Ny sökning
HU0001

Perspektiv på hållbarhet

Den här kursen introducerar begreppet hållbar utveckling som ett socialt fenomen och syftar till att ge en grundläggande förståelse för komplexa hållbarhetsutmaningar utifrån ett brett samhällsperspektiv.

Kursen har en praktisk och problembaserad ingång och behandlar framväxten av hållbar utveckling som begrepp inom politik och praktik. Andra viktiga områden kursen belyser är skillnader och målkonflikter mellan olika konkurrerande definitioner och visioner kopplade till hållbarhet.

I kursen ges en grund för att utveckla tvärvetenskapliga synsätt och en introduktion till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling.

HU0001 Perspektiv på hållbarhet, 15,0 Hp

Sustainability Perspectives

Kursplan fastställd

2021-01-15

Ämnen

Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt;
- Matematik 3b eller Matematik 3c,
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2
alternativt
- Matematik C
- Samhällskunskap A

Mål

Kursen introducerar begreppet hållbar utveckling som ett socialt fenomen och syftar till att ge en grundläggande förståelse för komplexa hållbarhetsutmaningar utifrån ett brett samhällsperspektiv. Kursen har en praktisk och problembaserad ingång och behandlar framväxten av hållbar utveckling som begrepp inom politik och praktik. Kursen belyser skillnader och målkonflikter mellan olika konkurrerande definitioner och visioner kopplade till hållbarhet. Sammantaget ger kursen en grund för att utveckla tvärvetenskapliga synsätt. Kursen ska även ge en introduktion till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling samt utveckla generella färdigheter för universitetsstudier.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Beskriva och förklara olika sätt att förstå hållbar utveckling med utgångspunkt i praktiska fall och/eller policyinitiativ
• Exemplifiera hur olika former av hållbarhet, hållbarhetsutmaningar och möjligheter kan belysas och analyseras utifrån olika vetenskapliga perspektiv och synsätt
• Identifiera och översiktligt beskriva förekomsten av mål- och intressekonflikter i hållbar utveckling
• Beskriva och kritiskt diskutera de "förenklade" problembilder och lösningsförslag som ofta förekommer i policyinitiativ och i aktuell forskning
• Söka, kritiskt förhålla sig till och diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift
• Redovisa utfört arbete såväl skriftligt som muntligt

Innehåll

Kursen behandlar följande ämnen eller teman:
• Hållbar utveckling som ett omstritt och historiskt föränderligt begrepp
• Ideologiska perspektiv på hållbar utveckling
• Olika ämnesperspektiv på hållbar utveckling
• Aktuella exempel på hur olika aspekter på hållbarhet konkretiseras i policy och förvaltning
• Målkonflikter inom hållbar utveckling
• Rumslig, tidsmässig och administrativ skala i hållbar utveckling
• Vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt
• Praktisk övning i problemhantering baserat på fallstudier

Kursen tar avstamp i olika konkreta utmaningar och förslag till lösningar på hållbarhetsproblem. Kursen innehåller föreläsningar, övningar i muntlig och skriftlig framställan, samt arbete individuellt och i grupp i form av exempelvis seminarier för att belysa olika perspektiv på, och utmaningar kopplade till, hållbar utveckling. Studenterna får praktisk övning i att kritiskt förhålla sig till olika hållbarhetsutmaningar såsom utveckling för vem, mot vad och enligt vem, samt avvägningar mellan olika mål genom att arbeta problembaserat och fallstudieorienterat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom:
• en skriftlig tentamen
• deltagande i obligatorisk bibliotekskurs
• redovisning av individuella arbeten och grupparbeten
• aktivt deltagande i obligatoriska seminarier
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land
Medansvariga:
Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Nivå: Grundnivå
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0001 Anmälningskod: SLU-10336 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%