Aktiviteter

Senast ändrad: 04 oktober 2023

I projektet ska vi demonstrera hur en kabelmatad eldriven traktor fungerar under praktiska förhållanden och vid tunga fältarbeten. Idén är att driva lantbrukens traktorer och andra redskapsbärare eller skördemaskiner med direktel. Effekten på motorerna beräknas variera från 40-200 kW.

Traktorn får sin strömförsörjning via kabel som rullas ut och in från åkerkanten. Vid åkerkanten finns en mobil kabelvinda. Den mobila kabelvindan är i sin tur ansluten till ett fast uttag. Uppskattningsvis kan ett fast uttag täcka 25-50 ha. 

I utformningen avser vi kombinera teknik som väl fungerar i skogen (eldrift av fordon) och gruvorna (kabelvindor) med de olika fältarbeten som är aktuella i jordbruket.  Det är idag möjligt att bygga en demonstrator på lämpligt traktorchassi, utifrån den teknik som används i bl.a. gruvor. Konceptet har provats inom jordbruket, men då under annorlunda ekonomiska- och miljömässiga förutsättningar.

Det mest energikrävande arbetet på en gård är plöjning, varför denna tillämpning kommer att vara på fokus för projektet; det finns dock inget som hindrar att samma teknik används för andra fältoperationer eller med vissa modifikationer inomgårds. 

Utredningen är uppdelad i 8 arbetspaket (AP):

  • AP1. Litteraturgenomgång och FoU. Vad finns på marknaden och hur kan vi kombinera annan liknande teknik med det aktuella konceptet?
  • AP2. Teknisk design, layout och riskbedömning. Hur ska ekipaget med kabelvinda se ut och konstrueras för att fungera på ett optimalt och säkert sätt? Analys av elsäkerhet och risk för olyckor ingår som en del av bedömningen.
  • AP3. Elinfrastruktur. Dimensionering, projektering och byggnation av anslutning till nät som klarar effekttoppar och andra påfrestningar. Det som bland annat behöver utvecklas är dimensionering och överföring av el och styrningen av kabelvinda, liksom körningen över fältet vid olika typer av arbeten. Vidare hur man kopplar upp olika fält med ett eget gårdsnät eller samverkar med det befintliga lokala elnätet. Cavotecs erfarenheter från gruvor är en viktig kunskapskälla.I detta AP ingår analys av effektbehov och påfrestningar, val av elinfrastruktur och riskanalys med olika systemlösningar. Experter eller konsulter på området som har lång erfarenhet av både elprojektering och brand- och riskanalys kommer att användas i projektet. Bland annat konsultfirman Grontmij har en lång erfarenhet på detta område. Sala-Heby energi AB deltar även i projektet med lång kunskap av olika elsystemlösningar och effektbehov för arbetsmaskiner. Det ingår även i projektet att visa på utmaningar, möjligheter och begränsningar med detta koncept både vad gäller elnätsidan och framförande av eltraktorn med avseende på exempelvis kostnad och effektivitet.
  • AP4. Tekno-ekonomisk analys. Konceptet utvärderas med avseende på teknik, ekonomi och praktik. Hur ser kostnadsbilden ut jämfört med dieseltraktorer, både med avseende på investeringar och driftskostnader. Hur beror dessa av faktor som t.ex. slitage? Hur väl fungerar systemet för olika körtekniker och hur kan det anpassas för att maximera dess flexibilitet och minimera risken för att kabeln trasslar eller skadas. Vilka möjligheter till framtida kostnadsreduktioner finns vid storskalig produktion? Var finns de största framtida utvecklingsbehoven?
  • AP5. Projektering, upphandling, utrustning, montering och riskanalys. Konstruktion av ekipaget och riskbedömning av ekipage, elnät och överföringssystem. Traktorekipaget projekteras utifrån layout och en konstruktionsritning tas fram. Komponenterna handlas upp. Konstruktion och sammansättning av ekipaget med avseende på installation, bygg och testning utifrån funktionalitet och risk. Idén är att bygga upp ett lämpligt chassi med elmotordrift efter de system med uppkoppling mot elnätet som redan provats. Det vill säga en kabelvinda med mastarm utifrån den kabelhantering som tex. gruvmaskiner idag använder, eller annan kabelvindsteknik som finns eller kan anpassas/utvecklas till traktoranvändning. Thordabs erfarenheter från utvecklingen av El-Forest är en viktig kunskapskälla.
  • AP6. Testa och demonstrera (workshop). Ekipaget kommer att demonstrera plöjning av ett större område (runt 100 hektar per säsong), som försetts med en kraftig elmotor och en lång kabelvinda. Efter ett antal körningar kan konceptet utvärderas utifrån parametrar som energi, funktionalitet, prestanda, kapacitet, slitage, risk och kostnadseffektivitet. Alla dessa parametrar kan viktas, värderas och jämföras med konventionell teknik. För andra praktiska parametrar som funktionalitet/störningar/ svårigheter görs även en muntlig utvärdering. Efter testning i fält kommer traktorn att demonstreras för intressenter. Därefter genomförs en workshop för att diskutera konceptets möjligheter, problem och utmaningar. 
  • AP7. Kommunikation och slutseminarium. Detta är, i mångt och mycket, ett kommunikationsprojekt för att visa upp hur el kan användas även för tunga arbeten. Under projektets gång sker därför kontinuerliga kontakter med olika aktörer för att sprida budskapet om projektet. I slutet kommer även ett seminarium att hållas för att presentera slutsatserna från projektet.
  • AP8. Dokumentation, rapport, utvärdering. Sammanställning av projektet i rapportform och utvärdering av projektet med avseende på resultat och kommunikation.

Fakta:

Projektet Kabeldriven eltraktor utförs av Gasilage, SLU, Sweco och Sala Heby Energi. Det är finansierat av Energimyndighetens demonstrationsprogram för elfordon.