Sveriges lantbruksuniversitet

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald definieras som variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, från landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem. Det handlar också om de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. SLU:s miljöanalysprogram Biologisk mångfald följer och analyserar situationen för svenska arter.


Det finns 57 sidor som är taggade med Biologisk mångfald:

Miljöanalysdata till grund för forskning om storskalig förändring av skogsmarksvegetation

Ner för skogens blåbärsris och upp för örter som harsyra och flera ormbunksarter. Vegetationsekologen PO Hedwall har med hjälp av långa dataserier från Riksskogstaxeringens permanenta ytor kunnat

Skogens konung utmanas om tronen

Vad händer när nya arter etablerar sig i ekosystem där de tidigare aldrig funnits? Och hur ska flerartssamhällen förvaltas? I Sverige finns det tydliga instruktioner för älgförvaltning, men saknas i

Minskad biologisk mångfald kan orsaka nya sjukdomsutbrott

Hur påverkar utarmning av biologisk mångfald hur sjukdomar sprids mellan djur och människor? En ny metastudie om den så kallade utspädningseffekten visar att det finns ett samband mellan minskad

Effektiva samverkansprocesser - styrning, deltagande och dialog inom skogspolitikens ramar

Samverkan kan leda till högre tillit mellan myndigheter och medborgare, ökad legitimitet för politiska beslut samt bättre förutsättningar för att nå gemensamma mål i förvaltningen. Men det finns

Rödlista 2020

Havsmiljön är utsatt för stora och snabba förändringar. I SLU Artdatabankens rödlista för 2020 finns totalt 470 arter som är starkt knutna till havsmiljön. Några av dessa är Östersjötumlare, ål,

Kunskap om skogsbränder

Vad orsakar en skogsbrand? Vilka skogar är mest benägna att brinna? Hur klarar träden och växterna branden? Anders Granström, skogsbrandforskare vid SLU och Anna-Lena Axelsson, forskare i

Mångbruk – att samsas om samma skog (rapport)

Det finns en potential för att utveckla mångbruk av skog, men det förutsätter en väl utvecklad landsbygdspolitik med en tydlig styrning och vision för framtiden. Det visar analysen som bygger på

zoonos sorkfeber

Sjukdomar som sprids mellan djur och människa, så kallade zoonoser, utgör ett allt större hot mot den globala folkhälsan. Coronaviruset (SARS-CoV-2), som har orsakat det nuvarande utbrottet av covid-

Parasitförekomst hos året runt-betande Gotlandsruss

Året runt-betande hästar har visat sig vara positivt för den biologiska mångfalden och kan öka förekomsten av insekter som fjärilar och humlor. För att ta reda på mer om hur betesrutinen påverkar

Rapportera skador från stora betande fåglar och bidra till bättre skydd för grödan i framtiden

Lantbrukare, forskare och vilthandläggare måste arbeta tillsammans. Om lantbrukarna inte rapporterar in skador från gäss och tranor blir det svårt för forskarna och vilthandläggarna att ta fram och

Mäta mångfald i skog – vad kan Sverige lära sig från andra länder?

Det finns ingen ”magic bullet” som fångar och beskriver hela tillståndet för den biologiska mångfalden i skogen. Däremot finns intressanta ansatser i Sveriges närområde och även i internationella

Mäta mångfald i skog – vad kan Sverige lära sig från andra länder?

Det finns ingen ”magic bullet” som fångar och beskriver hela tillståndet för den biologiska mångfalden i skogen. Däremot finns intressanta ansatser i Sveriges närområde, och även i internationella

Loading…