Miljöcertifiering SLU Skara

Senast ändrad: 09 september 2019

Miljöledningssystemet på SLU i Skara med tillhörande Götala nöt- och lammköttsforskning och Lanna forskningsstation.

SLU Skaras verksamheter bedriver ett aktivt miljöarbete enligt ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. SLU i Skara har sedan november 2012 ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 14001:2004. Från och med oktober 2015 är Skara certifierat enligt miljöstandarden 14001:2015. Syftet med ett miljöledningssystem är att se till miljölagstiftning (och andra krav och regler med miljökoppling) följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras. 

De två huvudsyftena med att upprätta ett miljöledningssystem är att:
- se till att miljölagstiftning och andra miljörelaterade regler följs.
- verksamheten ständigt förbättras så att dess miljöpåverkan minskar.

Förbättringsförslag och avvikelser

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med våra rutiner, kan du anmäla ärendet i vårt ärendehanteringssystem (länk nedan). Syftet med att rapportera avvikelser eller lämna förbättringsförslag är att brister och fel ska bli hanterade och leda till att vi hela tiden förbättrar oss inom miljöområdet. Alla medarbetare och studenter kan bidra.

Anmäl ett miljöärende>>

Miljöpolicy

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy antogs år 2011 och berör följande:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.  Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidspunkt gällande miljölagstiftning som grund."

Miljömål

SLU i Skara arbetar med forskning, utbildning och samverkan kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. 

Vi ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i enlighet med landets nationella miljömål.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och all verksamhet.

Vårt miljöarbete bygger på ständiga förbättringar med gällande miljölagstiftning som grund.

SLU Skaras miljömål:

 • Minska SLU Skaras negativa påverkan på miljö och naturresurser 

  -  Genom att bibehålla/minska aktuell energiförbrukning med hjälp av fortsatt energikartläggning av de olika verksamheternas  energiåtgång.

  -  Inga inrikesresor med flyg ska förekomma inom SLU Skaras verksamheter med start 1 januari 2019 och slutdatum 31 december 2021.

  -  Bibehålla/minska aktuell energiförbrukning i SLU Skaras nya lokalförutsättningar. Slutdatum mars 2021.

 •  Öka SLU Skaras positiva miljöpåverkan

       - Öka kunskapen hos forskarstuderande om hållbar utveckling genom att i samband med utvecklingssamtalen undersöka andelen doktorander som anser att de har fått bättre kunskap inom området

       - Att minst en aktivitet under året kommunicerar forskningens miljönytta eller investeringar/infrastruktur som genererat miljönytta  med start januari 2017. Slutdatum december 2019.

Miljöhandboken

Miljöhandboken är en "virtuell handbok", det vill säga en samling dokument som tillsammans är grunden för miljöledningssystemet. Miljöhandboken har ingen egen rättslig status, utan är en sammanställning av dokument. Med hjälp av miljöhandboken förklaras hur miljöarbetet ska fungera. Bland annat beskrivs miljömål, miljöpåverkande aktiviteter och vem som gör vad i verksamheterna och viktiga rutiner gällande miljö och nödlägesberedskap. Enligt standarden ISO 14001 måste en miljöhandbok vara upprättad.
Miljöhandboken

Nulägesrapport

Nulägesrapport av SLU Skaras miljöarbete (april 2020) 

Miljömål 1 (Minska SLU Skaras negativa påverkan på miljö och naturresurser)

 • Energiförbrukning: Beslut är fattat om att minska eller bibehålla energiförbrukningen gällande SLU Skaras kontorsverksamheter efter att lokaler avskaffats, renoverats samt erhållit energibesparande åtgärder i form av förbättrade ljuskällor etc.
  Forskningsstationerna Götala och Lanna ingår inte i miljömålet, men den energi som förbrukas där kommer till 100 % från förnyelsebara energikällor. Dessutom genomförs kontinuerligt en energikartläggning på forskningsstationerna sedan 2012, som visar en i genomsnitt jämn energiåtgång med viss variation över åren beroende på forskningsprojekt och väderförhållanden. 
 • Antalet IT-resor (användandet av videokonferens) i jämförelse med 2013 års nivå skulle öka med 15 procent till och med år 2016. Miljömålet har uppnåtts. En enkätundersökning ställd till SLU Skaras personal erhöll ett resultat som visade att IT-resorna i förhållande till de fysiska resorna ökat med 68 procent. Resultatet grundar sig på utvecklingen från 2013 till 2017. 

 • Antalet resor med inrikesflyg år 2019 var totalt 32 resor varav 20 resor var under 50 mil och 12 resor över 50 mil vilket innebär en minskning med 65 procent för inrikesresor under 50 mil och en ökning på 82 procent på inrikesresor över 50 mil jämfört med 2018.

 • Inköp: Med hjälp av information om Proceedos fördelar och utbildad personal som är behjälplig med inköp av Proceedo har en ökning av beställningar skett från 2015 till december 2019. Ökningen av antalet Proceedobeställningar från 2015 till 2019 är 81 procent . Aktuella siffror på hur mycket förbrukningsmaterial som köpts in till SLU Skaras verksamheter inom eller utanför Proceedos inköpssystem håller på att tas fram.

 • All personal har tagit del av en teoretisk utbildning i eco-driving. Personal som arbetar med tunga maskiner (traktorer, lastmaskin med mera) har även genomfört en praktisk eco-drivingutbildning.

Miljömål 2 (Öka SLU Skaras positiva miljöpåverkan)

 • En nulägesrapport gällande resultat för doktorander som svarat på frågor om hållbar utveckling i studieplan visar, att mer än hälften upplevde att de ökat sin medvetenhet och kunskap inom hållbar utveckling. På frågan om hur de ökat sin medvetenhet svarade samtliga forskarstuderande att de tagit del av utbildnings- och föreläsningstillfällen, som erbjudits i samband med SLU Skaras miljöledningsarbete, till exempel eco driving, föreläsning i hållbar utveckling, utbildning i e-mötesteknik med mera. Miljömålet är avslutat men en årlig förfrågan till doktorander fortlöper för att bevara tankegångarna på att genomföra handlingar ur ett livscykelperspektiv.

 • Ett av SLU Skaras positiva miljömål är att öka SLU Skaras utbud av webbaserade utbildningar med 100 procent från 2015 till 2018. Detta miljömål har uppnåtts. I nuläget finns det 14 webbaserade utbildningar och fler är på gång. För att uppnå detta resultat har aktiviteter för att uppnå miljömålet uppfyllts. Bland annat lokaler utrustade med modern teknik för distansutbildning. 

 • Miljömålet om att mellan åren 2017 till 2019 kommunicera forskningens miljönytta eller investera i infrastruktur gav upphov till utökad och förbättrad videokonferensteknik samt tre till fyra aktiviteter per år som kommunicerade forskningens miljönytta till studenter och verksamheter i de gröna näringarna.

Miljöaspekter

SLU i Skara arbetar aktivt för att öka den positiva miljöpåverkan. Detta görs till exempel genom att erbjuda kurser och utbildningar, som ökar studenternas kunskap om en hållbar utveckling samt möjlighet för personalen att ta del av utbildningar/föreläsningar/information som berör aktuella miljömål och förbättringar inom de olika verksamhetsområdena. 

 •  SLU har övergripande miljömål inom området tjänsteresor, som innebär att SLU ska minska koldioxidutsläppen från resande med tio procent och helårsanställd, till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.

 • Koldioxidutsläppen från inrikesresande med flyg skall i jämförelse med år 2013 minska med 20 procent och helårsanställd, till och med år 2020.
  -  SLU i Skara har i nuläget ett pågående miljömål som innebär att inga inrikesresor med flyg ska genomföras.
 • Samtliga upphandlade avtal där miljökrav bedöms som relevanta att ställa utifrån miljöriskanalys, ska resultera i fler bra miljöval i samband med inköp i Proceedo.

 • Fossila bränslen för uppvärmning ska fasas ut snarast, dock senast innan utgången av 2016. Inom SLU Skaras verksamheter är detta miljömål uppnått.

 • SLU ska på egna fastigheter energibespara med minst en procent per kvadratmeter och år, 2012 utgör basår. Det uttrycks med andra ord till, att till och med 2020 ska minst nio procent per kvadratmeter totalt ha energibesparats. Genom årlig energikartläggning av Skaras verksamheter kontrolleras energianvändningen.
 • SLU har som vision att vara klimatneutralt senast under år 2027. För att nå dit är sex fokusområden identifierade, bland annat att alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossilt drivmedel.
  -  På SLU Götala nöt- och lammköttsforskning utanför Skara har en investering i eldriven mixervagn gjorts med hjälp av medel från SLU:s klimatfond. Investeringen minskar behovet av traktor som drivs av ickefossilt bränsle.

Läs mer om SLU:s övergripande miljöarbete på Medarbetarwebben.

 

Revisioner

Revisioner 2019

Revisioner 2018

Revisioner 2017

Revisioner 2016

Revisioner 2015

Revisioner 2014

Revisioner 2013

Revisioner 2012

 

Ytterligare information

Alla intresserade är varmt välkomna att kontakta miljösamordnaren för att få ytterligare information om ortens miljöarbete.

Vidare information om SLU:s huvudsyften med att upprätta ett miljöledningssystem finner du här.


Kontaktinformation

Miljösamordnare Skara:
Karin Wallin (Inst för husdjurens miljö och hälsa), tel: 0511-671 38

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se