Sveriges lantbruksuniversitet

Klimat och bioenergi

Skogen och åkern levererar förnybar bioenergi, t.ex. i form av trädbränsle, halm, salix och rörflen. Mycket av SLU:s forskning berör direkt eller indirekt klimat- och energifrågor. SLU:s miljöanalysprogram Klimat stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.


Det finns 25 sidor som är taggade med Klimat och bioenergi:

Konstnärliga metoder vidgar förståelsen

Hur kan man bättre förstå effekterna av kommande klimatförändringar? Carola Wingren, professor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU, ser konstnärliga metoder

Fågelsång

Ljud av fågelkvitter i livsmedelsbutikernas grönsaksavdelning får män, men inte kvinnor, att köpa mer ekologiska morötter. En undersökning visade att fågelkvitter i butikens grönsaksavdelning

Stor osäkerhet om vittringens hastighet

Stor osäkerhet om vittringens hastighet

Vittring är den process som bryter ner bergarter och mineraler till mindre beståndsdelar. Man skiljer på mekanisk vittring – när berg blir till sand – och kemisk vittring. Den kemiska vittring­en

Tid och resurser krävs för tvärvetenskapliga resultat

Tid och resurser krävs för tvärvetenskapliga resultat

Tvärvetenskaplig forskning ger inte alltid bättre resultat än den traditionellt ämnesuppdelade. Men vissa problem kräver en tvärvetenskaplig ansats, och i de fall ett tvärvetenskapligt upplägg

Askskottsjukan visar riskerna med global handel

Askskottsjuka är en ny invasiv svampsjukdom som ger avdödning i kronan av askar och som kan leda till att hela trädet dör. Askskottsjukan uppmärksammades först i Polen under tidigt 1990-tal. Den kom

Dialog nödvändig för att hantera komplexa konflikter - exemplet nya trädslag

Dialog nödvändig för att hantera komplexa konflikter - exemplet nya trädslag

Dialog är nyckeln till att hantera många knixiga frågor. Men hur ska dialogen utformas, och hur kan man se till att alla intressenter får sin röst hörd? Future Forests använde den utmanande frågan om

Välfärdsstaten nyckel till Sveriges energiomställning

Sverige har nått målet med råge medan flera andra EU-länder har långt kvar. Det handlar om EU:s RES-direktiv som säger att medlemsstaterna år 2020 ska få minst 20 procent av sin energiförsörjning

Modellering av risker för nya arter i ett förändrat klimat

Modellering av risker för nya arter i ett förändrat klimat

Ett varmare och fuktigare klimat öppnar för möjligheten att nya, främmande arter av patogena svampar etablerar sig i Sverige. Skadesvampar som tidigare begränsats av kalla vintrar riskerar att sprida

Olika synsätt ger olika framtidslösningar

Olika synsätt ger olika framtidslösningar

Ekologisk modernisering och fortsatt fokus på ekonomisk tillväxt? Eller en dramatisk omställning av samhällets sociala och ekonomiska struktur? Skogssektorns olika aktörer är överens om att framtiden

Framtiden som möjlighet eller risk - eller både och?

Framtiden som möjlighet eller risk - eller både och?

Två framtidsbilder har länge präglat miljö- forskning och miljödebatt: tanken att den gröna tillväxtens möjligheter inte behöver utmana dagens ordning kontra idén om risksamhället och ett allmänt

Globala trender påverkar den svenska skogen

Globala trender påverkar den svenska skogen

Den svenska skogens användning påverkas i allt högre grad av globala frågor som förändrad energiförsörjning, klimatpolitik, internationella regelverk och konkurrens om marken. Det är också frågor som

Det multifunktionella jordbrukslandskapet

Sommarens långa torkperiod visar att extrema vädersituationer kan bli allt vanligare. Extrema väder, som torka och kraftiga regn, drabbar jordbruket hårt. Risken ökar för att skörden blir låg, att

Loading…