Examensarbeten – som ett samarbete mellan SLU och arbetslivet

Senast ändrad: 13 maj 2024

Ett examensarbete som utförs i samarbete mellan studenter och arbetsgivare utanför SLU ger goda utvecklingsmöjligheter för båda parter. Det innebär också vissa åtaganden för alla inblandade.

När du läst informationen på denna sida kommer du ha bättre förståelse för vad ett examensarbete är, vad du kan få ut av det och vad som förväntas av dig.

Vill du annonsera ditt företags exjobb för våra studenter?

Mejla annonsen/förfrågan till slukarriar@slu.se så lägger vi ut det i vår karriärportal.

Vad är ett examensarbete (självständigt arbete)?

Ett examensarbete:

 • omfattar antingen 10 veckor (15 poäng) eller 20 veckor (30 poäng) i slutet av en utbildning
 • har en väldefinierad frågeställning som är anpassad efter tidsramen
 • kan utgå från en frågeställning, en hypotes eller ett problem
 • är alltid en kurs på SLU och ska därmed alltid examineras.

I början av kursen bör alla inblandade parter vara medvetna om vad som krävs av dem, för att studenten ska kunna uppfylla kursens mål (bli godkänd). Om uppdraget kommer från en extern uppdragsgivare tecknas en överenskommelse mellan SLU och uppdragsgivaren.

Vad innebär ett examensarbete (självständigt arbete)?

 • Studenterna arbetar vanligtvis individuellt eller i par.
 • I de fall där studenterna utför arbetet utanför SLU och har en extern handledare ska det även finnas en huvudhandledare vid SLU som ansvarar för att arbetet genomförs enligt SLU:s riktlinjer och aktuell kursplan, samt inom uppsatta tidsramar.
 • Studenterna ska självständigt identifiera, analysera och lösa problem inom givna ramar och metoder samt utvärdera lösningar, som leder fram till ett resultat.
 • Arbetet sammanställs i en skriftlig uppsats som kan vara på svenska eller engelska.
 • Studenterna kan göra sina examensarbeten (självständiga arbeten) i Sverige eller utomlands.
 • I slutet av kursen gör studenterna också en muntlig presentation av sitt arbete under ett offentligt seminarium där genomförandet, uppsatsens olika delar och slutsatser diskuteras. Seminariet ska annonseras av kursledningen så att andra studenter, SLU-personal och andra intresserade kan delta.
  - En presentation kan även göras hos uppdragsgivaren efter särskild överenskommelse.
 • Alla uppsatser ska publiceras i SLU:s publikationsdatabas Epsilon.

Sekretess

Universitetet lyder under offentlighetsprincipen, och därmed styrs det som kan sekretessbeläggas av sekretesslagen. Uppdragsgivaren inte kan alltså inte styra över offentliggörandet av arbetet.

Om arbetet innehåller hemliga uppgifter kan en lösning vara att studenterna skriver två uppsatser, en utan hemliga uppgifter som examensarbete, och en annan där sekretessbelagda uppgifter finns med, så som testdata, personnummer och annat. Den uppsats som publiceras måste vara tillräckligt substantiell för att utgöra underlag för examination.

Försäkring

Alla studenter som är registrerade på en kurs vid SLU omfattas av personskadeförsäkringen för studenter. Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Försäkringen gäller även då studenten vistas på en arbetsplats där examensarbete utförs samt under direkt färd till och från arbetsplatsen, i de fall verksamheten är godkänd av högskolan.

Ersättning

Om studenterna får ersättning av uppdragsgivaren (via SLU eller extern) så regleras det i särskild ordning. Det är då en överenskommelse mellan studenterna och uppdragsgivaren.