Ny sökning
BI1416

Skogsskötsel och naturvårdsbiologi

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1416-10118 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1416 Skogsskötsel och naturvårdsbiologi, 7,5 Hp

Forest management and conservation biology

Ämnen

Biologi Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Artkunskap 1,5 0001
Exkursioner 1,0 0002
Skogsskötsel och Naturvård Tenta 4,0 0003
Försöksdesign och variansanalys 1,0 0004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

15 hp skogsbruksvetenskap och 15 hp biologi

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en bred inblick i naturvård samt anläggning, skötsel, och nyttjande av skog och skogsmark som en resurs för olika värden och mål.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för naturvårdsvetenskapens och skogsbruksvetenskapens ekologiska och samhällsvetenskapliga grunder

- redogöra för svensk markanvändningshistoria, samt för hur mänskliga aktiviteters påverkat beståndsstruktur, skogsproduktion, natur- och kulturvärden i dagens skogar

- redogöra för dagens produktions- och miljömål samt olika värden som berör skog och skogslandskap liksom skogens och skogslandskapets markanvändning i ett hållbarhetsperspektiv

- redogöra för hur val av skogsskötselåtgärder i dagens skogar från beståndsanläggning och framåt kan komma att påverka beståndsdynamik, beståndsstruktur, skogsproduktion och naturvärden i framtidens skogar

- identifiera naturvårdsarter och naturvärden i svensk skog och beskriva arternas ekologiska krav

- föreslå åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster på bestånds- och landskapsnivå

-redogöra för vanligt förekommande försöksdesigner och grundläggande begrepp inom variansanalys, samt formulera och tillämpa passande modeller utifrån given försöksdesign för att utvärdera enkla skogliga/ekologiska frågeställningar.

Innehåll

Föreläsningar, övningar, seminarier och självstudier används för att ge en bred och fördjupad inblick i anläggning, skötsel och nyttjande av skog och skogsmark som en resurs för olika värden och mål. Detta ger också kunskap om naturvårdsaspekter inom ekologi (populations-, samhälls- och landskapsekologi och ekologisk genetik), och om svensk markanvändningshistoria och människans påverkan på skogsekosystem genom till exempel brukande och klimatförändringar samt hur skogsbruksåtgärder kan användas för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster.Genom exkursioner och studiebesök får studenten fördjupa sina skogsskötselkunskaper samt kunskaper om olika aktörers roller i skogsbruket och om konkreta natur- och kulturvårdsåtgärder som tillämpas i skogslandskapet. Kursen innehåller en fältdel där studenterna bland annat får lära sig att identifiera naturvårdsarter och se exempel på hur man arbetar med olika och skogsbruks- och naturvårdsfrågeställningar i det svenska skogslandskapet. Seminarier och exkursioner är obligatoriska.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:- 7.5 hp Naturliga processer

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination samt deltagande vid obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen går parallellt med och är delvis integrerad med kursen "Matematisk statistik med skogliga tillämpningar". Dessa kurser läses med fördel gemensamt. Viss förkunskap i grundläggande statistik och vetenskapsteori (motsvarande kursinnehållet i Vetenskapsteori och metod) är önskvärd men ej ett strikt krav. Med relevant programvara avses bland annat R.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Medansvariga:

Institutionen för skogens ekologi och skötsel Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

INNEHÅLL

Generell Godkänd nivå: Studenten ska efter avslutad kurs ha uppnått målen.

A) Beskrivning för Naturvård

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

1. Redogöra för svensk markanvändningshistoria, samt för mänskliga aktiviteters inverkan på
skogens natur- och kulturvärden.
2. Redogöra för naturvårdsvetenskapens ekologiska och samhällsvetenskapliga grunder.
3. Identifiera naturvårdsarter i svensk skog och beskriva deras ekologiska krav.

B) Beskrivning för Skogsskötsel: För betyget Godkänt (3) ska studenten efter avslutad kurs kunna:

 • 1) Beskriva träds tillväxt över tid och hur den påverkas av skötselåtgärder
 • 2) Beskriva beståndsdynamik i enskiktad och fullskiktad barrskog och diskutera hur beståndsdynamiken påverkas av skötselåtgärder
 • 3) Beskriva för grunderna vid anläggning och skötsel av björkskog
 • 4) Beskriva hur virkesproduktionen påverkas av blandning av flera trädslag och hur detta kan studeras
 • 5) Beskriva och beräkna effekt av kvävegödsling på volymproduktion i barrskog
 • 6) Översiktligt redogöra för introduktionen av contorta i Sverige samt contortans produktion
 • 7) Översiktligt redogöra för hur skogsskötseln måste anpassas för att uppfylla certifieringssystemens krav
 • 8) Beskriva hur kalhuggning påverkar markförhållanden och mikroklimat
 • 9) Redogöra för föryngringsåtgärders inverkan på beståndsutveckling

MOMENT

För godkänt krävs :

 1. Godkänt på DUGGA Arter 30:e September - Identifiera naturvårdsarter i svensk skog

En chans till inom kursen (G/IG)

 1. Närvaro samtliga EXKURSIONER – dvs 4 st

Uppgifter i efterhand OM särskilda skäl. Vid ogiltig frånvaro kan studenten få göra om momentet vid nästkommande kurstillfälle.

 1. Godkänt Tenta – QUIZZ

Öva på quizz-frågor under kursens gång. Sedan ska ni klara av 25 slumpvis dragna frågor. Obegränsat antal försök.

 1. Skriftliga INLÄMNINGSUPPGIFTER avklarade

FÖR HÖGRE BETYG (4 och 5) :

 • Betyg 4 och 5 examineras genom separat, individuell hemtentamen. Lämnas in senast den 24 Oktober. Observera att det bara finns ett enda tillfälle för att lämna in hemtentamen. Det finns alltså inte något ”omtentatillfälle” för hemtentamen.
 • Hemtentamen examineras endast under förutsättning att studenten har uppnått godkänt resultat på övriga examinationsmoment och lämnat in hemtentan på angivet sätt.
 • För att kvalificeras för betyg 4 eller 5 så skall svaret uppfylla krav på språklig korrekthet, saklighet och fullständighet
 • För betyg 4 ska svaret dessutom visa på fördjupad förståelse för de samband och avväganden som redovisas, i form av uppvisande av goda kunskaper, samt utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • För betyg 5 ska svaret visa på en ingående förståelse för de samband och avväganden som redovisas, i form av uppvisande av mycket goda kunskaper, samt välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: BI1416 Anmälningskod: SLU-10118 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 50%