Ny sökning
EX1004

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Välkommen till kursen Självständigt arbete i Landskapsarkitektur!

Information om litteratur: Att söka, sammanställa och referera till vetenskapliga artiklar är en viktig del av kursen och finns med i betygskriterierna. Vi förväntar att du söker efter och använder relevant litteratur anpassat efter ditt tema. Använd vetenskapliga sökmotorer så som Scopus, Web of Science, eller Google Schoolar. Fråga också din handledare om tips på litteratur. Vill du veta mer om uppsatsskrivande så finns det en hel del generell litteratur, oftast böcker, se t ex boken Att skriva uppsats med akribi av Trost, J. (2014).

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

EX1004 Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E, 15,0 Hp

Independent project in Landscape Architecture, G2E

Kursplan fastställd

2020-11-13

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen(G2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom huvudområdet. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, självständigt ska planera, genomföra och presentera ett eget arbete inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet utveckla sina färdigheter i akademiskt skrivande och fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ett givet ämne,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån formulerad frågeställning,
- kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter på hållbarhet inom ämnet,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkänd opposition på annan students arbete. Om arbetet genomförts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framgå för examinator av såväl den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen på arbetet ska motsvara 15 hp för var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga lärandemål.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetsträning.

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Utbildningsnämnden har beslutat att en student vid SLU ska ges 10 timmars handledning för ett självständigt arbete på 15 hp. Handledningen kan ske både individuellt och i grupp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Mål

För betygsnivå 3 måste alla kriterier vara uppfyllt

För betygsnivå 4 måste samtliga kriterier på nivå 3 samt 7 av 9 kriterier på nivå 4 vara uppfyllda. Notera också att arbetet måste vara inlämnat till examinator i tid (enligt angivet datum i schemat), förutsatt att inte finns giltigt skäl till försening.

För betygsnivå 5 måste samtliga kriterier på nivå 3 och 4 vara uppfyllda, samt 6 av 7 kriterier på nivå 5. Notera också att arbetet måste vara inlämnat till examinator i tid (enligt angivet datum i schemat), förutsatt att inte finns giltigt skäl till försening.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ett givet ämne.

 • Studenten visar förmåga att kunna identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ämnesområdet landskapsarkitektur.

 • Studenten visar god förmåga att kunna identifiera problemställningar och på ett tydligt och välformulerat sätt presentera frågeställningar som är förankrade i litteratur.

 • Studenten visar mycket god förmåga att kunna identifiera problemställningar och på ett tydligt och välformulerat sätt presentera frågeställningar som är välförankrade i vetenskaplig litteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån formulerad frågeställning.

 • Studenten visar att hen självständigt kan söka och sammanställa relevant information.

 • Studenten visar att hen kan värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån en formulerad problemställning.

 • Studenten visar att hen självständigt kan söka, sammanställa och referera till vetenskapliga källor.

 • Studenten använder vetenskaplig litteratur för att underbygga sin egen argumentation.

 • Studenten reflekterar kritiskt över hur egna resultat förhåller sig till andra källor.

 • Studenten visar på ett övertygande sätt att hen kan söka, sammanställa, syntetisera och referera till vetenskaplig litteratur.

 • Studenten diskuterar insiktsfullt och analytiskt sina egna resultat och underbygger eller kontrasterar dessa mot vetenskaplig litteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund.

 • Studenten diskuterar kritiskt sina resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete.

 • Studenten reflekterar över relevansen av frågeställningar och metodval för ämnet landskapsarkitektur.

 • Studenten drar slutsatser utifrån en diskussion av egna resultat.

 • Studenten diskuterar kritiskt och välargumenterat sina resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete.

 • Studenten presenterar styrkor och svagheter med metoden.

 • Studenten diskuterar kritiskt och välargumenterat sina resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete och ger förslag på frågeställningar för fortsatta studier inom området.

 • Studenten reflekterar kritiskt över styrkor och svagheter vad gäller frågeställning och metodval.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna reflektera över samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter på hållbarhet inom ämnet.

 • Studenten reflekterar över samhälleliga, etiska och hållbarhetsaspekter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar.

 • Studenten presenterar ett vetenskapligt skriftligt arbete (som följer en akademisk struktur) inom ämnet landskapsarkitektur.

 • Arbetet följer studiehandbokens regler för omfång och format.
 • Studenten presenterar ett välformulerat och reflekterande vetenskapligt arbete.

 • Referenshanteringen är korrekt.
 • Studenten presenterar ett välformulerat, reflekterande och analytiskt arbete förankrat i vetenskaplig litteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete

 • Studenten ger en muntlig presentation som ger en överblick över arbetet/uppsatsen.

 • Den muntliga presentationen genomförs inom givna ramar avseende tid och omfattning.

 • Studenten har under kursens gång lämnat konstruktiv kritik, både muntligt och skriftligt, på andra studenters arbeten.
 • Studenten ger en presentation som är tydlig både muntligt och visuellt.

 • Studenten ger en presentation som är mycket logisk, övertygande och välformulerad både muntligt som visuellt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet

 • Studenten identifierar sitt eget och samhällets utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Summa antal uppfyllda punkter:

SUM:

SUM:

SUM:

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: EX1004 Anmälningskod: SLU-20048 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%