Hoppa till huvudinnehåll

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 206 sidor som är taggade med Hippologi:

afb - Vass som foder till hästar och nötkreatur

I det här projektet undersöks om vassensilage kan användas som grovfoder för hästar. Vassen skördas i olika plantmognad och analyseras med avseende på sitt energivärde och näringsinnehåll. Att skörda

Häst

På häst utför vi härstamningskontroller, färgtester och tester för genetiska sjukdomar samt prestationsegenskaper. Så gör du Beställ provkit om du tar provet själv. Provet kan behöva tas av en

Ny kunskap om mastceller vid astma hos hästar

Astma är en kronisk sjukdom i luftvägarna som kan ge andningsbesvär och nedsatt prestationsförmåga hos hästar. Sjukdomen ger ofta en ansamling av mastceller eller andra inflammatoriska celler i

Rengöring av stallinredning och ridutrustning är viktigt för att förhindra spridning av kvarka

Kvarka är en välkänd infektionssjukdom hos häst som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen ger framförallt feber, näsflöde och förstorade lymfknutor men kan också ge allvarliga

Lovande biomarkör för att påvisa osteoartrit hos hästar

Osteoartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom med ett långsamt förlopp där det kan vara svårt att fånga upp tidiga sjukdomstecken då hästen inte har kliniska symtom i form av hälta. En

Ny rapport - vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv

Under 2022 utlyste Stiftelsen Hästforskning medel för en kunskapssammanställning om vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv. Syftet var att samla och sprida befintlig kunskap samt

Kan hästar drabbas av hopparknä?

Människor kan drabbas av ”hopparknä”, en överbelastningsskada som innebär smärta från knäskålssenan (patellarsenan). Oftast drabbas idrottare i sporter med mycket hopp, som till exempel volleyboll

Rörelsemönstret i olika gångarter skiljer mellan hästraser

Att bedöma hälta hos hästar utan andra hjälpmedel än den egna synen är svårt och vissa raser, till exempel islandshästar, upplevs vara särskilt svåra att bedöma. Dagens objektiva metoder för att mäta

SLU:s forskare först i världen med mobilapp för hältbedömning av hästar

Verktyg för objektiv hältbedömning är mycket viktiga för korrekt värdering av hälta hos hästar under hältutredning och vid utvärdering av bedövning eller behandling. Det finns idag olika tekniker för

Green Valleys 2.0 Bioraffinering av vallfoder och användbarhet av fiberpresskaka till hästar

Kan restprodukter från grönt protein fungera som foder till hästar? Projektet är en fortsättning på Green Valleys som pågått mellan 2018 och 2022. Det övergripande målet är att främja en

Vallfoder som lokalt producerat protein- och energifodermedel för hästar

Ny kunskap om protein- och energivärde i gräs och vallbaljväxter i grovfoder för häst. Mängden grovfoder och dess näringsinnehåll har stor betydelse för hästens välfärd och hälsa. Grovfoder till

Hållbara och lokalt producerade energi- och proteinfodermedel för hästar

Klimatförändringar och ett instabilt säkerhetsläge i världen medför utmanande förändringar på världsmarknaden för handelsgödsel och djurfoder. Mobilisering av forskning och utveckling krävs för att

Loading…