Ny sökning
HV0131

Avel 1

Välkommen till kursen Avel 1

Kursstart sker onsdag 24:e mars kl 9.15 i Zoom. Alla antagna studenter har fått Zoomlänken via e-post, och den finns också i kursens Canvasrum. Om du inte hittar länken men är antagen till kursen, kontakta kursledaren!

Kursen kommer att ges online i enlighet med SLUs riktlinjer för hantering av coronapandemin. Ett detaljerat schema kommer att läggas ut här inom kort - samtliga moment kommer att hållas online, inklusive obligatoriska moment.

Om du har frågor om kursen är du välkommen att kontakta kursledaren på e-post: Katja.Nilsson@slu.se.

Kursvärderingen är avslutad

HV0131-40019 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0131

Läsåret 2019/2020

Avel 1 (HV0131-40115) 2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Avel 1 (HV0131-40096) 2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Avel 1 (HV0131-40132) 2018-03-21 - 2018-04-26

HV0131 Avel 1, 7,5 Hp

Breeding 1

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 60 hp husdjursvetenskap eller biologi, och 5 hp matematik/statistik

Mål

Kursen syftar till att ge generella kunskaper i husdjursavel, särskilt aspekter av bevarandebiologi och inavel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- organisera data i matrisform,
- använda enkla linjära modeller för att analysera och tolka biologiska data,
- förklara grundläggande genetiska begrepp i tal och skrift, samt på ett lättbegripligt sätt förklara vad husdjursavel syftar till,
- förklara vad biologisk variation innebär, vad som orsakar den och hur den kan beskrivas,
- förklara hur genetisk variation kan förändras genom evolutionära processer och naturligt urval, och hur genetisk variation kan bevaras,
- utföra enklare beräkningar för att skatta allelfrekvenser, genetisk variation, egenskapers arvbarhet och genetiska samband, samt enskilda djurs avelsvärde och inavelsgrad,
- beskriva olika typer av avelsprogram och bedöma deras konsekvenser för djurens välfärd,
- diskutera etiska frågor med anknytning till genetik och djuravel och formulera sitt eget förhållningssätt i sådana frågor.

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av husdjursavel och dess syfte. Kursen innehåller följande ämnesblock: biologisk variation och geners funktion, populationsgenetik, bevarandebiologi, inavel, mått på genetisk variation och samband mellan egenskaper, och avelsprogram. I kursen diskuteras både naturligt urval samt strategier för hållbar genetisk förbättring av husdjur. Etiska frågor behandlas fortlöpande genom kursen.

Föreläsningar varvas med dator- och räkneövningar. Studenten befäster sina kunskaper genom gruppdiskussioner och projektövningar. I kursen övar studenten att uttrycka sin egen ståndpunkt.
Obligatoriska moment förekommer, inom t.ex. gruppdiskussioner och projektredovisningar.
I kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, kommunikation i tal och skrift samt argumentationsteknik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen omfattar 6 hp genetik/avel samt 1,5 hp matematik/statistik.
Kursen förutsätter kunskap om grundläggande genetik, reglering av genuttryck samt grundläggande statistiska kunskaper såsom genomsnitt och variation, statistisk felmarginal och statistiskt säkerställd skillnad, samt analys och tolkning av samband mellan variabler.
Studenter som är godkända på matematik och statistikdelen i kurserna HV0123, HV0110, HV0113 innehar nödvändiga förkunskaper i matematik och statistik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Genetik
Ersätter: BI1231 och delvis HV0081 och MS0064

Lärandemålet är detsamma som kriterierna för betyg 3. Kriterierna för betyg 4 and 5 anger vad som krävs utöver kriterierna för det/de lägre betyget/betygen.

Lärandemål 1:

Betyg 3 - Organisera data i matrisform


Lärandemål 2:

Betyg 3: Använda enkla linjära modeller för att analysera och tolka biologiska data
Betyg 4: Visa hur linjära modeller kan användas för att skatta genetisk variation
Betyg 5: Välja lämpliga modeller för att skatta genetisk variation


Lärandemål 3:

Betyg 3: Förklara grundläggande genetiska begrepp i tal och skrift, samt på ett lättbegripligt sätt förklara vad husdjursavel syftar till
Betyg 4: Ge en ingående definition av grundläggande genetiska begrepp
Betyg 5: Skriver och talar om genetik och djuravel på ett vetenskapligt korrekt sätt med rätt terminologi


Lärandemål 4:

Betyg 3: Förklara vad biologisk variation innebär, vad som orsakar den och hur den kan beskrivas


Lärandemål 5:

Betyg 3: Förklara hur genetisk variation kan förändras genom evolutionära processer och naturligt urval, och hur genetisk variation kan bevaras
Betyg 4: Visa på vilket sätt olika faktorer påverkar den biologiska variationen
Betyg 5: Identifierar faktorer som påverkar den biologiska variationen i en given, praktisk situation


Lärandemål 6:

Betyg 3: Utföra enklare beräkningar för att skatta allelfrekvenser, genetisk variation, egenskapers arvbarhet och genetiska samband, samt enskilda djurs avelsvärde och inavelsgrad
Betyg 4: Väljer en lämplig beräkningsmetod/statistisk modell i en given situation


Lärandemål 7:

Betyg 3: Beskriva olika typer av avelsprogram och bedöma deras konsekvenser för djurens välfärd
Betyg 4: Gör relevanta val av avelsstrategier under givna förutsättningar
Betyg 5: Jämför och diskuterar avelsprogram och avelsstrategier för olika arter och under olika förhållanden


Lärandemål 8:

Betyg 3: Diskutera etiska frågor med anknytning till genetik och djuravel och formulera sitt eget förhållningssätt i sådana frågor.
Betyg 4: Motiverar olika ställningstaganden relaterade till genetik och djuravel.
Betyg 5: Reflekterar kritiskt kring frågor rörande avel och avelsprogram


Examinationsformer:

Skriftlig individuell hemtentamen, samt individuell muntlig examination

Slutbetyg på kursen:

För varje lärandemål grundas bedömningen på både skriftliga och muntlig examination. För att erhålla betyg 3 (godkänt) i slutbetyg på kursen ska studenten erhålla minst betyget 3 på samtliga lärandemål. Den skriftliga tentamen är uppdelad i fyra delar: matrisalgebra, variansanalys, populationsgenetik och husdjursavel. I skriftliga tentamina motsvarar betyg 3 60% av den totala poängen för respektive del, med undantag av matrisalgebra där 50 % räcker. Därutöver skall kursens samtliga obligatoriska moment ha genomförts samt den muntliga examinationen vara godkänd.

För betyg 4 och 5 vägs deltentorna i variansanalys, populationsgenetik och husdjursavel. Över 75 % ger betyg 4 på skriftliga tentamen och över 90 % ger betyg 5. I slutbetyget läggs 20 % vikt vid deltentan i variansanalys och 80 % vikt vid ett rakt medelvärde av resultatet på deltentorna i populationsgenetik och husdjursavel.

Den muntliga examinationen ska vara godkänd för att erhålla ett godkänt betyg på kursen. Den muntliga examinationen bedöms på skala G/U, men ett starkt resultat på den muntliga examinationen kan väga upp betyget för studenter som ligger precis under en gräns mellan två betyg på den skriftliga tentan.

1) Avel
Författare: Malmfors, B.
Kommentar: Ur boken "Husdjur - ursprung, biologi och avel". Utdelas (med förlagets och författarens medgivande).
2) Molecular and Quantitative Genetics
Författare: Khatib, B.
ISBN: 978-1-118-67740-7
Kommentar: Finns tillgänglig som e-bok via SLUs bibliotek, se länk.
3) Variansanalys och försöksplanering
Författare: Ulla Engstrand och Ulf Olsson
Kommentar: Finns till försäljning i Ulls hus, c:a 170 kr.
4) Animal Breeding and Genetics
Författare: Oldenbroek & van der Waaij
Kommentar: On-linebok från Wageningen University i Nederländerna
5) Ytterligare artiklar, kompendier och annat material kommer delas ut under kursens gång.
6) Kompendier och artiklar
Kommentar: Kommer delas ut under kursen, kontakta kursledningen vid frågor

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0131 Anmälningskod: SLU-40019 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%