Ny sökning
KE0073

Biokemi, fortsättningskurs

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2023-04-04

Andra kursvärderingar för KE0073

Läsåret 2021/2022

Biokemi, fortsättningskurs (KE0073-30177)

2022-02-18 - 2022-03-23

Kursplan

KE0073 Biokemi, fortsättningskurs, 7,5 Hp

Biochemistry, continuation

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 2,0 0102
Tentamen 5,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper och färdigheter i grundläggande kemi om 15hp

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom den molekylära grundvetenskapen biokemi.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

1. redogöra översiktligt för olika tekniker för analys och strukturstudier av proteiner

2. beskriva och exemplifiera principer för enzymkatalys, kinetik och reglering

3. identifiera strukturella och funktionella delar i proteinstrukturer och relatera till proteinets funktion (t.ex. katalytisk mekanism hos enzymer, receptormekanism)

4. redogöra översiktligt för metoder för att generera och använda biologisk information (genteknik och bioinformatik)

5. beskriva hur lipider, kolhydrater och proteiner bryts ned och byggs upp

6. redovisa och diskutera metabolism i samband med övervikt, näringsintag, träning, svält, diabetes

7. relatera symptom på underskott/överskott/genetiska defekter till metaboliska störningar på biokemisk nivå

8. redovisa problemlösning i seminarieform

9. utföra bearbetning och analys av data från biokemiska experiment samt att skriftligt redovisa dessa

Innehåll

I kursen används föreläsningar, lektioner, datalaborationer, seminarier och övningar. Vissa aktiviteter genomförs i mindre grupper, andra i helklass.

Upprop med kursintroduktion, seminarier, datalaborationer samt gruppövningar är obligatoriska moment. Skriftlig och muntlig framställning övas genom bl.a. redovisning av resultat från datalaborationer, seminarier och gruppövningar.

Kursen består både av biokemisk teori och av arbete med biokemisk problemlösning.

Följande ämnen behandlas under föreläsningar, lektioner, seminarier, datalaborationer och övningar:

- tekniker för rening, analys och strukturstudier av proteiner

- genteknik, bioinformatik, "omics" (genomik, transcriptomik, proteomik, metabolomik), rekombinant genexpression

- enzymer: katalytiska mekanismer, reglering av aktivitet, allosteri, effektivitet, specificitet, enzym-assays

- kolhydratmetabolism: pentos-fosfatvägen, glukoneogenes, glykogen, reciprok reglering

- metabolism av fetter, lipider, aminosyror, proteiner, nukleotider, kvävemetabolism

- integrering av metabolism: näringsintag, homeostas, hormonell kontroll, kroppsvikt, BMI, övervikt, träning, svält, alkohol

- membrankanaler, pumpar, signaltransduktion, sensoriska system, receptorer

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformer: Skriftlig tentamen och obligatoriska moment.

För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna i grundläggande kemi I och II om totalt 22,5 hp med minst 15 hp godkänt resultat.

Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Molekylärbiologi
Ersätter: KE0064

Betygskriterier

After completion of the course students should be able to:

  1. Examine and explain the relationships between structure of a macromolecule, especially of a protein, its biochemical activity and its functional role in a particular biochemical pathway.
  2. Examine and explain the role of a particular biochemical pathway in normal development and disease, at the cellular and organismal levels.
  3. Discuss basic metabolism and integrate major metabolic processes into health and disease states.

Learning goal

Grading criteria

3 (G)

4 (VG)

5 (MVG)

1

Describe how protein activity can be regulated by altering its structure.

Describe and illustrate how protein activity and the whole biochemical pathway can be regulated by altering protein structure.

Correlate protein structure, protein activity and biochemical pathway in the context of normal development and disease, at the cellular and organismal levels.

2

Describe the role of basic biochemical pathways in normal development and disease.

Connect cellular and organismal roles of biochemical pathways in the context of normal development and disease.

3

Describe major metabolic processes and how they are regulated.

Compare major metabolic processes in health versusdisease.

Reflect on health and disease states from metabolome viewpoint.

NB! All compulsory parts of the course should be fulfilled for all grades; i.e. participation in all computer practicals, group exercises, invited seminars and student seminar presentations.

Litteraturlista

1) Biochemistry
**Länk: **

https://www.macmillanlearning.com/ed/uk/product/Biochemistry--9th-edition/p/1319114652


**Författare: **J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer 
**ISBN: **978-1-319-11467-1 
**Kommentar: **Sidhänvisningar ges till senaste upplagan 9th edition. Tidigare upplagor 8th och 7th ed fungerar också.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0073 Anmälningskod: SLU-30062 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%