Ny sökning
BI1349

Ekologi

Kursen ger kunskaper i organismers anpassningar till sin miljö, samt populationers, organismsamhällens och ekosystemens struktur och dynamik. Den ger vidare kunskaper om landskapsekologi där strukturer och ekologiska processer på landskapsnivå behandlas.
2020-09-09
Varmt välkomna till kursen!
Kursen kommer i år att vara lite annorlunda än vad den brukar vara. Som en anpassning till COVID-19 måste antalet studenter på Ultuna campus begränsas. Kursen kommer därför att ges som en distanskurs. Alla moment utom den skriftliga examinationen (tentamen) kommer att vara möjliga att följa på distans. Föreläsningar och övningar kommer att utgöras av en blandning av förinspelade föreläsningar och interaktiva föreläsningar/övningar via Zoom. Vi kommer att använda oss av lärplattformen Canvas för kommunikation och delning av information. Du som är antagebn till kursen kommer att få tillgång till Canvassidan där du hittar mer information, förinspelade föreläsningar och schema med länkar till interaktiva moment. Har du frågor? Hör gärna av dig till mig på Joachim.Strengbom@slu.se Mvh Joachim Strengbom, Kursledare

2020-09-07
Varmt välkomna till kursen!
Kursen kommer i år att vara lite annorlunda än vad den brukar vara. Som en anpassning till COVID-19 måste antalet studenter på Ultuna campus begränsas. Kursen kommer därför att ges som en distanskurs. Alla moment utom den skriftliga examinationen (tentamen) kommer att vara möjliga att följa på distans. Föreläsningar och övningar kommer att utgöras av en blandning av förinspelade föreläsningar och interaktiva föreläsningar/övningar via Zoom. Vi kommer att använda oss av lärplattformen Canvas för kommunikation och delning av information. Du som är antagebn till kursen kommer att få tillgång till Canvassidan där du hittar mer information, förinspelade föreläsningar och schema med länkar till interaktiva moment. Har du frågor? Hör gärna av dig till mig på Joachim.Strengbom@slu.se Mvh Joachim Strengbom, Kursledare

Kursvärderingen är avslutad

BI1349-20098 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1349

Läsåret 2019/2020

Ekologi (BI1349-20098), Uppsala 2019-11-01 - 2019-12-03

BI1349 Ekologi, 7,5 Hp

Ecology

Kursplan fastställd

2018-12-07

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen 6,00 1002
Projekt 1,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1).

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om grundläggande ekologiska begrepp och frågeställningar.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna redogöra för grundläggande begrepp och frågeställningar rörande:
- Individens förhållande till omgivningen- Populationers storlek och förändring i tid och rum.
- Växt- och djursamhällens struktur och förändring över tiden.
- Energi- och ämnestransport i ekosystem och hur dessa påverkar och påverkas av växt- och djursamhällens struktur och sammansättning.
- Omgivande landskapets betydelse för ekologiska processer.
- Naturliga och antropogena miljöförändringars betydelse för ekologiska processer och biologiska mångfald.

Innehåll

Vid föreläsningar, obligatoriska gruppövningar, obligatoriska inlämningsuppgifter och obligatoriska projektarbeten behandlas:
Grundläggande principer för naturlig selektion och organismers anpassning till miljön.
Vad som bestämmer populationers täthet, utbredning och tillväxt, samt hur populationer tillväxer och hur storlek påverkas av omgivande miljö, av förhållanden mellan individer inom arten och av förhållandet till andra arter (t.ex. fiender).
Processer och förhållanden som bestämmer struktur och sammansättning i växt- och djursamhällen.
Grundläggande principer för de biogeokemiska kretsloppen, energiflöden genom näringsväven, samt faktorer och processer som reglerar primär- och sekundärproduktion.
Grunder i landskapsekologi, t ex hur sammansättning av olika landskapselement påverkar enskilda arters populationsstorlek, arters långsiktiga överlevnad och biologisk mångfald.
Ekologiska processer i en föränderlig värld, hur påverkas populationer, växt- och djursamhällen och biologisk mångfald av olika miljöproblem?
Hot mot biologisk mångfald i ett nationellt och ett globalt perspektiv

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och redovisning av projektarbete, godkända inlämningsuppgifter samt godkända obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI0442, BI0685, BI1077

Betygskriterier för Kursen Ekologi BI1349, 7,5 hp

Utgår de 4 lärandemål som är beskrivna i kursplanen - att studenten skall kunna redogöra för grundläggande begrepp och frågeställningar inom respektive lärandemål

LM 1 – Individens förhållande till omgivningen- Populationers storlek och förändring i tid och rum.

LM 2 – Energi- och ämnestransport i ekosystem och hur dessa påverkar och påverkas av växt- och djursamhällens struktur och sammansättning.

LM 3 – Omgivande landskapets betydelse för ekologiska processer.

LM 4 – Naturliga och antropogena miljöförändringars betydelse för ekologiska processer och biologiska mångfald.

Betygskriterium för lärandemål 1- 4

Betyg 3. Kan redogöra för grundläggande begrepp och teorier med obetydliga missförstånd. Kan redogöra för centrala frågeställningar inom området.

Betygskriterium för lärandemål 1- 4

Betyg 4. Utöver kraven för betyget 3 kan studenten på ett korrekt sätt tillämpa teorier på ej tidigare presenterade problem. Kan utförligt redogöra för ekologiska fenomen och frågeställningar inom respektive område.

Betygskriterium för lärandemål 2-4

Betyg 5. Utöver kraven för betyg 3 och 4 skall studenten ha fått en mer välutvecklad helhetsbild av kursinnehållet. Kan analysera ekologiska fenomen och frågeställningar som omfattar flera ekologiska områden. Kan diskutera tillämpbarheten av olika ekologiska teorier.

Utformning och betygsättning av tentamen

Lärandemålen examineras skriftligt vid ett tentamenstillfälle. Betyg 3 => 60%

Betyg 4 =>73%

Betyg 5 => 85%

För godkänt krävs dessutom att studenten deltagit i obligatoriska moment (projektarbeten) och deltagit vid redovisningar av dessa.

1) Ecology, 4th edition
Författare: Bowman, Hacker & Cain
ISBN: 9781605357973
Kommentar: Äldre upplagor (med annan författarordning) kan också användas, men sidhänvisningarna stämmer då inte exakt med det som anges i läsanvisningarna.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1349 Anmälningskod: SLU-20098 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%