Ny sökning
BI1342

Botanik

Andra kursvärderingar för BI1342

Läsåret 2021/2022

Botanik (BI1342-10154) 2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Botanik (BI1342-10149) 2020-08-31 - 2020-09-29

Läsåret 2019/2020

Botanik (BI1342-10096) 2019-09-02 - 2019-10-01

BI1342 Botanik, 7,5 Hp

Botany

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Botanik 4,50 1002
Växtkännedom 3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Naturkunskap 2.

Mål

Kursens syfte är att få förståelse för och skaffa sig ett ordförråd kring växters uppbyggnad, lära sig att kommunicera om växter, få en överblick över växters variation och vad de kan användas till, samt få en förståelse för växternas relation till växtplatsen.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- beskriva växternas grundläggande morfologiska uppbyggnad och växtdelarnas funktion
- identifiera hortikulturella växter utifrån ett bassortiment samt de, för hortikulturen, viktigaste växtfamiljerna
- beskriva grunderna i växternas systematik samt tillämpa de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur
- redogöra för viktiga faktorer som påverkar växternas morfologi i hortikulturella och naturliga miljöer.

Innehåll

Kursen innehåller moment om botanisk nomenklatur, morfologi och växtkännedom. Här studeras:
- växtens utseende och hur utseendet kan variera mellan arter och inom arter
- växternas namn och funktionen med olika namn,
- hur vi känner igen (identifierar) olika växter och växtgrupper.

Kursen består av föreläsningar (både webbaserade och live), demonstrationer (i sal och på fält) och övningar. I kursen ingår också självstudier där det finns tid för inläsning av kurslitteratur och bearbetning av kursinnehåll. En del av schemalagda övningar har obligatorisk närvaro, vilket är markerat i det aktuella schemat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga tentamina samt obligatoriska moment. För godkänd kurs krävs godkända tentamina och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges under första året i Trädgårdsingenjör: odling-kandidatprogrammet. Vissa kursmoment inom botanik samläses med trädgårdsingenjör: design-kandidatprogrammet, landskapsingenjör- och landskapsarkitektprogrammet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1342 Anmälningskod: SLU-10334 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%