Miljöcertifiering SLU Skara

Senast ändrad: 09 september 2019
ISO 14001 Stående Sv.png

Miljöledningssystemet på SLU i Skara med tillhörande Götala nöt- och lammköttsforskning och Lanna forskningsstation.

SLU Skaras verksamheter bedriver ett aktivt miljöarbete enligt ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. SLU i Skara har sedan november 2012 ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 14001:2004. Från och med oktober 2015 är Skara certifierat enligt miljöstandarden 14001:2015. Syftet med ett miljöledningssystem är att se till miljölagstiftning (och andra krav och regler med miljökoppling) följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras. 

De två huvudsyftena med att upprätta ett miljöledningssystem är att:
- se till att miljölagstiftning och andra miljörelaterade regler följs.
- verksamheten ständigt förbättras så att dess miljöpåverkan minskar.

Förbättringsförslag och avvikelser

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med våra rutiner, kan du anmäla ärendet i vårt ärendehanteringssystem (länk nedan). Syftet med att rapportera avvikelser eller lämna förbättringsförslag är att brister och fel ska bli hanterade och leda till att vi hela tiden förbättrar oss inom miljöområdet. Alla medarbetare och studenter kan bidra.

Anmäl ett miljöärende>>

Miljöpåverkan

I praktiken innebär certifieringen att systematisera, tydliggöra och dokumentera SLU-orten Skaras miljöpåverkan, miljöpolicy, verksamhetsrutiner och det kontinuerliga arbetet med att förbättre vår miljöpåverkan enligt principen:

Verksamhetens miljöpåverkan kartläggs i en så kallad miljöutredning. Där listas verksamhetens alla orsaker till miljöpåverkan. Dessa orsaker kallas miljöaspekter och kan vara både positiva och negativa. Med hjälp av miljöutredningen och verksamhetens miljöpolicy formuleras miljömål.

Mål ska sättas för de viktigaste orsakerna till miljöpåverkan, det går även bra att sätta mer symboliska mål för att motivera personalen eller visa externa intressenter att organisationen har ett aktivt miljöarbete.

Miljötänkande ska integreras i all verksamhet. Detta uppnås genom att all personal utbildas om miljöarbetet, rutiner för det dagliga arbetet skapas och vägar för kommunikation om miljöarbetet etableras.

Resultaten av miljöarbetet följs upp årligen vid extern- och intern revision. Då kontrolleras om målen uppnåtts och vad som kan förbättras. För att kontrollera om de långsiktiga miljömålen fortfarande är relevanta och om det är nödvändigt att sätta nya mål uppdateras miljöutredningen regelbundet. 

Miljöpolicy

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy antogs år 2011 och berör följande:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.  Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidspunkt gällande miljölagstiftning som grund."

Miljömål

SLU i Skara arbetar med forskning, utbildning och samverkan kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. 

Vi ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i enlighet med landets nationella miljömål.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och all verksamhet.

Vårt miljöarbete bygger på ständiga förbättringar med gällande miljölagstiftning som grund.

SLU Skaras miljömål:

 • Minska SLU Skaras negativa påverkan på miljö och naturresurser 

  -  Genom att bibehålla/minska aktuell energiförbrukning med hjälp av fortsatt energikartläggning av de olika verksamheternas  energiåtgång.

  -  Öka andelen inköp i SLU:s e-handelssystem Proceedo som innehar upphandlade förbrukningsvaror och tjänster märkta med "bra miljöval". Genomförandet sker med hjälp av en kontinuerlig  uppföljning av statistiken gällande användandet av inköp av varor och tjänster i Proceedo. Vidare information om betydelsen av att handla varor och tjänster genom Proceedo kommer att ges till personal av inköpsansvariga på central nivå.

  -  Inga inrikesresor med flyg ska förekomma inom SLU Skaras verksamheter med start 1 januari 2019 och slutdatum 31 december 2021.

  -  Bibehålla/minska aktuell energiförbrukning i SLU Skaras nya lokalförutsättningar. Slutdatum mars 2021.

 •  Öka SLU Skaras positiva miljöpåverkan

       - Öka kunskapen hos forskarstuderande om hållbar utveckling genom att i samband med utvecklingssamtalen undersöka andelen doktorander som anser att de har fått bättre kunskap inom området

      - Öka SLU Skaras andel av webbaserade kurser med 100% med startår 2015. Slutdatum december 2018

      - Öka antalet studenter/deltagare som tar del av Skaraproducerade webbaserade kurser med startår 2015. Slutdatum december 2018. 

     - Att minst en aktivitet under året kommunicerar forskningens miljönytta eller investeringar/infrastruktur som genererat miljönytta  med start januari 2017. Slutdatum december 2019.

Miljöhandboken

Miljöhandboken är en "virtuell handbok", det vill säga en samling dokument som tillsammans är grunden för miljöledningssystemet. Miljöhandboken har ingen egen rättslig status, utan är en sammanställning av dokument. Med hjälp av miljöhandboken förklaras hur miljöarbetet ska fungera. Bland annat beskrivs miljömål, miljöpåverkande aktiviteter och vem som gör vad i verksamheterna och viktiga rutiner gällande miljö och nödlägesberedskap. Enligt standarden ISO 14001 måste en miljöhandbok vara upprättad.
Miljöhandboken

Nulägesrapport

Nulägesrapport av SLU Skaras miljöarbete (mars 2019) 

Miljömål 1 (Minska SLU Skaras negativa påverkan på miljö och naturresurser)

 • Energiförbrukning: SLU Skaras kontorslokaler på campusområdet har från mätstart 2012 till och med december 2016 fått en minskad energiförbrukning med i genomsnitt 21 procent. Att tillägga beträffande verksamheternas minskade energiåtgång under mätperiodens omfattning är att det skett flera verksamhetsförändringar med minskad verksamhet som följd. Ett nytt miljömål är beslutat och innefattar energikartläggning av SLU Skaras olika verksamheter efter att lokaler avskaffats, renoverats samt erhållit energibesparande åtgärder i form av förbättrade ljuskällor etc.
  Forskningsstationerna Götala och Lanna ingår inte i miljömålet, men den energi som förbrukas kommer till 100% från förnyelsebara energikällor samt att en kontinuerlig energikartläggning genomförs med 2012 som startår. Energikartläggningen på forskningsstationerna visar i genomsnitt en jämn energiåtgång med viss variation över åren, beroende på forskningsprojekt och väderförhållanden.
 • Antalet IT-resor (användandet av videokonferens) i jämförelse med 2013 års nivå skulle öka med 15 procent till och med år 2016. Miljömålet har uppnåtts. En enkätundersökning ställd till SLU Skaras personal erhöll ett resultat som visade att IT-resorna i förhållande till de fysiska resorna ökat med 68 procent. Resultatet grundar sig på utvecklingen från 2013 till 2017. 

 • Inköp: Med hjälp av information om Proceedos fördelar och utbildad personal som är behjälplig med inköp av Proceedo har en ökning av beställningar skett från mätstart 2014 till december 2018. Den genomsnittliga ökningen av antalet Proceedobeställningar från mätstart är 79 procent och för samma period gällande miljömärkta inköp, har en ökning skett med 80%.  

 • All personal har tagit del av en teoretisk utbildning i eco-driving. Personal som arbetar med tunga maskiner (traktorer, lastmaskin med mera) har även genomfört en praktisk eco-drivingutbildning.

Miljömål 2 (Öka SLU Skaras positiva miljöpåverkan)

 • En nulägesrapport gällande resultat för doktorander som svarat på frågor om hållbar utveckling i studieplan visar, att mer än hälften upplevde att de ökat sin medvetenhet och kunskap inom hållbar utveckling. På frågan om hur de ökat sin medvetenhet svarade samtliga forskarstuderande att de tagit del av utbildnings- och föreläsningstillfällen, som erbjudits i samband med SLU Skaras miljöledningsarbete, till exempel eco-driving, föreläsning i hållbar utveckling, utbildning i e-mötesteknik med mera.

 • Ett av SLU Skaras positiva miljömål är att öka SLU Skaras utbud av webbaserade utbildningar med 100 procent från 2015 till 2018. Detta miljömål har uppnåtts. I nuläget finns det 14 webbaserade utbildningar och fler är på gång. För att uppnå detta resultat har aktiviteter för att uppnå miljömålet uppfyllts. Bland annat lokaler utrustade med modern teknik för distansutbildning. 

 • Antalet kursdeltagare som fullföljt utbildningarna 2016 jämfört med 2015 visar på en ökning med cirka fyra procent. Mellan åren 2016 och 2017 minskade antalet kursdeltagare som fullföljt de nätbaserade utbildningarna med tre procent. Sammanställningen för antalet deltagare som genomfört nätbaserade utbildningar för 2018 är ännu inte sammanställd, men prognosen ser positiv ut. 

Miljöaspekter

SLU i Skara arbetar aktivt för att öka den positiva miljöpåverkan. Till exempel genom att erbjuda kurser och utbildningar som ökar studenternas kunskap om en hållbar utveckling samt möjlighet för personalen att del av utbildningar/föreläsningar/information som berör aktuella miljömål och förbättringar inom de olika verksamhetsområdena. 

 •  SLU har övergripande miljömål inom området tjänsteresor, som innebär att SLU ska minska koldioxidutsläppen från resande med tio procent och helårsanställd, till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.

 • Koldioxidutsläppen från inrikesresande med flyg skall i jämförelse med år 2013 minska med 20 procent och helårsanställd, till och med år 2020.
  - På SLU i Skara under 2013 genomfördes inga inrikes flygresor under 50 mil samt en koldioxidminskning på 34 procent för inrikesresor över 50 mil
 • Samtliga upphandlade avtal där miljökrav bedöms som relevanta att ställa utifrån miljöriskanalys, ska resultera i fler bra miljöval i samband med inköp i Proceedo.

 • Fossila bränslen för uppvärmning ska fasas ut snarast, dock senast innan utgången av 2016. Inom SLU Skaras verksamheter är detta miljömål uppnått.

 • SLU ska på egna fastigheter energibespara med minst en procent per kvadratmeter och år, 2012 utgör basår. Det uttrycks med andra ord till, att till och med 2020 ska minst nio procent per kvadratmeter totalt ha energibesparats. Genom årlig energikartläggning av Skaras verksamheter kontrolleras energianvändningen.

Läs mer om SLU:s övergripande miljöarbete på Medarbetarwebben.

 

Revisioner

Revisioner 2018

 • Externrevision 10 - 12 oktober: rapport
 • Externrevision 10 - 12 oktober:  dagordning
 • Externrevision 10 - 12 oktober: revisionsrapport
 • Internrevision 12 april: revisionsrapport

Revisioner 2017

 • Externrevision 10 - 11 oktober: rapport
 • Externrevision 10 - 11 oktober: presentation
 • Externrevision 10 - 11 oktober: dagordning
 • Internrevision 5 september: revisionsrapport

Revisioner 2016

Revisioner 2015

 • Externrevision 20 - 21 oktober: rapport
 • Externrevision 20 - 21 oktober: presentation
 • Externrevision 20 - 21 oktober: dagordning
 • Internrevision 3 september: revisionsrapport

Revisioner 2014

 • Externrevision 16 - 17 oktober: rapport
 • Externrevision 16 - 17 oktober: presentation
 • Externrevision 16 - 17 oktober: dagordning
 • Internrevision 4 september: revisionsrapport

Revisioner 2013

 • Externrevision 15 - 1 6 oktober: rapport
 • Externrevision 15 - 16 oktober: presentation
 • Externrevision 15 - 16 oktober: dagordning
 • Internrevision 12 september: revisionsrapport

Revisioner 2012

 • Externrevision 8 - 11 oktober: rapport  
 • Externrevision 8 - 11 oktober: dagordning
 • Internrevision 13 september: revisionsrapport

Om så önskas kan rapporter, revisionsrapporter, presentationer och dagordningar som ej är länkade, att fås genom miljösamordnare Karin Wallin, (Institutionen för husdjurens miljö och hälsa), tel 0511-671 38 

Ytterligare information

Alla intresserade är varmt välkomna att kontakta miljösamordnaren för att få ytterligare information om ortens miljöarbete.

Vidare information om SLU:s huvudsyften med att upprätta ett miljöledningssystem finner du här.


Kontaktinformation

Miljösamordnare Skara:
Karin Wallin (Inst för husdjurens miljö och hälsa), tel: 0511-671 38

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se