Ny sökning
HV0129

Djurens nutrition

Hej och välkomna till kursen Djurens nutrition, HV0129! På grund av det rådande smittläget planerar vi för att kursen ska ges helt på distans med föreläsningar, övningar och tentamen digitalt.

Kursvärderingen är avslutad

HV0129-30078 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0129

Läsåret 2019/2020

Djurens nutrition (HV0129-30227) 2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Djurens nutrition (HV0129-30151) 2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Djurens nutrition (HV0129-30218) 2018-01-15 - 2018-02-14

HV0129 Djurens nutrition, 7,5 Hp

Animal nutrition

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Mikrobiologi 1,50 1002
Näringslära 6,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 60 hp husdjursvetenskap, varav 5 hp biokemi
eller
- 60 hp biologi, varav 30 hp zoologi och 5 hp biokemi

Mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om fodermedlens kemiska sammansättning och hur omsättningen av näringsämnena sker i olika djurslag. Studenten skall också ges kunskap om risker i form av toxiner och antinutritionella ämnen i foder samt fodrets mikrobiella status.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva samband mellan djurens cellbiologi, anatomi, fysiologi och deras förmåga att tillgodogöra sig olika typer av fodermedel,
- redogöra för grunderna inom omsättningen av kolhydrater, proteiner och lipider,
- beskriva mineralämnenas och vitaminernas roll och funktion i djurens ämnesomsättning,
- förklara principerna för djurens energiomsättning och vad som påverkar deras energibehov,
- beskriva de vanligaste foderanalyserna samt användningsområden för de beräknade fodervärdena,
- förklara principerna för hur antinutritionella ämnen metaboliseras samt påverkar djurens ämnesomsättning,
- redogöra för foderkonserveringsprinciper,
- diskutera mikroorganismers roll med avseende på toxinförekomst samt skörde- och lagringsmetoder,
- tolka resultat från mikrobiologiska analyser,
- redogöra för den huvudsakliga miljöpåverkan av produktion och konsumtion av fodermedel, samt värdera detta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

I föreläsningsform undervisas om näringsinnehållet i fodermedel och hur dessa omsätts i olikas djurslag. Föreläsningar och övningar sker i analys- och beräkningsmetoder för näringsämnen inklusive energi-begreppet. Även fodermedlens innehåll av toxiska och antinutritionella substanser behandlas. Kursens mikrobiella del har fokus på fodersäkerhet där man vid föreläsningar och laborationer behandlar identifikation av mikroorganismer och faktorer som påverkar överlevnaden hos framförallt jäst och mögel. Avslutningsvis behandlas översiktligt den miljöpåverkan som produktion av foder och utfodring ger upphov till.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. gruppövningar, redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och studiebesök.

I kursen tränas följande generella kompetenser: laborationsteknik samt presentationsteknik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig examination, godkänt projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen omfattar 3 hp mikrobiologi, 2,5 hp fodervetenskap samt 2 hp cellbiologi.
Kursen förutsätter goda kunskaper inom djurens fysiologi samt biokemi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: delvis HV0065, BII229 och BI0884

BETYG

5

Studenten diskuterar kring hur produktionsdjurens fysiologiska förutsättningar varierar och hur omsättningen av näringsämnen påverkas av denna variation.

Studenten diskuterar kring miljöeffekter av produktion av olika animalieprodukter

4

Studenten redogör för beräkningsmetoder

för näringsvärdering

och vilka kemiska

analyser som ligger till grund

Studenten identifierar i vilka

situationer risker föreligger

för störningar pga toxin

eller antinutritionella substanser

Studenten visar förståelse för hur skillnader i struktur hos näringsämnen påverkar omsättningen

Studenten diskuterar hur valet av fodermedel kan påverka hållbarheten i animalieproduktionen

3

Studenten beskriver grundläggande samband mellan djurens cellbiologi, anatomi och fysiologi och deras förmåga att tillgodogöra sig olika näringsämnen

Studenten nämner de vanligaste foderanalyserna och beräknade näringsvärden

Studenten redogör för de vanligaste antinutritionella substanserna och deras effekt samt grunderna inom metabolism av toxiner och antinutritionella substanser

Studenten redogör för grunderna

inom kolhydrat-, protein- och

lipidomsättningen samt

för vissa mineral- och vitaminämnens roll

Studenten kan utföra enklare beräkningar kring energiomsättning

Studenten redogör för vanliga principer för foderkonservering

Studenten kan redogöra för de viktigaste mikroorganismernas roll i foderhantering och utfodring samt tolka resultat från vissa mikrobiologiska analyser.

Studenten redogör för de viktigaste miljökonsekvenserna som

associeras med utfodring respektive foderproduktion

Lärandemål

Studenten ska kunna:

- beskriva samband mellan djurens cellbiologi, anatomi, fysiologi och deras förmåga att tillgodogöra sig olika typer av fodermedel,
- beskriva de vanligaste foderanalyserna samt användningsområden för de beräknade fodervärdena,
- förklara principerna för hur antinutritionella ämnen metaboliseras samt påverkar djurens ämnesomsättning,

- redogöra för grunderna inom omsättningen av kolhydrater, proteiner och lipider,
- beskriva mineralämnenas och vitaminernas roll och funktion i djurens ämnesomsättning,
- förklara principerna för djurens energiomsättning och vad som påverkar deras energibehov,

- redogöra för foderkonserveringsprinciper,
- diskutera mikroorganismers roll med avseende på toxinförekomst samt skörde- och lagringsmetoder,
- tolka resultat från mikrobiologiska analyser,

- redogöra för den huvudsakliga miljöpåverkan av produktion och konsumtion av fodermedel, samt värdera detta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Examination

Skriftlig tenta, webbquizz

Skriftlig tenta, webbquizz

Skriftlig tenta, labbrapport

Skriftlig tenta

1) Animal Nutrition, seventh edition
Författare: Mc Donald et al.
ISBN: 978-1408204238
Kommentar: Andra utgåvor fungerar också.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0129 Anmälningskod: SLU-30078 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%