Ingrid Wesström, markfysik, vattenhushållning

Senast ändrad: 11 oktober 2019

Ingrid Wesström är expert inom markfysik. Hon vill bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning.

För mycket eller för lite vatten har alltid varit en av de största begränsningarna för en optimal växtproduktion. I ett förändrat klimat förväntas det bli en ännu större utmaning att motverka effekterna av översvämningar och torka, och SLU:s kunskap om vattenhantering och dess effekter på marken är viktig i sammanhanget. SLU har en viktig uppgift i arbetet med att bidra till klimatanpassade odlingssystem genom att sprida kunskap och samverka med berörda aktörer.

Jag vill också minimera de negativa miljöeffekterna genom att minska förlusterna av växtnäringsämnen, och även genom att återcirkulera dem.Jag vill fortsätta att driva en tillämpningsnära forskning inom vattenhushållning och hur den påverkar marken. Jag samverkar gärna med rådgivningsorganisationer och entreprenörer inom näringslivet. Jag har som mål att utveckla beslutsstödsystem för en bättre användning av mark- och vattenresurser med en bibehållen eller högre jordbruksproduktion. Jag vill också minimera de negativa miljöeffekterna genom att minska förlusterna av växtnäringsämnen, och även genom att återcirkulera dem.

Jag medverkar i undervisningen och tycker det är viktigt att SLU:s studenter får en bra näringslivs- och branschkännedom. Att undervisa är ett effektivt sätt att öka kompetensen inom mark- och vattenhushållning i samband med växtproduktion.

Genom mitt arbete inom forskning, undervisning och uppdragsverksamhet har jag ett brett nätverk, både i Sverige och internationellt. Detta nätverk vill jag fortsätta att utveckla.