Ny sökning
BI1381

Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi

Detta är en fortsättningskurs om svamp för dig som vill lära dig mer om svamparnas artmångfald, biologi och deras betydelser i naturen och för oss människor. Du behöver ha läst en grundkurs i mykologi eller motsvarande för att vara behörig. Kursen ges på svenska och vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student, eller på olika sätt i ditt arbete kan nytta av eller vill jobba med svampkunskap, t.ex. som lärare, inom naturvård eller medicin, eller bli svampkonsulent.

I kursen ingår artbestämning, mikroskopering, en bred översikt av forskningens ökande insikter om svampars släktskap, förekomster och betydelser för olika processer i naturen, samt att du fördjupar ditt svampintresse med ett eget arbete. Kursen har två obligatoriska träffar, tre dagar på Billingen i september och en helg i Uppsala i januari.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1381-10055 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1381

Läsåret 2022/2023

Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi (BI1381-10239)

2022-08-29 - 2023-01-15

Kursplan

BI1381 Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi, 7,5 Hp

Mycological knowledge - advanced basic course in mycology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Undervisningsträffar 2,5 0102
Eget arbete 2,5 0103
sluttentamen 2,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kunskaper motsvarande

- 5 hp mykologi

Alternativt kunskaper motsvarande minst 30 hp i biologi inklusive

7\.5 hp mikrobiologi, 7.5 hp botanik och 15 hp ekologi.

Mål

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om svamprikets biologi och ekologi. Kursen behandlar modern systematik, fylogeni och bestämningsmetodik samt artkunskap. Centralt för kursen är svampars anpassningar och dynamik i ekosystem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för svampars artmångfald och funktioner satta i ett ekosystemperspektiv

- identifiera svampar via bestämningsnycklar, vara bekant med att använda mikroskop och hur DNA-identifiering av svampar går till

- redogöra för och diskutera generella principer för svampars livscykler

- förklara svampars förekomster i olika miljöer, anpassningar och dynamik med hjälp av teori och förståelse för olika, biotiska eller abiotiska, faktorers betydelse

- redogöra för hur svampars förekomst påverkas av jord- och skogsbruk, bl a skade- och naturvårdsintressanta svampar

- redogöra för olika svampmetaboliter och diskutera deras biologiska aktivitet och varför de produceras.

Innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om svampriket. Den behandlar biologi och ekologi hos svampar och fördjupad kunskap om systematik, fylogeni, modern bestämningsmetodik och de viktigaste mat-, gift-, och förväxlingssvamparna. Vidare berörs svamptoxikologi, mikroskopering och aktuell mykologisk forskning.

Kursen ges som en distanskurs på kvartsfart. Undervisningen bedrivs i form av on-line föreläsningar, exkursioner och projektarbeten. Exkursioner, projektarbeten samt seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända muntliga och skriftliga presentationer av seminarier och individuellt arbete samt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans, men det ingår ca en veckas exkursion och övningar på och i närheten av campus Ultuna vilket kan innebära vissa resekostnader för studenten.Förkunskapskravet om minst 5 hp mykologi kan anses uppfyllda genom svampkonsulentexamen alternativt genom, exempelvis, nuvarande grundkurser i svampkunskap vid SLU och Högskolan i Kristianstad eller äldre mykologikurser vid Göteborgs eller Umeå universitet alternativt genom kursen kryptogamer och naturvård 15 hp vid SLU.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Mykologi
Ersätter: BI1298

Betygskriterier

Betygskriterier

På kursen ges bara godkänt eller underkänt.

För godkänd kurs krävs

 • Närvaro på de två kursträffarna
 • Godkänt eget arbete och opponering (skriftligt och muntlig presentation)
 • Godkänd hemtentamen (fodras 60%)

Meddela kursledningen i god tid om du av någon anledning är förhindrad från att delta i obligatoriska kursmoment eller blir förhindrad från att lämna in obligatoriska uppgifter i tid. Om det finns särskilda skäl kan kompletterande uppgifter ersätta obligatoriska moment.

Litteraturlista

 1. State of the World´s fungi Författare: 100 talet forskare (2018) [State of the World´s fungi] (https://stateoftheworldsfungi.org/2018/reports/SOTWFungi_2018_Full_Report.pdf) Kommentar: På engelska. Ny populärvetenskaplig översikt över modern mykologi. Kursens egna inläsning baseras på denna bok. Finns inte som tryckt at köpa utan laddas ner gratis här: https://stateoftheworldsfungi.org/2018/reports/SOTWFungi_2018_Full_Report.pdf
 2. Svampar i Sverige Författare: Bo Mossberg, Mats Karström, Sven Nilsson & Olle Persson (Bonnier Fakta 2013). Kommentar: Mycket bra svampbok med ett bra introduktionskapitel.
 3. Svampar - en fälthandbok Författare: Ryman, Svengunnar Stenströms bokförlag (1992) Kommentar: Klassisk och den bästa mer omfattande fälthandbok för svamp i Sverige. Omfattar 1500 arter.
 4. Svamp under mikroskopet – en handledning vid studiet av storsvampar Författare: Jan Nilsson, (2016) Mykologiska publikationer 7, Sveriges Mykologiska Förening Kommentar: Utmärkt introduktion till att mikroskopera svamp. Köps från Sveriges Mykologiska Förening. (www.svampar.se). Pris: 150 kr
 5. Fungi of Temperate Europe 1+2, bestämningshjulet för svampar Författare: Thomas Laessoe & Jens H Petersen. 2019. Princeton UNiversity Kommentar: I kursen ingår bestämningsnyckeln, svampehjulet, men inte böckerna. ett kompendium med detta nydanande sätt att bestämma svampar ingår i kursen och delas ut vid träfff en på Billingen. Kan också laddas ner här (engelsk version): http://www.mycokey.com/Downloads/FungiOfTemperateEurope_Wheels.pdf
 6. Another Kingdom – the Amazing World of Fungi 2010. Författare: Lynne Boddy och Max Coleman (ed). (Royal Botanical Garden Edinburgh Kommentar: Ingår som kursbok på grundkursen. Ger en bra och bred populärvetenskaplig översikt. t Finns att köpa vid kursstart. ca 160 kr.
 7. The Kingdom of Fungi Författare: Jens H Petersen. 2013. Kommentar: Bra bildmässig genomgång av svampriket. Mycket vackra och illustrativa bilder. Kortfattad uppdaterad populärvetenskaplig text. Framförallt en coffeetable-bok, att bläddra och bli inspirerad av.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1381 Anmälningskod: SLU-10055 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 25%