Hoppa till huvudinnehåll

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 87 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:

Skog och klimat

Vi forskar, undervisar och tar fram beslutsunderlag kring lösningar på hur skogen klarar klimatförändringarna.

Nationella växtskyddskonferensen 2025

Den Nationella växtskyddskonferensen 2025 arrangeras 12-13 november i Uppsala av SLU. Årets tema är innovation och nytänkande inom växtskydd och skogsskador.

Vägbeskrivningar till Ultuna

SLU i Uppsala ligger huvudsakligen i campusområdet Ultuna 6 km söder om centrum. Bil söderifrån, E4 Sväng av från E4:an vid avfart 186. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna. Sväng vänster

2024-1 Identifiering av metaboliter från växtskyddsmedel

En lista på 38 metaboliter till växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska grund- och ytvatten. Som underlag till arbetet har svenska vattenprover analyserats för 67

Metaboliter till växtskyddsmedel

En lista på 38 metaboliter till växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska grund- och ytvatten av SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB). Kunskapen om

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Forskning om floders metanutsläpp får Frontiers Planet Prize

Sveriges nominering till Frontiers Planet Prize går i år till en SLU-forskare i Umeå. Gerard Rocher-Ros som kartlagt de globala utsläppen av metan från våra vattendrag blir en av 23 utsedda

Skog

Här finns mångårig erfarenhet och stor kunskap om svensk och internationell skoglig miljöanalys.

Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal projekt och verksamheter.

Integrerad miljöövervakning (IM)

Genom Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) skapar vi tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Loading…