Ny sökning
KE0065

Analytisk naturproduktkemi

Under kursen kommer följande grupper av naturprodukter att behandlas : Kolhydrater, lipider, nukleinsyror, aminosyror, peptider, terpener, steroider och alkaloider.
Följande analytiska tekniker kommer att behandlas: Spektroskopi (NMR, masspektrometri, UV, IR), kromatografi (GC, HPLC, TLC).

Kursvärderingen är avslutad

KE0065-30257 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0065

Läsåret 2019/2020

Analytisk naturproduktkemi (KE0065-30057) 2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Analytisk naturproduktkemi (KE0065-30115) 2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Analytisk naturproduktkemi (KE0065-30007) 2018-02-15 - 2018-03-20

KE0065 Analytisk naturproduktkemi, 7,5 Hp

Analytical Natural Products Chemistry

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Kemi Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

15 hp grundläggande kunskaper och färdigheter i allmän, organisk och biokemi varav minst 5 hp organisk kemi.
Undantag medges från krav på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kemiska kunskaper om naturprodukter och andra biokemiskt viktiga ämnesklasser som finns i naturen och i livsmedel, samt kunskaper och färdigheter i några analytiska och spektroskopiska metoder och tekniker.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för namn, strukturformler, egenskaper, förekomst, biosyntes, samt lämpliga analysmetoder, för de flesta av de viktigaste naturproduktgrupperna.
- redogöra för principerna för några vanliga kemiska analys- och separationsmetoder.
- genomföra och tolka resultat från experiment baserade på några vanliga kemiska analys- och separationsmetoder för både kvantitativa och kvalitativa applikationer.
- söka och kritiskt värdera vetenskaplig information.
- analysera och muntligt och skriftligt redovisa erhållna resultat.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, laborationer och lektionsövningar.
Kursintroduktion, labbintroduktion, laborationer, lektion och övning i vetenskaplig litteratursökning samt handledning, laborativt genomförande och redovisning av projektarbete är obligatoriska moment.
Inom kursen behandlas såväl namn, egenskaper, förekomst och biosyntes för ett flertal naturprodukter som analys- och separationsmetoder.
Följande typer av naturprodukter behandlas:
- kolhydrater
- aminosyror
- peptider/proteiner
- nukleinsyror
- fettsyror
- polyketider
- terpener
- steroider
- fenylpropanoider
- alkaloider

Följande tekniker och metoder behandlas:
- extraction
- kromatografi (GC, HPLC, TLC, etc.)
- spektroskopi (NMR, MS, UV/VIS, IR, etc.)

Ett mindre laborativt projektarbete genomförs där naturprodukter från olika källor isoleras, renas, karaktäriseras och/eller kvantifieras. Ett kursmoment behandlar vetenskaplig litteratursökning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, obligatoriska redovisningar av laborativa moment och av inlämningsuppgifter, obligatoriska laborativa moment och inlämningsuppgifter.
För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd tentamen, godkända laborationer, godkända laborationsredovisningar och godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppfyllas t.ex. genom att ha följt kurserna KE0062, KE0063 och KE0064 samt att ha godkänt resultat på hälften, dvs 15hp, av de delprov som ingår i de kurserna. Kursdelar motsvarande 5hp inom organisk kemi måste ingå i de godkända delkurserna.
Kursen ges på svenska om det enbart är svensktalande lärare och studenter på kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: KE0055, KE0057
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Natural products: The Secondary Metabolites
Författare: James R. Hansson
ISBN: 0-85404-490-6.
Kommentar: Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 28-30 -Lipids and polyketides: p. 105-111 -Terpenes: p. 6-14, 112-119 -Phenylpropanoids: p. 15-17, 119-121 -Alkaloids: p. 18-21, 121-124
2) Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity
Författare: P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry
ISBN: 9780176684082
Kommentar: Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 18, 67-81, 73-74, 306-317, 323, 345, 446, 785-787, 832-839, 878-880, 913-919, 990-993, 1046-1048 -Carbohydrates: Chapter: 29.1 & 29.2, & p. 961-962 -Peptides: Chapter 29.1 & 29.3 -Lipids and polyketides: Chapter 24.12 -Alkaloids: Chapter 25.
3) Compendium - Lectures
Kommentar: Provided electronically via Canvas.
4) Compendium - Laboratory exercises
Kommentar: Provided electronically via Canvas.
5) Compendium - Exercises and solutions
Kommentar: Provided electronically via Canvas.
6) Chemistry (3rd ed)
Författare: Blackman, Bottle, Schmid, Mocerino and Wille
ISBN: 9780730311058 (paperback)
Kommentar: Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 874-940. -Carbohydrates: p. 955-958, 984-1008 -Peptides: p. 1060-1090 -Lipids and polyketides: p. 1043-1047 -Terpenes: p. 942, p. 961 -Alkaloids: p. 848.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Kemi Livsmedelsvetenskap
Kurskod: KE0065 Anmälningskod: SLU-30257 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%