Miljöarbete SLU Skara

Senast ändrad: 27 februari 2024
nötdjur på Götala

Verksamheterna på SLU i Skara, inklusive forskningsstationerna SLU Götala nöt- och lammköttsforskning och Lanna forskningsstation bedriver ett aktivt miljöarbete enligt ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001:2015.

Här finns mer information om SLU:s miljöarbete

SLU:s miljöarbete fördelas över SLU:s fyra fakulteter och Gemensamma verksamhetsstödet för att tillsammans arbeta mot gemensamma miljömål utifrån de förutsättningar som respektive faktultet har. På SLU i Skara bedrivs forskning och utbildning tillhörande tre olika fakulteter. 

 

Miljöpåverkan

SLU:s verksamhet påverkar tillståndet i miljön direkt genom den resursanvändning och de utsläpp som den egna verksamheten bidrar med. Men vi kan också påverka indirekt genom utbildning, forskning och miljöanalys.

Här finns mer information om SLU:s arbete med miljöpåverkan

Miljöpolicy

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy antogs år 2011 och berör följande:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.  Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidspunkt gällande miljölagstiftning som grund."

SLU:s miljöpolicy

Miljömål

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

SLU:s miljömål

För att uppnå SLU:s miljömål krävs det att alla verksamheter hjälps åt, varför det finns lokala miljömål inom SLU:s fakulteter och verksamheter.

Här finns ett Excelark med SLU:s miljöaspektlista och miljömål tillhörande de olika fakulteterna.
Lokala miljömål som berör Skara finns under flikarna: VH-fak mål, LTV-fak mål och NJ-fak mål.

Miljöhandboken

Miljöhandboken innehåller de dokument som anställda behöver känna till om miljöledningsarbetet inom SLU:s verksamhet.

Miljöhandboken

Miljöredovisningar

Miljöredovisningen är en lättläst redogörelse av SLU:s miljöarbete. Den berättar om universitetets miljöresultat under det senaste året, uppföljning av miljömålen och utmaningar för kommande år.
Här finns SLU:s miljöredovisningar

 

Förbättringsförslag och avvikelser

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med våra rutiner, kan du anmäla ärendet i vårt ärendehanteringssystem (länk nedan). Syftet med att rapportera avvikelser eller lämna förbättringsförslag är att brister och fel ska bli hanterade och leda till att vi hela tiden förbättrar oss inom miljöområdet. Alla medarbetare och studenter kan bidra.

Obs! För att rapportera ett miljöärende ska du under "Vad?" i rapporteringsformuläret välja "Miljö". Du får upp en ruta med "Underhändelsetyp" och kan där välja antingen "Avvikelse" eller "Förbättringsförslag".

Anmäl ett miljöärende>>