Sveriges lantbruksuniversitet

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald definieras som variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, från landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem. Det handlar också om de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. SLU:s miljöanalysprogram Biologisk mångfald följer och analyserar situationen för svenska arter.


Det finns 67 sidor som är taggade med Biologisk mångfald:

Gynna pollinatörer och naturliga fiender

Mer blomsterremsor och fler grödor i växtföljden. Undvik honungsbikupor i landskap med brist på blommor för att undvika konkurrens med tambin. Bevara kvarvarande betesmark och skogsdungar i

Kunskap om hyggesfritt skogsbruk

Vid SLU pågår forskning för att stärka kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk. Här finns en översikt över publicerade forskningsresultat och analyser, kunskapssammanställningar och

Förändrat skogslandskap ökar risken för spridning av sjukdomar

Storskalig skogsavverkning kan öka risken för djurspridda sjukdomar som sorkfeber. Det visar resultat av en forskargrupp vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Kunskapen har tagits fram tack vare

Påverkar vargen älgskadorna på tall? – data från älgskadeinventeringen (Äbin) ger svar

Påverkar vargen älgskadorna på tall? – data från älgskadeinventeringen (Äbin) ger svar

Leder vargens predation på älg till minskade betesskador inom Sveriges vargområden? Den frågan ställs i en forskningsartikel, publicerad av SLU och Skogforsk. Nedan sammanfattas resultaten på svenska

Mångbruk – att samsas om samma skog (rapport)

Det finns en potential för att utveckla mångbruk av skog, men det förutsätter en väl utvecklad landsbygdspolitik med en tydlig styrning och vision för framtiden. Det visar analysen som bygger på

Att utforska skogens framtider med deltagande backcasting

Som ett led i att utforska de skilda framtidsvisioner som finns för skogen och dess roll i samhället initierade Future Forests 2014 ett projekt för att ta fram önskvärda framtidsvisioner för skogen

Kritisk granskning av den svenska skogsbruksmodellen

Den svenska skogsbruksmodellen är åter i hetluften. Debatten påminner om den laddade diskussion som föregick ändringarna i Skogsvårdslagen 1993 och som ledde till lagens två jämställda mål. Mycket

Samspelet mellan älg och röd tallstekel har betydelse för skogsbruket

Hur påverkas skadeinsekten röd tallstekel när de äter på älgbetade tallar? Kan älgbete påverka sannolikheten för tallstekelutbrott? Och hur påverkas tallen av kombinerat bete från älg och tallstekel?

Bättre jordbruk med fler ogräs?

Vi har länge krigat mot ogräsen med hjälp av kemiska bekämpningsmedel och mekanisk bearbetning. Men vissa ogräs är otroligt bra på att anpassa sig till våra försök att få bort dem. Kanske skulle vi

Ljusföroreningar

När allt mer av landskapet och en allt större del av dygnet belyses, minskar livsutrymmet för nattlevande arter. I många livsmiljöer påverkas artsammansättning och ekologiska processer – förändringar

Miljöanalysdata till grund för forskning om storskalig förändring av skogsmarksvegetation

Ner för skogens blåbärsris och upp för örter som harsyra och flera ormbunksarter. Vegetationsekologen Per-Ola Hedwall har med hjälp av långa dataserier från Riksskogstaxeringens permanenta ytor

Ändrad skogsgallring kan gynna många fåglar och lavar

Nuvarande gallringsmetoder påverkar vilka och hur många arter av fåglar och lavar som kan leva i de unga brukade skogarna som är typiska för Norden. Det visar Julian Klein i sin avhandling som också

Loading…