Miljöcertifiering SLU Skara

Senast ändrad: 29 augusti 2017
ISO 14001 Stående Sv.png

Miljöledningssystemet på SLU i Skara med tillhörande Götala nöt- och lammköttsproduktion och Lanna försöksstation.

SLU Skaras verksamheter bedriver ett aktivt miljöarbete enligt ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001.

De två huvudsyftena med att upprätta ett miljöledningssystem är att:
- se till att miljölagstiftning och andra miljörelaterade regler följs.
- verksamheten ständigt förbättras så att dess miljöpåverkan minskar.

Miljöpåverkan

I praktiken innebär certifieringen att systematisera, tydliggöra och dokumentera SLU-orten Skaras miljöpåverkan, miljöpolicy, verksamhetsrutiner och det kontinuerliga arbetet med att förbättre vår miljöpåverkan enligt principen:

Verksamhetens miljöpåverkan kartläggs i en så kallad miljöutredning. Där listas verksamhetens alla orsaker till miljöpåverkan. Dessa orsaker kallas miljöaspekter och kan vara både positiva och negativa. Med hjälp av miljöutredningen och verksamhetens miljöpolicy formuleras miljömål.

Mål ska sättas för de viktigaste orsakerna till miljöpåverkan, det går även bra att sätta mer symboliska mål för att motivera personalen eller visa externa intressenter att organisationen har ett aktivt miljöarbete.

Miljötänkande ska integreras i all verksamhet. Detta uppnås genom att all personal utbildas om miljöarbetet, rutiner för det dagliga arbetet skapas och vägar för kommunikation om miljöarbetet etableras.

Resultaten av miljöarbetet följs upp årligen vid extern- och intern revision. Då kontrolleras om målen uppnåtts och vad som kan förbättras. För att kontrollera om de långsiktiga miljömålen fortfarande är relevanta och om det är nödvändigt att sätta nya mål uppdateras miljöutredningen regelbundet. 

Miljöpolicy

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy antogs år 2010 och berör följande:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i enlighet med landets nationella miljömål.  Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och all verksamhet inom SLU:s arbetsenheter. SLU:s miljöarbete är en långsiktig process som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidspunkt gällande miljölagstiftning som grund."

Miljömål

 

SLU i Skara arbetar med forskning, utbildning och samverkan kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor.

Vi ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i enlighet med landets nationella miljömål.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och all verksamhet.

Vårt miljöarbete bygger på ständiga förbättringar med gällande miljölagstiftning som grund.

SLU Skaras miljömål

 • Minska SLU Skaras negativa påverkan på miljö och naturresurser genom att

  -  bibehålla/minska aktuell energiförbrukning med hjälp av fortsatt energikartläggning av de olika verksamheternas energiåtgång.

  -  öka andelen inköp i SLU:s e-handelssystem Proceedo som innehar upphandlade förbrukningsvaror och tjänster märkta med "bra miljöval". Genomförandet sker med hjälp av en kontinuerlig uppföljning av statistiken gällande användandet av inköp av varor och tjänster i Proceedo. Vidare information om betydelsen av att handla varor och tjänster genom Proceedo kommer att ges till personal av inköpsansvariga på central nivå.

  -  minska resandet genom att öka användningen av IT-resor med hjälp av information och ökade möjligheter till videokonferens, e-möten etc

 

 •  Öka SLU Skaras positiva miljöpåverkan genom att

      - öka kunskapen hos forskarstuderande om hållbar utveckling genom att i samband med utvecklingssamtalen undersöka andelen doktorander som anser att de har fått bättre kunskap inom området
     - öka SLU Skaras andel av webbaserade kurser med 100% med startår 2015. Slutdatum december 2018
     - öka antalet studenter/deltagare som tar del av Skaraproducerade webbaserade kurser med startår 2015. Slutdatum december 2018. 
    - minst en aktivitet under året kommunicerar forskningens miljönytta eller investeringar/infrastruktur som genererat miljönytta med start januari 2017. Slutdatum december 2019.

Miljöhandboken

Miljöhandboken är en "virtuell handbok", det vill säga en samling dokument som tillsammans är grunden för miljöledningssystemet. Miljöhandboken har ingen egen rättslig status, utan är en sammanställning av dokument. Med hjälp av miljöhandboken förklaras hur miljöarbetet ska fungera. Bland annat beskrivs miljömål, miljöpåverkande aktiviteter och vem som gör vad i verksamheterna och viktiga rutiner gällande miljö och nödlägesberedskap. Enligt standarden ISO 14001 måste en miljöhandbok vara upprättad.
Miljöhandboken

Nulägesrapport

Nulägesrapport av SLU Skaras miljöarbete (augusti 2017) 

Under 2017 gjordes en enkätundersökning om de Skaraanställdas användande av e-mötesteknik. Enkätens resultat har jämförts med 2013 års enkät.

Miljömål 1 (Minska SLU Skaras negativa påverkan på miljö och naturresurser)

 • Energiförbrukning: SLU Skaras kontorslokaler på campusområdet har från mätstart 2012 till och med december 2016 fått en minskad energiförbrukning med i genomsnitt 21 procent. Att tillägga beträffande verksamheternas minskade energiåtgång under mätperiodens omfattning är att det skett flera verksamhetsförändringar med minskad verksamhet som följd. Forskningsstationerna Götala och Lanna ingår inte i miljömålet, men den energi som förbrukas kommer till 100% från förnyelsebara energikällor samt att en kontinuerlig energikartläggning genomförts från och med 2012. Energikartläggningen på forskningsstationerna visar i genomsnitt en jämn energiåtgång med viss variation över åren, beroende på forskningsprojekt och väderförhållanden.
 • Antalet IT-resor (användandet av videokonferens) i jämförelse med 2013 års nivå skulle öka med 15 procent till och med år 2016. Resultat vid sammanställning av 2016 års totala tid (h) för videomöten visar en ökning på 22 procent jämfört med 2014 (2013 fanns ingen statistik för antal timmar bokade/obokade videomöten).

 • Inköp: Med hjälp av information om Proceedos fördelar och utbildad personal som är behjälplig med inköp av Proceedo har en ökning av beställningar skett med 38 procent under perioden september 2014 till och med december 2016. 

 • All personal har tagit del av en teoretisk utbildning i eco-driving. Personal som arbetar med tunga maskiner (traktorer, lastmaskin med mera) har även genomfört en praktisk eco-drivingutbildning.

Miljömål 2 (Öka SLU Skaras positiva miljöpåverkan)

 • En nulägesrapport gällande resultat för doktorander som svarat på frågor om hållbar utveckling i studieplan visar, att mer än hälften upplevde att de ökat sin medvetenhet och kunskap inom hållbar utveckling. På frågan om hur de ökat sin medvetenhet svarade samtliga forskarstuderande att de tagit del av utbildnings- och föreläsningstillfällen, som erbjudits i samband med SLU Skaras miljöledningsarbete, till exempel eco-driving, föreläsning i hållbar utveckling, utbildning i e-mötesteknik med mera.

 • Utökning av SLU Skaras utbud av webbaserade utbildningar är ett pågående miljömål och vid uppdatering, augusti 2017, visade resultatet att det finns 13 webbaserade utbildningar (tre fristående kurser och tio uppdragsutbildningar) inom Meny ,RådNu och Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Från och med 2015 till och med 2017, har antalet webbaserade utbildningar på SLU i Skara ökat med 26 procent.

 • Antalet kursdeltagare som fullföljt utbildningarna 2016 jämfört med 2015 visar på en ökning med fyra procent.

Miljöaspekter

SLU i Skara arbetar aktivt för att öka vår positiva miljöpåverkan, genom att ta fram kurser och utbildningar som ökar studenternas kunskap om en hållbar utveckling och genom att erbjuda utbildningar inom miljöområdet för personalen.

 •  SLU har övergripande miljömål inom området tjänsteresor, som innebär att SLU ska minska koldioxidutsläppen från resande med tio procent och helårsanställd, till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.

 • Koldioxidutsläppen från inrikesresande med flyg skall i jämförelse med år 2013 minska med 20 procent och helårsanställd, till och med år 2020.
 • Samtliga upphandlade avtal där miljökrav bedöms som relevanta att ställa utifrån miljöriskanalys, ska resultera i fler bra miljöval i samband med inköp i Proceedo.

 • Fossila bränslen för uppvärmning ska fasas ut snarast, dock senast innan utgången av 2016. Inom SLU Skaras verksamheter är detta miljömål uppnått.

 • SLU ska på egna fastigheter energibespara med minst en procent per kvadratmeter och år, 2012 utgör basår. Det uttrycks med andra ord till, att till och med 2020 ska minst nio procent per kvadratmeter totalt ha energibesparats. Genom årlig energikartläggning av Skaras verksamheter kontrolleras energianvändningen.

Läs mer om SLU:s övergripande miljöarbete på Medarbetarwebben.

 

Avvikelserapportering

En viktig del av det ständiga förbättringsarbetet är att avvikelser från miljöledningssystemet och möjligheter till förbättring av systemet, rapporteras in och åtgärdas. Därför uppmuntras alla anställda och externa intressenter att skicka in avvikelserapporter och förbättringsförslag till miljösamordnaren (miljosamordnare.skara@slu.se).

Här hittar du ett formulär för förslag till förbättringar eller om något är på tok, det vill säga, om något avviker:Formulär

Personalens delaktighet i arbetet är avgörande för att miljöledningssystemet ska fylla sin funktion.

Revisioner

 

Önskas information/utdrag från genomförda revisioner, kan SLU Skaras miljösamordnare kontaktas.

Revisioner 2017

 • Externrevision 10 - 11 oktober: -
 • Externrevision 10 - 11 oktober: -
 • Externrevision 10 - 11 oktober: -
 • Internrevision 5 september: -

Revisioner 2016

 • Externrevision 11 - 12 oktober
 • Externrevision 11 - 12 oktober
 • Externrevision 11 - 12 oktober
 • Internrevision 6 september

Revisioner 2015

 • Externrevision 20 - 21 oktober
 • Externrevision 20 - 21 oktober
 • Externrevision 20 - 21 oktober
 • Internrevision 3 september maj

Revisioner 2014

 • Externrevision 16 - 17 oktober
 • Externrevision 16 - 17 oktober
 • Externrevision 16 - 17 oktober
 • Internrevision 4 september

Revisioner 2013

 • Externrevision 15 - 1 6 oktober
 • Externrevision 15 - 16 oktober
 • Externrevision 15 - 16 oktober
 • Internrevision 12 september

Revisioner 2012

 • Externrevision 8 - 11 oktober  
 • Externrevision 8 - 11 oktober
 • Internrevision 13 september

Ytterligare information

Alla intresserade är varmt välkomna att kontakta miljösamordnaren för att få ytterligare information om ortens miljöarbete.

Vidare information om SLU:s huvudsyften med att upprätta ett miljöledningssystem finner du här.


Kontaktinformation

Miljösamordnare Skara:
Karin Wallin (Inst för husdjurens miljö och hälsa), tel: 0511-671 38

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se