Ny sökning
HV0162

Husdjursvetenskap - vetenskapligt perspektiv

2020-09-02
Todays lecture is cancelled! 2 Sept
Dear students, I hope you find this message. Todays lecture is cancelled because Jens is sick. We will postpone that for later in the schedule. Please use the time today to get aqcuainted to the course, and the documents. And why not start to read the papers for the seminar tomorrow, or for next week. Best wishes and see you on Friday Maria.

2020-08-31
Today - Course Introduction at 13.15 through Zoom
Dear all, today we will meet for the course introduction through Zoom, see link below. If you have any trouble, let me know on email: maria.andersson@slu.se https://slu-se.zoom.us/j/67476069183 Meeting ID: 674 7606 9183 Passcode: 141282

2020-08-25
Are you a new program student on the Animal Science Master?
Here you can find updated information about the first day 31 Aug.

2020-08-12
Link to information on SLU webpage!
Here you will find information about registration, and other issues. Best wishes Maria.

2020-08-06
Welcome!
Welcome to the first course in the Animal Science program! The aim with this course is to give you a glimpse into the research within animal science, but also to give you the opportunity ot practice your scientific skills. During the course, you will practice to use different data bases to find scientific literature, and to read different scientific papers. One of the assignments consists of your own Project work, and you will have scheduled time during the course for both working on your own with your Project, and to be supervised. Best wishes Maria Andersson

Kursvärderingen är avslutad

HV0162-10083 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0162

Läsåret 2019/2020

Husdjursvetenskap - vetenskapligt perspektiv (HV0162-10083), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Husdjursvetenskap - vetenskapligt perspektiv (HV0162-10083), Uppsala 2018-09-03 - 2018-11-05

HV0162 Husdjursvetenskap - vetenskapligt perspektiv, 15,0 Hp

Animal Science - a scientific approach

Kursplan fastställd

2017-12-14

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Husdjursvetenskap 10,00 1002
Projektarbete 5,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 180 hp på grundnivå, varav
- 60 hp biologi eller husdjursvetenskap eller hippologi eller djuromvårdnad eller veterinärmedicin
alternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi)
samt
- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge övergripande kunskap om vetenskapsteori, husdjursvetenskap och de metoder som används inom forskningsområdet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- utvärdera försöksdesign, metoder och observationstekniker som används inom husdjursvetenskap,
- kritiskt reflektera över etiska utmaningar inom husdjursvetenskap,
- redogöra för och kunna reflektera över de grundläggande principerna för vetenskaplig teori och samband med forskningsmetodik,
- med kritiskt förhållningssätt diskutera aktuell forskning inom husdjursvetenskap,
- värdera och föreslå lämpliga vetenskapliga metoder för att lösa givna frågeställningar inom Husdjursvetenskap.

Innehåll

Kursen innehåller en översikt inom det husdjursvetenskapliga området samt vetenskapsteori och forskningsetik.
Kursen fokuserar på de vanligaste domesticerade djuren, det vill säga produktions-, sport- och sällskapsdjur. Kursen innehåller föreläsningar och tillämpade övningar i övergripandet husdjursvetenskap och mer specifika projekt inriktade mot t.ex. nutrition, djurvälfärd och genetik. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar och projektarbeten. Övningarna inkluderar bland annat kritiska bedömningar av försöksdesign och vetenskaplig litteratur.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter goda förkunskaper inom djurfysiologi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HV0125
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Article and other resources
Kommentar: You will use SLU library resources to find the literature you need during the course. Some articles and books will be suggested from the course team and lecturers, other you will find yourself.
2) What is science?
Kommentar: This text should be read, and reflected upon before starting the course. It is 13 pages, and you will find it through the link above.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Husdjursvetenskap - masterprogram Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0162 Anmälningskod: SLU-10083 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%