Ny sökning
HO0133

Ridkonst och hästhantering - islandshäst I

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-28 och 2023-06-18

Kursplan

HO0133 Ridkonst och hästhantering - islandshäst I, 25,0 Hp

Equestrian riding and horse management - Icelandic horse I

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Arbete från marken 2,0 0102
Sits och balans 7,0 0103
Ridlära 1a 4,0 0104
Gångartslära 1a 4,0 0105
Ridlära 1b 2,0 0106
Rörelser 6,0 0107

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Naturkunskap 2

Mål

Syftet med kursen är att ge färdighet i och förståelse för att rida, köra, hantera och sköta hästar samt skötsel av hästars närmiljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- rida en utbildad islandshäst med ändamålsenlig sits och balans och inverka korrekt på

grundläggande nivå i fyra gångarter samt analysera och reflektera över den egna ridförmågan,

- arbeta islandshästar från marken,

- känna till grundprinciper vid sadeltämjning och hantering av den unga hästen,

- redogöra för grunderna i rid- och gångartslära och vilken effekt ryttarens hjälper har på

hästen,

- beskriva hästens beteende och samspelet mellan människa och häst i olika

hanteringssituationer,

- redogöra för olika typer av hovbeslag och dessas effekt på hov och gångarter,

- lasta och hantera hästar vid transport, kunna redogöra för faktorer som påverkar hästar under transport samt för gällande bestämmelser för transport av häst,

- redogöra för islandshästens historiska ursprung och användning samt islandshästssektorns organisation,

- tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och arbeta under handledning med hästar, utrustning samt stall med kringområden med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien och etik samt kunna identifiera åtgärder för en hållbar hästhållning.

Innehåll

Studenten studerar teoretiskt grundläggande rid- och gångartslära samt tränar sin färdighet i skol- och gångartsridning. Genom föreläsningar studeras grundläggande idrottspsykologiska teorier. Särskild vikt läggs vid ändamålsenlig sits samt inverkansridning på en grundläggande nivå. Moment ingår såsom longering och lastning av skolad häst. I kursen ingår hästhantering, daglig skötsel och vård av hästar i olika åldrar, utrustning och tillhörande anläggning med fokus på säkerhet och samspelet mellan människa och häst samt hållbar hästhållning. Hovens funktion samt belastning på hoven studeras vid träning. Påverkan av olika typer av beslag samt effekten därav på olika typer av hästar och i olika situationer studeras. Studenten studerar hur transport påverkar hästar och tränar säker lastning av olika typer av hästar. Studenten deltar i moment där sadeltämjning och hantering av den unga hästen förevisas. Genom föreläsningar studeras islandshästens ursprung och historia samt islandshästverksamhetens organisation. Projektarbete görs inom området gångartsridning och är obligatoriskt. I kursen ingår obligatoriska övningar och seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska prov och inlämningsuppgifter, godkänt projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Med beaktande av hästarnas välfärd åligger det studenterna att ansvara för skötseln av, i utbildningen ingående hästar. Även skötsel av dessa hästars utrusning, stall och närmiljö åvilar studenten .

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0107

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

DEFINITIONER

Obligatorisk litteratur - kurslitteratur som alla studenter förväntas ta del av (benämns inom SLU även "gemensam litteratur").

Referenslitteratur - frivillig litteratur för vidare fördjupning (benämns inom SLU även "breddnings- och fördjupningslitteratur").

Tips – frivillig litteratur av skiftande slag som kan vara bra att ha tillgång till som informationskälla.

OBLIGATORISK LITTERATUR

Miesner, S. (2020) Ridhandboken 1, Grundutbildning för ryttare och häst.

Von Dietz, S. (2008) *Balans till häst *: Natur och kultur ISBN 978-91-27-11596-5 (PDF)
https://www.bokus.com/newsletters/Pdf/9789127115965.pdf

Paul McGreevy & Andrew McLean (2018) Equitations Science :Wiley-Blackwell ISBN;9781119241416

FEIF – Internationella islandshästorganisationen www.feif.org

Miesner, S. Ridhandboken 2, Vidareutbildning av ryttare och häst, SISU ISBN 916-314-4724

REFERENSLITTERATUR

Birthe Vogelius; Spänst och harmoni i ryttarens sits

Gillian Higgins och Stephanie Martin (2011) Hästen i rörelse ISBN 978-91-27-12120-1 Natur och Kultur, Stockholm

Kyrklund, K. & Lemkow, J (2013) *Dressyr med Kyra: rid med system, logik och konsekvens
*ISBN: 9789153439448

Gisli B Björnsson/ Hjalti Jón Sveinsson Icelandic horse

Aronsson A och M Zetterqvis;t Anvisningar för ridlektion

Horseback 1 och 2 DVD Eyolfur Isolfsson
Benny Lindal Icelandic Master; Trainer Strarting Horses 2006 (DVS tillhandahålls via Office 365)

TIPS

www.equitationsciense.com

Övriga referenser**: **
https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/skriv-och-sprakhjalp/akademiska-skrivtips/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 63423 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0133 Anmälningskod: SLU-10176 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 40%