Ny sökning
BI1309

Hortikulturella system och framtida utmaningar

Detta är en introduktionskurs till högre studier i hortikultur. Här får du en inblick i den globala omfattningen och vilken roll hortikulturen spelar i världen.Upplägget är att varje vecka har 1-2 teman. Oftast inleds veckan med en kortare föreläsning/work shop som introduktion till någon form av projektarbete som redovisas muntligt eller skriftligt i slutet på veckan. Kursen tar upp alla delar i kedjan från växtförädling och uppförökning av växtmaterial via växtskydd, växtanvändning och växtfysiologi till handel och produktkvalitet. Fokus är på hållbara system och hur hortikulturen kan bidra till uppfyllelse av FNs globala miljömål.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1309-10154 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1309

Läsåret 2023/2024

Hortikulturella system och framtida utmaningar (BI1309-10161)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Hortikulturella system och framtida utmaningar (BI1309-10134)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Hortikulturella system och framtida utmaningar (BI1309-10140)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2019/2020

Hortikulturella system och framtida utmaningar (BI1309-10079)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Hortikulturella system och framtida utmaningar (BI1309-10018)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1309 Hortikulturella system och framtida utmaningar, 15,0 Hp

Horticultural Systems and Future Challenges

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Antagen till Horticultural Science – Master’s Programme eller kunskaper motsvarande 120 hp, varav 60 hp naturvetenskap eller 60 hp samhällsvetenskap samt Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om och förståelse för hortikulturella system och hur dessa påverkas av samhällsutmaningarna.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för omfattningen och strukturen av hortikulturella värdekedjor i en global kontext

- identifiera hortikulturella utmaningar och föreslå lösningar utifrån tänkta framtidsscenarier

- analysera och utvärdera konsekvenser till följd av introduktion av nya kulturer och odlingssystem

- presentera ett ämne relevant för kursen på ett vetenskaplig underbyggt och kritiskt reflekterande sätt.

Innehåll

Kursen fokuserar på:

- hortikulturella produktionssystem (både för livsmedel och växtmiljöer), flöden och den biobaserade cirkulära ekonomin

- hortikulturella värdekedjor i en global kontext

- hortikulturella kulturväxters historia, ekonomiska betydelse och framtida användning (produktion av utgångsmaterial för nya behov)

- hur omvärlden, genom exempelvis klimat- och samhällsförändringar och teknologisk utveckling, påverkar framtidens hortikulturella system - möjligheter och utmaningar (exempelvis: markanvändning, urbanisering, resursutnyttjande, livsmedelstrygghet, klimatförändringar, nya kulturer och produkter, växtföljder och odlad mångfald, risker för skadegörare och invasiva arter)

- etiska frågor relaterade till hortikulturell produktion

- skriftlig och muntlig kommunikation.Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkända skriftliga och muntliga uppgifter samt närvaro vid obligatoriska kursmoment.
- Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Medansvariga:

Institutionen för människa och samhälle Institutionen för växtförädling Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Grade criteria BI1309 Horticultural Systems and Future Challenges, 15.0 credits, 2020

On completion of the course, the student should be able to:

- give an account of the extent and structure of horticultural value chains in a global context.

- identify horticultural challenges and suggest solutions based on plausible future scenarios.

- analyse and evaluate consequences due to introduction of new crops and production systems.

- present a topic, relevant to the course, in a scientifically and critically reflective manner.

Outcome 1.

Give an account of the extent and structure of horticultural value chains in a global context.

Grade 3

To be able to describe the extent and structure of horticultural value chains in a global context

Grade 4

To be able to give an account for, compare and analyze the extent and structure of horticultural value chains in a global context

Grade 5

To be able to give an account for, compare, analyze and validate the extent and structure of horticultural value chains in a global context

Outcome 2.

Identify horticultural challenges and suggest solutions based on plausible future scenarios

Grade 3

To be able to identify horticultural challenges and suggest solutions based on plausible future scenarios.

Grade 4

To be able to identify horticultural challenges and suggest solutions based on plausible future scenarios and analyze the consequences

Grade 5

To be able to identify horticultural challenges and suggest solutions based on plausible future scenarios and analyze and validate the consequences

Outcome 3.

Analyse and evaluate consequences due to introduction of new crops and production systems.

Grade 3.

To be able to analyse and evaluate consequences due to introduction of new crops and production systems

Grade 4.

To be able to analyse and evaluate consequences due to introduction of new crops and production systems and suggest solutions

Grade 5.

To be able to analyse and evaluate consequences due to introduction of new crops and production systems and suggest solutions and ways to validate the effects.

Outcome 4.

Present a topic, relevant to the course, in a scientifically and critically reflective manner

No grading.

Litteraturlista

  1. Literature list BI 1309 2020 Kommentar: The literature list for 2020 is in Canvas.
  2. Literature list 2019 06 20 [Literature list 2019 06 20] (https://slunik.slu.se/kursfiler/BI1309/10079.1920/Lit_list_BI1309_2019_06_20.docx)1) Science and the Garden: The Scientific Basis of Horticultural Practice Författare: Ingram,Vince-Prue & Gregory ISBN: 9781118778432 Kommentar: 392 pages, 3rd edition. 2015. Wiley-Blackwell

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Horticultural Science - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1309 Anmälningskod: SLU-10154 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%