Ny sökning
BI1385

Träd, struktur och funktion

Kursvärderingen är avslutad

BI1385-10104 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1385

Läsåret 2021/2022

Träd, struktur och funktion (BI1385-M1104) 2021-08-30 - 2021-11-01

BI1385 Träd, struktur och funktion, 15,0 Hp

Trees, structure and function

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Biologi Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduction to Forests and Landscape 1,00 1002
Tree identification 5,00 1003
Soils 2,00 1004
Tree anatomy and development 5,00 1005
Mensuration and biometrics 2,00 1006

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 2a eller Matematik 2c eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Engelska B

Då kursens undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för
grundläggande behörighet.
Mål

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om träds biologi, från rötterna till det övre kronskiktet. Kursen behandlar teoretisk och praktisk kunskap rörande identifiering av barr- och lövträd, trädens tillväxt och utveckling och skötselmetoder som är relevanta för hållbar planering och hantering av träd i skogsområden i stads- och landsbygd. Under kursens gång kommer även stor vikt att läggas vid skrivprocessen med syftet att stödja studenternas utveckling i professionell skrivförmåga.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- identifiera och namnge trädarter samt beskriva deras livsmiljöer och krav
- beskriva grundläggande processer för trädens tillväxt och utveckling och förstå hur miljöfaktorer påverkar tillväxten
- samla in och diskutera relevansen av olika skötselmetoder i stadsmiljö och i skogslandskap
- utveckla grundläggande färdigheter i professionellt skrivande.

Innehåll

Kursen börjar med att studenterna introduceras till ett brett spektrum av ämnen som är relevanta för att förstå hur träd kan odlas och användas i bådestads- och landsbygdsmiljöer. Den tar upp grundläggande begrepp och terminologi som beskriver trädens struktur, taxonomi och morfologi. Användningen av viktiga lövträd och barrträd i Skandinavien och norra Europa diskuteras. Kursen ger även grundläggande kunskaper i trädens anatomi och fysiologi, vilket inkluderar utveckling och tillväxt av olika organ och vävnader, kemiska energicykler, näringsupptag kopplade till markegenskaper, vattenförhållanden, mikrobiell symbios och effekter av miljöbelastning på trädens tillväxt. Dessutom får studenterna grundläggande kunskaper i statistik och biometri, liksom i akademiskt skrivande.

Kursen innehåller föreläsningar, laborationer, utomhusövningar, demonstrationer, grupp- och individuella uppgifter (skriftliga och praktiska), diskussioner och seminarier. Studenter kommer också att delta i skrivlaboratorier och få individuell instruktion / feedback om skrivuppgifter för att utveckla skrivförmågan. Grupparbete, muntliga och skriftliga presentationer och exkursioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen
Godkänt deltagande i grupparbete
Godkända skriftliga och praktiska uppgifter
Fullgjorda obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för exkursioner kan tillkomma. Kursen introducerar ’Writing Across the Curriculum’ (WAC) som ett led i att öka studenternas skrivförmåga.

Kursplanen är uppdaterad pga ändrat huvudområde i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Applied Tree Biology
Författare: Andrew D. Hirons and Peter A. Thomas
ISBN: 9781118296400; 9781118296363
Kommentar: This e-book is available to students when on campus or connected by VPN (https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/access-to-databases-requires-vpn/)
2) Chapter 2 - The Soil Habitat
Författare: Voroney, R.P. and Heck, R.J.
Kommentar: PDF access to article via SLU
3) The global soil community and its influence on biogeochemistry
Författare: Crowther, T.W., van den Hoogen, J., Wan, J., Mayes, M.A., Keiser, A.D., Mo, L., Verill, C., Maynard, D.S.
Kommentar: PDF access to article via SLU
4) Relative Importance of Climate, Soil and Plant Functional Traits During the Early Decomposition Stage of Standardized Litter
Författare: Fanin, N., Bezaud, S., Sarneel, J.M., Cecchini, S., Nicolas, M., Augusto, L.
Kommentar: PDF access to article via SLU
5) Tree and Forest Measurement
Författare: West, P.
Kommentar: Free access to e-book on campus at SLU

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skog och landskap (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: BI1385 Anmälningskod: SLU-10104 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%