miljötrender var med när tre fältassistenter lärde sig att inventera daggmaskar, nematoder, ogräs, svamp och insekter i åkermark. Det kan vara början på ett nytt

Stor osäkerhet om vittringens hastighet

Stor osäkerhet om vittringens hastighet

Vittring är den process som bryter ner bergarter och mineraler till mindre beståndsdelar. Man skiljer på mekanisk vittring – när berg blir till sand – och kemisk vittring. Den kemiska vittring­en

Askskottsjukan visar riskerna med global handel

Askskottsjuka är en ny invasiv svampsjukdom som ger avdödning i kronan av askar och som kan leda till att hela trädet dör. Askskottsjukan uppmärksammades först i Polen under tidigt 1990-tal. Den kom

Dialog nödvändig för att hantera komplexa konflikter - exemplet nya trädslag

Dialog nödvändig för att hantera komplexa konflikter - exemplet nya trädslag

Dialog är nyckeln till att hantera många knixiga frågor. Men hur ska dialogen utformas, och hur kan man se till att alla intressenter får sin röst hörd? Future Forests använde den utmanande frågan om

Deltagande planering - att få fler aktiva i besluten

Ett hållbart skogsbruk innebär att man tar hänsyn till både ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Men det innebär också att man måste ta hänsyn till intressenterna som står bakom dessa värden.

Mångbruk i skogen är ingen ny idé

Mångbruk i skogen är ingen ny idé

Idag diskuteras mångbruk i skogen som om det vore en ny innovation. I den svenska betydelsen innebär mångbruk att skogen utnyttjas till något mer än bara virkesproduktion. Det som dagens debatt

Loading…