Sveriges lantbruksuniversitet

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 292 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:
Al katjonbytare

Al katjonbytare

Metoden syftar till att uppskatta halten reaktivt aluminium (ofta benämnt labilt), vilket omfattar de aluminiumformer som anses vara de giftigaste. Dessa former utgörs i de flesta naturvatten framför

Al syralösligt

Al syralösligt

Provet surgörs varefter aluminium kvantifieras kolorimetriskt. Ingen upphettning av provet görs. Metoden mäter huvuddelen av löst aluminium, men blott lite av aluminium bundet i t. ex.

Al med AES

Al med AES

Provet surgörs med HNO3. Kvantifieringen sker med emissionsspektro­skopi i ett plasmainstrument. Metoden mäter allt aluminium utom partiklar som är för stora för att hinna förgasas i plasmat. Läs mer

Fe och Mn med AES

Fe och Mn med AES

Läs mer om järn och mangan på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS . Tidigare

Sr med AES

Sr med AES

Läs mer om strontium på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS . Tidigare mätmetod

Metaller med ICP-MS

Metaller med ICP-MS

Läs mer om olika metaller på Wikipedia. Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse . Kända problem i databaserna Metallanalyserna sker i dagsläget

Metaller fasta prov

Metaller fasta prov

Läs mer om olika metaller på Wikipedia. Kända problem i databaserna Vi analyserar inte längre metaller i fasta prov! Tidigare mätmetoder 2007 09 - 2010 Metod: ICP-MS, f.d. SS 02 81 83, ELAN DRC-e

Hg i fasta prov

Hg i fasta prov

Analys med kallförångnings-atomabsorptionsspektroskopi, CV-AAS Se information om kvicksilver på Wikipedia Kända problem i databaserna Vi analyserar inte längre kvicksilver i fasta prov! Nuvarande

Försurat eller bara surt?

Bedömningar av om sjöar och vattendrag är försurade görs helt olika i de nordiska länderna. Forskare vid SLU har i samarbete med nordiska kollegor tagit fram ett förslag till harmoniserade

Försurat eller bara surt?

Bedömningar av om sjöar och vattendrag är försurade görs helt olika i de nordiska länderna. Forskare vid SLU har i samarbete med nordiska kollegor tagit fram ett förslag till harmoniserade

Datavärdskap på SLU

Datavärdskap på SLU

SLU är på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten datavärd för viss data som samlas in genom nationell och regional miljöövervakning. Läs om vad SLU:s olika datavärdskap innebär

Lars Sonesten

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är limnolog och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av näringsämnen och miljögifter på våra kust- och

Loading…