Ny sökning
EX0797

Självständigt arbete i landsbygdsutveckling

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärderingen är avslutad

EX0797-30212 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0797

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i landsbygdsutveckling (EX0797-10223) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i landsbygdsutveckling (EX0797-30153) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i landsbygdsutveckling (EX0797-10154) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i landsbygdsutveckling (EX0797-30145) 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i landsbygdsutveckling (EX0797-10152) 2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Självständigt arbete i landsbygdsutveckling (EX0797-10043) 2017-08-28 - 2018-01-14

Läsåret 2014/2015

Självständigt arbete i landsbygdsutveckling (EX0797-10357) 2014-09-01 - 2015-01-18

EX0797 Självständigt arbete i landsbygdsutveckling, 30,0 Hp

Independent project/degree project in Rural Development

Kursplan fastställd

2014-02-13

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp totalt varav 90 hp inom huvudområdet landsbygdsutveckling. I huvudområdet ska självständigt arbete på grundnivå G2E ingå. Kunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 2 B och Engelska A.

Mål

Studenten ska genom det självständiga arbetet fördjupa sina kunskaper inom området.
Efter genomgången kurs skall studenten, inom landsbygdsutveckling, kunna
- självständigt identifiera och formulera problem och frågeställningar
- självständigt planera och genomföra en kvalificerad undersökning samt kunna bedöma resultatet i ett relevant sammanhang
- självständigt söka, värdera, sammanställa och kritiskt tolka relevant information för att lösa ett praktiskt och/eller vetenskapligt problem
- muntligt och skriftligt redovisa och diskutera resultat i en form som passar vald målgrupp
- göra populärvetenskapliga sammanfattningar
- ge konstruktiv kritik på andras texter och presentationer samt försvara sin egen text

Innehåll

Huvuddelen av kursen består av ett självständigt arbete som skall resultera i en skriftlig och muntlig redovisning, inklusive en populärvetenskaplig sammanfattning.
Gemensamma föreläsningar och övningar behandlar informationssökning, vetenskapsteori, skriftlig och muntlig framställning. Arbetet redovisas muntligt vid en offentlig redovisning under former som bestäms vid respektive institution.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning, godkänd försvar och opposition samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Gemensam kurslitteratur fastställs separat och redovisas i bilaga till kursplanen. Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare.

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och granskas i SLU:s elektroniska system för plagiatgranskning.
För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution om frågeställning och handledare för arbetet.

Arbetet kan även skrivas på engelska om studenten har förkunskaper motsvarande Engelska B. Om arbetet skrivs på engelska kan undantag medges från grundläggande behörighet i svenska efter ansökan i samband med anmälan.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Grundutbildningsnämnden, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
Ersätter: EX0757
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 55000 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: EX0797 Anmälningskod: SLU-30212 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%