Ny sökning
BI1416

Skogsskötsel och naturvårdsbiologi

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Kursplan

BI1416 Skogsskötsel och naturvårdsbiologi, 7,5 Hp

Forest management and conservation biology

Ämnen

Skogsbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

15 hp skogsbruksvetenskap och 15 hp biologi

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en bred inblick i naturvård samt anläggning, skötsel, och nyttjande av skog och skogsmark som en resurs för olika värden och mål.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för naturvårdsvetenskapens och skogsbruksvetenskapens ekologiska och samhällsvetenskapliga grunder

- redogöra för svensk markanvändningshistoria, samt för hur mänskliga aktiviteters påverkat beståndsstruktur, skogsproduktion, natur- och kulturvärden i dagens skogar

- redogöra för dagens produktions- och miljömål samt olika värden som berör skog och skogslandskap liksom skogens och skogslandskapets markanvändning i ett hållbarhetsperspektiv

- redogöra för hur val av skogsskötselåtgärder i dagens skogar från beståndsanläggning och framåt kan komma att påverka beståndsdynamik, beståndsstruktur, skogsproduktion och naturvärden i framtidens skogar

- identifiera naturvårdsarter och naturvärden i svensk skog och beskriva arternas ekologiska krav

- föreslå åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster på bestånds- och landskapsnivå

-redogöra för vanligt förekommande försöksdesigner och grundläggande begrepp inom variansanalys, samt formulera och tillämpa passande modeller utifrån given försöksdesign för att utvärdera enkla skogliga/ekologiska frågeställningar.

Innehåll

Föreläsningar, övningar, seminarier och självstudier används för att ge en bred och fördjupad inblick i anläggning, skötsel och nyttjande av skog och skogsmark som en resurs för olika värden och mål. Detta ger också kunskap om naturvårdsaspekter inom ekologi (populations-, samhälls- och landskapsekologi och ekologisk genetik), och om svensk markanvändningshistoria och människans påverkan på skogsekosystem genom till exempel brukande och klimatförändringar samt hur skogsbruksåtgärder kan användas för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster.Genom exkursioner och studiebesök får studenten fördjupa sina skogsskötselkunskaper samt kunskaper om olika aktörers roller i skogsbruket och om konkreta natur- och kulturvårdsåtgärder som tillämpas i skogslandskapet. Kursen innehåller en fältdel där studenterna bland annat får lära sig att identifiera naturvårdsarter och se exempel på hur man arbetar med olika och skogsbruks- och naturvårdsfrågeställningar i det svenska skogslandskapet. Seminarier och exkursioner är obligatoriska.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:- 7.5 hp Naturliga processer

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination samt deltagande vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen går parallellt med och är delvis integrerad med kursen "Matematisk statistik med skogliga tillämpningar". Dessa kurser läses med fördel gemensamt. Viss förkunskap i grundläggande statistik och vetenskapsteori (motsvarande kursinnehållet i Vetenskapsteori och metod) är önskvärd men ej ett strikt krav. Med relevant programvara avses bland annat R.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Medansvariga:

Institutionen för skogens ekologi och skötsel Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1416 Anmälningskod: SLU-10118 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 50%