Ny sökning
EX0869

Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E

Allmän information och riktlinjer finns på https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/vh-fakulteten/karnverksamheterna/grundutbildning/sjalvstandiga-arbeten-inom-vh-fakulteten/Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

Varmt välkomna till kursen "Självständigt arbete i veterinärmedicin", populärt kallat "exjobbskursen"!

För kommunikation med kursledningen, använd i första hand vetexamensarbete@slu.se.

Aktuella blanketter och information om kursen finns i ett publikt Canvasrum: https://slu-se.instructure.com/courses/986

Direktlänk: Anmälnings-/Registreringsblankett

Direktlänk: Arbetsplan

Direktlänk: Rapporteringsunderlag

Jonas Johansson Wensman (avgår som kursledare sommaren 2021) och Eva Axner (tillträtt som kursledare i maj 2021)

Elisabeth (Lisa) Persson, kursexaminator

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0869-10027 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0869

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E (EX0869-10136)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E (EX0869-10118)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E (EX0869-10286)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E (EX0869-10142)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan

EX0869 Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E, 30,0 Hp

Independent project in Veterinary Medicine, A2E

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 30,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen(A2E)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, självständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,

- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,

- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,

- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,

- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,

- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,

- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,

- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,

- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,

- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkänd opposition på annan students arbete. Om arbetet genomförts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framgå för examinator av såväl den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen på arbetet ska motsvara 30 hp för var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga lärandemål.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Medansvariga:

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biosystem och teknologi Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: EX0830

Betygskriterier

Mål: Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, självständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Betyg 3 (godkänd)

- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar

Studenten identifierar och formulerar vetenskapliga frågeställningar på ett självständigt och kreativt sätt.

- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur

Studenten söker, sammanställer, värderar och tolkar relevant information och litteratur på ett kritiskt och självständigt sätt.

- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar

Studenten planerar och genomför självständigt en vetenskaplig studie baserad på adekvata metoder och inom givna tidsramar.

- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,

Studenten analyserar och värderar erhållna data och/eller resultat på ett vetenskapligt sätt.

- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund

Studenten diskuterar innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete samt reflekterar över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund.

- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

Studenten reflekterar över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar

Studenten presenterar sitt vetenskapliga arbete skriftligt, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar. Arbetet kännetecknas av en tydlig och genomtänkt struktur samt av relevant användning av vetenskapligt språk och terminologi.

- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner

Studenten skriver en sammanfattning på engelska av sin vetenskapliga rapport enligt givna instruktioner.

- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner

Studenten skriver en populärvetenskapliga sammanfattning av sitt arbete enligt givna instruktioner.

- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv

Studenten presenterar sitt vetenskapliga arbete muntligt samt granskar, diskuterar och ger konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv.

- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet

Studenten identifierar sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Examinationens olika delar

 • Arbetsplan skriven av studenten innan det praktiska arbetet startar: Studenten skriver självständigt en arbetsplan där problemställningen presenteras och ett förslag på vetenskapligt angreppssätt beskrivs. I samråd med handledaren bearbetas planen innan den lämnas till kursledningen för godkännande.
 • Praktiskt arbete under projektets gång: Studentens olika förmågor bedöms kontinuerligt under projektets gång. Handledaren bedömer förmågan att hålla tidsplaner, studentens vetenskapliga arbetssätt, förmåga att ta emot instruktioner och lösa uppkomna problemställningar.
 • Skriftlig rapport: Studenten lämnar in sitt skriftliga arbete enligt instruktioner för kursen, dels i Canvas, dels till handledare respektive ämnesexaminator (i slutet av kursen). Handledare respektive ämnesexaminator ska ge återkoppling inom viss tid enligt instruktioner för kursen. Studenten intygar att formalia kontrollerats och att instruktioner för arbetet uppfyllts enligt särskilda instruktioner.
 • Muntlig presentation: Den muntliga redovisningen kan ske vid viss tidpunkt beroende på om studenten har fått godkännande vid bedömning av det skriftliga arbetet i tidigare steg av arbetet. Muntlig redovisning schemaläggs av kursledningen och annonseras så att intresserad publik kan delta. Vid redovisningen återger studenten, på egen hand, de delar som framgår av den skriftliga rapporten. Tillfälle för diskussion och frågor ges enligt riktlinjer från kursledningen.
 • Opposition: I samband med de muntliga presentationerna ska varje student opponera på en annan students arbete och få opposition på sitt eget arbete enligt instruktioner från kursledningen. Fördelning av opposition sker enligt schema för de muntliga presentationerna. I oppositionen ingår att ge återkoppling på det skriftliga arbetets formalia, layout m.m. enligt särskilda instruktioner.

Efter den muntliga presentationen, oppositionen och när den slutliga skriftliga rapporten godkänts av både handledare och ämnesexaminator (inkl Urkund) ska Rapporteringsunderlag fyllas i och lämnas till Utbildningsservice i original. Det slutliga skriftliga arbetet ska skickas i både Word- och pdf-format via e-post till vetexamensarbete@slu.se

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: EX0869 Anmälningskod: SLU-10027 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%