Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 511 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

Miljöanalys

En viktig del av fjärranalysverksamheten är att kontinuerligt utveckla metoder för att ta fram nationella rasterdatabaser med uppskattade variabler. En viktig del av fjärranalysverksamheten är att

Mer om Skoglig fjärranalys

Vi arbetar med utveckling av fjärranalysmetoder för skogsbruk och miljöanalys. Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning och utveckling av fjärranalys av skog och annan terrester vegetation.

Värde- och kunskapsbaserad förvaltning av skogslandskapet

Genom att belysa olika användningsområden av skogslandskapet, simulera dess utveckling och involvera intressenter i en planering av framtida skogsförvaltning förbättras beslutsfattande och

Andra skötselstrategier i ungskog bra för biomassa och biodiversitet

Ändrade skötselstrategier med ett större biomassauttag i ungskog kan ge mer bioenergi till den framväxande bioekonomin samtidigt som biodiversitet och viktiga ekosystem säkras. Detta visas i en ny

Projekt tittar på hur skogar kan skötas för både rennäring och virkesproduktion

Med mer information om hur olika skötselalternativ påverkar förutsättningar för renbete, virkesproduktion och kolinlagring hundra år framåt i tiden hoppas forskare i nytt forskningsprojekt kunna

Projekt tittar på hur skogar kan skötas för både rennäring och virkesproduktion

Med mer information om hur olika skötselalternativ påverkar förutsättningar för renbete, virkesproduktion och kolinlagring hundra år framåt i tiden hoppas forskare i nytt forskningsprojekt kunna

Värde- och kunskapsbaserad förvaltning av skogslandskapet

Genom att belysa olika användningsområden av skogslandskapet, simulera dess utveckling och involvera intressenter i en planering av framtida skogsförvaltning förbättras beslutsfattande och

Andra skötselstrategier i ungskog bra för biomassa och biodiversitet

Ändrade skötselstrategier med ett större biomassauttag i ungskog kan ge mer bioenergi till den framväxande bioekonomin samtidigt som biodiversitet och viktiga ekosystem säkras. Detta visas i en ny

Gästforskare

Gästforskare

Här följer en sammanställning av tidigare gästforskare vid ämnesområdet Skoglig fjärranalys. Mozhgan Zhriban, Doktorand, 20180101-20180601, Egna medel Paul Treitz , Professor, 20170302-20170430, Egna

Kurs i Heureka

Under två veckor fick ett antal intresserade medarbetare på Stora Enso möjlighet att förkovra sig i Heurekasystemet i allmänhet och PlanVis i synnerhet. Kursen hölls som två föreläsningsdagar med

Kurs i Heureka

Under två veckor fick ett antal intresserade medarbetare på Stora Enso möjlighet att förkovra sig i Heurekasystemet i allmänhet och PlanVis i synnerhet. Kursen hölls som två föreläsningsdagar med

Samarbeta med oss

En viktig del av verksamheten är att upprätthålla goda kontakter med såväl det internationella forskarsamhället inom området, samt med ett brett spektrum av svenska intressenter, som företag,

Loading…