Miljöarbete SLU Skara

Senast ändrad: 03 februari 2021
nötdjur på Götala

Verksamheterna på SLU i Skara, inklusive forskningsstationerna SLU Götala nöt- och lammköttsforskning och Lanna forskningsstation bedriver ett aktivt miljöarbete enligt ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001:2015.

De två huvudsyftena med att upprätta ett miljöledningssystem är att:
- se till att miljölagstiftning och andra miljörelaterade regler följs.
- verksamheten ständigt förbättras så att dess miljöpåverkan minskar.

Ett miljöcertifikat
SLU:s verksamheter finns på flera platser i landet och i dagsläget finns det totalt elva miljöcertifikat. Arbete pågår med att slå ihop certifikat för att slutligen endast jobba med ett certifikat och det  förväntas vara genomfört under första halvåret 2021. Miljöarbetet kommer framöver att fördelas över SLU:s fem fakulteter för att tillsammans arbeta mot gemensamma miljömål utifrån de förutsättningar som respektive fakultet har. På SLU i Skara bedrivs forskning och utbildning tillhörande tre olika fakulteter. I takt med att fakulteterna får igång sina miljöwebbsidor, länkar vi till dem här nedan. 

Här finns mer information om SLU:s miljöarbete

 

Miljöpåverkan

SLU:s verksamhet påverkar tillståndet i miljön direkt genom den resursanvändning och de utsläpp som den egna verksamheten bidrar med. Men vi kan också påverka indirekt genom utbildning, forskning och miljöanalys.

Här finns mer information om SLU:s arbete med miljöpåverkan

Miljöpolicy

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy antogs år 2011 och berör följande:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.  Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidspunkt gällande miljölagstiftning som grund."

SLU:s miljöpolicy

Miljömål

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

Länken nedan ger dig mer om SLU:s övergripande miljömål och aktuell uppföljning av målen.

SLU:s miljömål

För att uppnå SLU:s miljömål krävs det att alla verksamheter hjälps åt och därför finns lokala miljömål inom SLU:s olika organisationer och orter.

På SLU i Skara med tillhörande fakulteter (VH-, NJ- och LTV) bedrivs forskning, utbildning och samverkan kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och all verksamhet.

SLU Skaras miljöarbete bygger på ständiga förbättringar med gällande miljölagstiftning som grund.

Aktuella miljömål SLU Skara:

 • Minska SLU Skaras negativa påverkan på miljö och naturresurser
    - Genom att bibehålla/minska aktuell energiförbrukning med hjälp av fortsatt energikartläggning av de olika verksamheternas energiåtgång.

  -  Inga inrikesresor med flyg ska förekomma inom SLU Skaras verksamheter med start 1 januari 2019 och slutdatum 31 december 2021.

  -  Öka självförsörjningsgraden av elenergi inom SLU Skaras verksamheter genom installation av solel.

 

 • Öka SLU Skaras positiva miljöpåverkan
  -  Genomföra aktiviteter som kommunicerar vad de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 innebär och hur de kan integreras i SLU Skaras verksamheter.

Miljöhandboken

Miljöhandboken innehåller de dokument som anställda behöver känna till om miljöledningsarbetet inom SLU:s verksamhet.

Miljöhandboken

Miljöredovisningar

Miljöredovisningen är en lättläst redogörelse av SLU:s miljöarbete. Den berättar om universitetets miljöresultat under det senaste året, uppföljning av miljömålen och utmaningar för kommande år.
Här finns SLU:s miljöredovisningar

SLU Skara arbetar aktivt för att öka den positiva miljöpåverkan på SLU. Det görs till exempel genom att erbjuda kurser och utbildningar, som ökar kunskapen om en hållbar utveckling. 

För att uppnå de resultat som visas i SLU:s miljöredovisningar finns det miljömål inom de olika verksamhetsområdena på SLU. SLU i Skara arbetar med följande miljömål:

Miljömål 1: Minska SLU Skaras negativa påverkan på miljö och naturresurser

 • Energiförbrukning:
  Beslut är taget om att minska eller bibehålla energiförbrukningen gällande för SLU Skaras kontorsverksamheter efter att lokaler avskaffats, renoverats samt erhållit energibesparande åtgärder i form av förbättrade ljuskällor etc.
  Forskningsstationerna Götala och Lanna ingår inte i miljömålet, men den energi som förbrukas kommer till 100 procent från förnyelsebara energikällor samt att en kontinuerlig energikartläggning genomförs med 2012 som startår. Energikartläggningen på forskningsstationerna visar i genomsnitt en jämn energiåtgång med viss variation över åren beroende på forskningsprojekt och väderförhållanden.
   
 • Resor med inrikesflyg:
  År 2019 var totalt 32 resor varav 20 resor var under 50 mil och 12 resor över 50 mil vilket innebär en minskning med 65 procent för inrikesresor under 50 mil och en ökning på 82 procent på inrikesresor över 50 mil jämfört med 2018. Under år 2020 minskade antalet resor med inrikesflyg med 95 procent och antalet minskade resor totalt med flyg minskade med i genomsnitt 77 procent jämfört med år 2019. Den genomsnittliga minskningen av kg koldioxidutsläpp från flyg var år 2020  80 procent jämfört med 2019 års utsläpp av kg koldioxidutsläpp. Orsaken till den kraftiga minskningen är Coronapandemin.

 • Inköp
  Med hjälp av information om Proceedos fördelar och utbildad personal som är behjälplig med inköp via Proceedo har en kontinuerlig ökning av beställningar i Proceedo skett från 2015 till december 2019. Ökningen av antalet Proceedo-beställningar från 2015 till 2019 är 81 procent . Aktuella siffror på hur mycket förbrukningsmaterial som köpts in till SLU Skaras verksamheter inom eller utanför Proceedos inköpssystem håller på att tas fram.

 • All personal har tagit del av en teoretisk utbildning i eco-driving. Personal som arbetar med tunga maskiner (traktorer, lastmaskin m.m.) har även genomfört en praktisk eco-driving utbildning.

Miljömål 2: Öka SLU Skaras positiva miljöpåverkan

 • En nulägesrapport gällande resultat för doktorander som svarat på frågor gällande om hållbar utveckling i studieplan visar att mer än hälften upplevde att de ökat sin medvetenhet och kunskap inom hållbar utveckling. På frågan om hur de ökat sin medvetenhet svarade samtliga forskarstuderande att de tagit del av utbildnings- och föreläsningstillfällen som erbjudits i samband med SLU Skaras miljöledningsarbete, till exempel eco driving, föreläsning i hållbar utveckling, utbildning i e-mötesteknik med mera. Miljömålet är avslutat men en årlig förfrågan till doktorander fortlöper för att bevara tankegångarna på att genomföra handlingar ur ett livscykelperspektiv.

 • Arbete pågår med att genomföra aktiviteter som kommunicerar vad de globala hållbarhetsmålen och Agenda 20130 innebär samt hur dessa kan integreras i SLU Skaras verksamheter. 

SLU:s miljösida finns uppföljning och status för dessa mål.

 

Förbättringsförslag och avvikelser

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med våra rutiner, kan du anmäla ärendet i vårt ärendehanteringssystem (länk nedan). Syftet med att rapportera avvikelser eller lämna förbättringsförslag är att brister och fel ska bli hanterade och leda till att vi hela tiden förbättrar oss inom miljöområdet. Alla medarbetare och studenter kan bidra.

Obs! För att rapportera ett miljöärende ska du under "Vad?" i rapporteringsformuläret välja "Miljö". Du får upp en ruta med "Underhändelsetyp" och kan där välja antingen "Avvikelse" eller "Förbättringsförslag".

Anmäl ett miljöärende>>


Kontaktinformation

Miljöhandledare Skara 
Karin Wallin (Inst för husdjurens miljö och hälsa), tel: 0511-671 38

SLU Miljö
miljo@slu.se

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se