Sveriges lantbruksuniversitet

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 229 sidor som är taggade med Hippologi:
Hippocampus 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man?

Hippocampus 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man?

Hippocampus 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man? mia.hellstrom@slu.se Hippocampusdagen kommer att gå av stapeln fredagen den 6 november och årets tema kommer att vara Akut sjuk eller

Utfodringsrelaterade orsaker till kolik

Datainsamling för att öka kunskapen om nutritionsrelaterade orsaker till kolik Kolik är ett av de vanligast förekommande hälsoproblemen hos häst. Kolik är ett begrepp som beskriver symptom på "ont i

Automatisk analys av hästhovens isättning

Objektiva digitala system för analys av hästars rörelsemönster används mer och mer vid hältutredningar och inom forskning. Idag finns metoder för att objektivt mäta hälta i trav men det saknas

Genetiska studier förbättrar fruktsamhet hos fullblod

Intensivt avelsurval ger ofta en hög grad av inavel och kan leda till att skadliga arvsanlag anrikas i arten eller rasen. Detta kan bland annat leda till ökad fosterdöd och därmed sänkt fertilitet.

Nytt gentest kan visa hästars fertilitet

Variationer i könsutvecklingen som kan orsaka försämrad fertilitet är relativt vanligt hos häst men hittills är lite känt om den genetiska bakgrunden. För att utveckla kunskapen inom området har

HUV Hösilageintolerans - finns det?s

I detta forskningsprojekt kartläggs utfodring, skötsel och träckens sammansättning hos hästar som visar symptom på tvåfasindelad träck. Vissa hästar reagerar ibland med så kallad tvåfasindelad träck

Fetma ger högt blodtryck och höga kortisolnivåer hos häst

Viktökning och fetma hos människa kan ge upphov till ett försämrat svar på hormonet insulin, hjärt-kärlproblem och förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol. Feta hästar visar också försämrad

Hippocampus 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man?

Hippocampus 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man?

Hippocampus 2020 - Akut sjuk eller skadad häst - vad gör man? mia.hellstrom@slu.se Hippocampusdagen kommer att gå av stapeln fredagen den 6 november och årets tema kommer att vara Akut sjuk eller

Häst

På häst utför vi framförallt härstamningskontroller. Det finns även specifika DNA-tester för olika defekter och färger samt prestationsegenskaper. Vid större mängder prover - kontakta labbet ! Från

Studie vill fånga upp unga ryttares delaktighet

Är ridsporten en miljö där unga personer känner sig delaktiga i sitt idrottande? Får de utrymme att uttrycka behov och känslor? Eller begränsas de av oskrivna regler som kan vara ett hinder? Det är

Studie vill fånga upp unga ryttares delaktighet

Är ridsporten en miljö där unga personer känner sig delaktiga i sitt idrottande? Får de utrymme att uttrycka behov och känslor? Eller begränsas de av oskrivna regler som kan vara ett hinder? Det är

Loading…