Hoppa till huvudinnehåll

Klimat och bioenergi

Skogen och åkern levererar förnybar bioenergi, t.ex. i form av trädbränsle, halm, salix och rörflen. Mycket av SLU:s forskning berör direkt eller indirekt klimat- och energifrågor. SLU:s miljöanalysprogram Klimat stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.


Det finns 45 sidor som är taggade med Klimat och bioenergi:

Svårt nå samsyn om hur klimatsmart det är att bruka skogen

Ska svensk skog avverkas mer eller mindre för klimatets skull? Den frågan har flera vetenskapliga studier undersökt de senaste åren. Studier som senare kommit fram till olika slutsatser. Här gås det

Ny kunskap om skogsmarkens fosfor och fördelarna med askåterföring

Helträdsuttag för produktion av biobränsle, och fenomen som vittring och podsolering, påverkar trädens tillgång till näringsämnen i marken. En ny doktorsavhandling lägger fram helt ny kunskap om

Rekordstort utbrott av granbarkborre – orsaker och vad man kan göra

Granbarkborre är den viktigaste skadegöraren på äldre granskog i Europa eftersom den periodvis dödar stora volymer skog under så kallade utbrott. Just nu är vi drabbade av det största utbrottet av

Modellering av risker för nya arter i ett förändrat klimat

Ett varmare och fuktigare klimat öppnar för möjligheten att nya, främmande arter av patogena svampar etablerar sig i Sverige. Skadesvampar som tidigare begränsats av kalla vintrar riskerar att sprida

Kritisk granskning av den svenska skogsbruksmodellen

Den svenska skogsbruksmodellen är åter i hetluften. Debatten påminner om den laddade diskussion som föregick ändringarna i Skogsvårdslagen 1993 och som ledde till lagens två jämställda mål. Mycket

Future Forests: Att utforska skogens framtider med deltagande backcasting

Som ett led i att utforska de skilda framtidsvisioner som finns för skogen och dess roll i samhället initierade Future Forests 2014 ett projekt för att ta fram önskvärda framtidsvisioner för skogen

Nya perspektiv på kollagring i skogsmarken

Hur byggs humuslagret upp i skogsmarken? Marken tillförs dött organiskt material från träden och markväxterna, men storleken på förrådet i marken verkar till stor del styras av nedbrytningen och

SLU håller koll på växthusgasbalansen i skog och mark

Klimatförändringarna ger effekter på ekosystem och samhälle. För att mildra effekterna måste utsläppen av växthusgaser minska. SLU ansvarar för det viktiga arbetet att beräkna och rapportera

Interaktioner mellan jord och mikrober studeras i fjällen genom att flytta jord

I arktiska tundrajordar finns en tredjedel av jordens markkol. I ett nytt försök undersöker vi hur klimatuppvärmningen och det förändrade samspelet mellan smådjur och mikrober påverkar kolets

Helcom klimatrapport

Varmare vatten och mindre is, men också färre sälar och fler abborrar. Det är några av de klimateffekter som vi kan få se mer av framöver. Ett hundratal forskare har bidragit till en sammanfattning

Så fungerar Sveriges klimatrapportering för markanvändning och skogsbruk

Hur fungerar Sveriges klimatrapportering till FN och EU för markanvändnings- och skogssektorn? Vad är SLU:s roll i rapporteringen? Hur mycket utsläpp respektive upptag bidrog skog och mark till under

Så fungerar Sveriges klimatrapportering för markanvändning och skogsbruk

Hur fungerar Sveriges klimatrapportering till FN och EU för markanvändnings- och skogssektorn? Vad är SLU:s roll i rapporteringen? Hur mycket utsläpp respektive upptag bidrog skog och mark till under

Loading…