Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 271 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

Mineralbalanser vid användning av stor andel närproducerat foder till mjölkkor

Projektet pågick under 2015-2016. I studien ingick en enkät och en sammanställning av mineralinnehåll i grovfoderanalyser från 2015. Enkätsvaren samlades in genom telefonintervju under januari 2016.

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Bidra till framtidens grödor – lär dig att förstå fenotypning

Fenotypning är viktigt för den moderna växtförädlingen. Det ger möjlighet att mäta stora mängder egenskaper och därmed går det snabbare att ta fram nya sorter. Det finns stort behov av människor som

Kan små RNA-molekyler vara växtskyddets framtid?

Små RNA-molekyler, eller sRNA är vanliga i svampar, inklusive i de svampar som kan användas som biologiska bekämpningsmedel inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. I en ny sammanfattande

Agrara odlingssystem

Jordbruket ger oss mat, foder och fiber, och bidrar samtidigt med många andra ekosystemtjänster, till exempel cirkulation av näringsämnen, vattenreglering och kolinlagring. Målet för vår forskning är

Diversivall – Mer produktiva och motståndskraftiga vallar genom ökad biologisk mångfald av växter

Det här projektet handlar om att göra vall mer produktiv och motståndskraftig genom att öka den biologiska mångfalden. Vall är Sveriges vanligaste gröda och drivkraften bakom livsmedelsproduktionen

Nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vår sändlista om du vill få information om aktiviteter inom området växtskydd med fokus på SLU. Nyhetsbrevet skickas ut 2-5 gånger per år. Fyll i och skicka in formuläret!

Verksamhetsgrupp

cajsa.lithell@slu.se

Biologisk mångfald och bevarande biologisk bekämpning med insekter och spindeldjur

Naturliga fiender (insekter och spindeldjur) till skadegörande insekter har ofta stor effekt på skadegörarnas populationer. Forskning som CBC deltagit i har visat att naturliga fiender kan minska

Forskning

CBC utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning, att använda levande organismer för att bekämpa skadeorganismer.

SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC)

Vi bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer.

Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta fram bättre bekämpningsstrategier. Ökad kunskap om

Loading…