Detta gör vi inom program Kust och hav

Senast ändrad: 24 augusti 2022
Provfiske, Foto: Fredrik Landfors, SLU.

Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen baserat på särskilda utredningar och aktuella forskningsresultat. Program Kust och hav har ett särskilt ansvar för att analysera tillstånd och trender i Östersjön och Västerhavet. Vi samarbetar med många myndigheter/organ som ansvarar för vattenmiljöfrågor i kust och hav. En stor del av verksamheten sker vid SLU:s institution för akvatiska resurser (SLU Aqua) men verksamhet av relevans för programmet sker i många delar av SLU.

Kust och Hav har som mål att ge:

 • en helhetsbild av tillstånd och trender i Östersjön och Västerhavet,
 • stöd till arbetet med att nå nationella miljökvalitetsmål, främst Hav i balans och levande kust och skärgård, samt internationella miljömål,
 • underlag för rådgivning inom fiskeriförvaltning och marin förvaltning.

Verksamheten inom programmet

Program Kust och hav har verksamhet inom följande områden:

Analys och rådgivning om fisk och fiske

 • Beståndsanalys
 • Internationell fiskeriförvaltning, fisk och skaldjur
 • Nationell fiskeriförvaltning, fisk i kustområdet

Havsmiljöarbete

 • Internationellt havsmiljöarbete
 • Indikatorutveckling för kustfisk
 • Restaurering av kustnära områden

Marina arter

Marin planering

Ekosystembaserad förvaltning av havet

 • Integrerad ekosystemanalys
 • Utveckling av ekosystembaserad förvaltning i pilotområden

Datainsamling och provfiske

Samarbeten inom program Kust och hav

Vårt arbete bygger på en god samverkan med de myndigheter som ansvarar för de aktuella miljöfrågorna och med de samhällssektorer som är verksamma i havsmiljön, i Sverige och internationellt.

Vårt nationella myndighetssamarbete sker framför allt med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelser. Vi samarbetar internationellt framför allt genom ICES (Internationella havsforskningsrådet) och genom att medverka i expertgrupper inom HELCOM, OSPAR och EU (till exempel STECF  - EU-kommissionens expertgrupper inom den Vetenskapliga, tekniska, ekonomiska kommittén för fiske), samt genom deltagande i forskningsprogram (se länkar nedan).