Sveriges lantbruksuniversitet

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald definieras som variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, från landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem. Det handlar också om de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. SLU:s miljöanalysprogram Biologisk mångfald följer och analyserar situationen för svenska arter.


Det finns 60 sidor som är taggade med Biologisk mångfald:
SLU_120906_3435_jsg.jpg

SLU:s skatter: Gamla insekter svarar på nya frågor

Fotograf: Jenny Svennås-Gillner Insektssamlingen i Ekologicentrum innehåller mer än 10 000 svenska arter. De torkade insekterna håller i evighet - om inte ängrarna kommer och äter upp dem förstås. Men Mats Jonsell, ansvarig för samlingen, bevakar ...

EXT_121023_0050_pog.jpg

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Fotograf: Pereric Öberg, Aerobilder Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på ...

Älg. Foto: Beautiful Sweden

Skogens konung utmanas om tronen

Flera klövviltsarter har ökat snabbt i både antal och utbredning i Sverige. I dag samexisterar ofta fem till sex klövviltsarter där det tidigare bara var en eller två. Foto: Beautiful Sweden Vad händer när nya arter etablerar sig i ekosystem ...

Lodjur-foto-Henrik-Andren240.jpg

Lodjurs- och järvforskning inom renskötselområdet

Predationen på ren är omfattande från lodjur, men det är stor variation i predationstakt mellan lodjurskategorier och mellan årstider. Foto: Henrik Andrén Naturvårdsverket initierade år 1994 forskning på lodjur och järv i renskötselområdet. ...

Espmark.jpg

Future Forests stärker kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk

Future Forests har stärkt kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk med två rapporter. Den ena sammanställer kunskap från Finland och Sverige om de olika hyggesfria skogsbruksmetodernas förutsättningar och effekter. Den är framtagen i samarbete ...

dermocybe.jpg

Trädens naturliga näringsförsörjning riskerar att försämras av dagens skogsbruk

Rödskivig kanelspindling (Cortinarius semisanguineus) bildar mykorrhiza med trädrötter. Foto: Cajsa Lithell. Mykorrhizasvampar, och särskild gruppen spindlingar, hjälper träden att bryta ned organiskt material i näringsfattiga marker. Dessvärre ...

Ängspärlemorfjäril. Foto: Erik Cronvall, SLU

Ängs- och hagmarker: fler fjärilar trots minskad hävd

Ängspärlemorfjäril. Foto: Erik Cronvall, SLU. Resultat från miljöövervakningen visar att betande kor, surr av åkerhumlor och fladder av ängspärlemorfjärilar är några vanliga inslag i en svensk ängs- eller hagmark. Minskad hävd och en ökad ...

Elodea_loâ• êtsjoâ• ên4-300.jpg

Invasiv art tar vattenvägen norrut

Vattenväxten vattenpest (Elodea canadensis) är en art som har funnits i Sverige i hundra år. Den följer ofta med vid transport av akvariefiskar. Växten sprider sig med små fragment, som transporteras i vattendrag. Den kan också följa med badande ...

Tromsöloka, Heracleum persicum. Foto: Mora Aronsson, SLU

Fler invasiva arter att vänta

Tromsöloka, Heracleum persicum, är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bl.a. är förbjuden att importera och plantera ut. Foto: Mora Aronsson EU-kommissionen har tagit fram en lista med 49 invasiva ...

Osmoderma_eremita_hann.jpg

Forskning om hur arter sprider sig har gett avtryck inom naturvården

Läderbaggen är ett exempel på svårspridd art som lever i gamla lövträd, ofta ekar. Det gäller att det inte är för långt mellan ekarna om den ska kunna sprida sig. Foto: Magne Flåten, Wikimedia Hur långt kan en art sprida sig? Det är en ...

Parkmiljö. Foto Marcus Hedblom

Sångfåglar lyft för stadsmiljön

I Sverige finns det fortfarande goda chanser att höra fågelsång i stadsskogar. Foto: Marcus Hedblom Marcus Hedblom vid SLU leder en tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar hur naturljud som fågelsång kan minska stress i städer. - När vi utsätter ...

stenskvättor-ingress.jpg

25 år av stenskvättor ger forskarna svar på varför jordbruksfåglar minskar

En färgmärkt hona med en fluga som hon ska mata sina ungar med. Foto: Annika Rastén 2017 är den 25:e säsongen som forskare på SLU följer stenskvättorna utanför Uppsala. Den långa tidsserien är unik och har gett stor kunskap om stenskvättor ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5