Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 192 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:

Zooekologi

Vi studerar ekologin hos vilda djur; däggdjur och fåglar, och de olika sätt de påverkar ekosystem och samhällen. Vi samarbetar med aktörer över hela världen för att omsätta våra resultat i

Stort EU-projekt ska bidra till framtidens hållbara vattenkraft

Vattenkraft är en viktig förnyelsebar energikälla i övergången från fossila bränslen. Men för att minska dess negativa miljöpåverkan och säkra elproduktionen i ett föränderligt klimat behövs kunskap.

Konstgjorda bäverdammar ska avslöja bäverns miljöpåverkan

På fem platser i Västerbotten bygger SLU-forskare konstgjorda bäverdammar. Syftet är att under kontrollerade former öka kunskapen om vilka effekter bäverdammar har på närmiljö, biologisk mångfald och

Om vårt forskningsområde

Inom ämnesområdet zooekologi studerar vi vilda däggdjurs och fåglars ekologi och hur de på olika sätt formar ekosystem och samhällen. Vi samarbetar med samhällsaktörer över hela världen för att

Nystartat älgprojekt

Älgstammen minskar och rödlistning av älgen diskuteras. Men hur mår älgen egentligen? Den frågan ska undersökas närmare i ett nystartat forskningsprojekt vid SLU. Projektet är ett samarbete mellan

Miljöeffekter av förädlad tall studeras i nytt projekt

För att öka produktionen i skogen förädlas plantor för att ge mer snabbväxande träd med för industrin bättre egenskaper. Men kunskapen om hur dessa genetiska förändringar påverkar ekosystemen är

Främmade trädslag i skogen betyder förlust av betesmark för renar

I skogsområden där man har planterat nordamerikansk contortatall påverkas renarnas val av vinterbetesområde negativt. Minskad födotillgång och täta bestånd bidrar sannolikt till att renarna undviker

Inventeringsmetoder för vilt och fisk

För att förvalta och bevara arter är det viktigt att hålla koll på beståndens utveckling över tid. Under denna kurs får du lära dig att planera och genomföra inventeringar av vilt och fisk samt att

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Hur bedrivs fisk- och viltskötsel mest framgångsrikt? Vilka är de aktuella utmaningarna? Efter avslutad kurs kommer du som student att kunna planera en hållbar skötsel av utvalda fisk- och viltarter.

Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning

Att arbeta med frågor om djur och natur i dag kräver mer än en kunskap om ekologi, det kräver också kunskap och intresse av människor. I kursen samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning får du

Krycklan Symposium

tejshree.tiwari@slu.se Sign up    PO-Backström SLU Umea Welcome to the 20th annual Krycklan Symposium 09.30 – 10.00 Coffee 10:00 -12:00 From Svartberget to Krycklan – the building of a research

Nytt samarbete ska främja kunskapsbaserad återställning av regnskog på Borneo

Hur kan vi återställa och sköta skadade regnskogar på ett hållbart sätt som gynnar både människor och miljö? Denna fråga har varit i fokus de senaste 25 åren i ett av världens största

Loading…