Ny sökning
KE0076

Analytisk naturproduktkemi

Under kursen kommer följande grupper av naturprodukter att behandlas : Kolhydrater, lipider, nukleinsyror, aminosyror, peptider, terpener, steroider och alkaloider.

Följande analytiska tekniker kommer att behandlas: Spektroskopi (NMR, masspektrometri, UV, IR), kromatografi (GC, HPLC, TLC).

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-04-20 och 2023-05-11

Kursplan

KE0076 Analytisk naturproduktkemi, 7,5 Hp

Analytical Natural Products Chemistry

Ämnen

Livsmedelsvetenskap Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0001

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

15 hp grundläggande kunskaper och färdigheter i allmän, organisk och biokemi varav minst 5 hp organisk kemi.

Undantag medges från krav på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om flera olika typer av kemiska föreningar som finns i bl.a. livsmedel och i naturprodukter. Andra biokemiskt viktiga ämnesklasser behandlas också. Dessutom ingår avsnitt som behandlar teoretiska och praktiska aspekter inom analytiska och spektroskopiska metoder och tekniker som används bl.a. inom livsmedelskontroll.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för namn, strukturformler, egenskaper, förekomst i naturen och i livsmedel, biosyntes, samt lämpliga analysmetoder, för de flesta av de viktigaste naturproduktgrupperna.

- redogöra för principerna för några vanliga kemiska analys- och separationsmetoder.

- genomföra och tolka resultat från experiment baserade på några vanliga kemiska analys- och separationsmetoder för både kvantitativa och kvalitativa applikationer.

- analysera och muntligt och skriftligt redovisa erhållna resultat.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, laborationer och lektionsövningar.

Kursintroduktion, labbintroduktion, laborationer, samt handledning, laborativt genomförande och redovisning av projektarbete är obligatoriska moment.

Inom kursen behandlas namn, egenskaper, förekomst i naturen och i livsmedel, och biosyntes för ett flertal naturprodukter samt analys- och separationsmetoder.

Följande typer av föreningar som ingår i livsmedel eller i naturprodukter behandlas:

- kolhydrater

- aminosyror

- peptider/proteiner

- nukleinsyror

- fettsyror

- polyketider

- terpener

- steroider

- fenylpropanoider

- alkaloiderFöljande tekniker och metoder behandlas:

- extraktion

- kromatografi (GC, HPLC, TLC, etc.)

- spektroskopi (NMR, MS, UV/VIS, IR, etc.)Ett mindre laborativt projektarbete genomförs där naturprodukter från olika källor, t.ex. olika livsmedel, isoleras, renas, karaktäriseras och/eller kvantifieras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, obligatoriska redovisningar av laborativa moment och av inlämningsuppgifter, obligatoriska laborativa moment och inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd tentamen, godkända laborationer, godkända laborationsredovisningar och godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppfyllas t.ex. genom att ha följt kurserna KE0062, KE0063 och KE0064 samt att ha godkänt resultat på hälften, dvs 15hp, av de delprov som ingår i de kurserna. Kursdelar motsvarande 5hp inom organisk kemi måste ingå i de godkända delkurserna.

Kursen ges på svenska om det enbart är svensktalande lärare och studenter på kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: KE0055, KE0057, KE0065

Betygskriterier

KE0065

På kursen Analytisk Naturproduktskemi (Analytical Natural product Chemistry), 7,5 hp (KE0065) kan betygen U, 3, 4 eller 5 erhållas. Här nedan följer kriterier och regler för hur det sammanvägda betyget beräknas samt prestationsmålen för kursen. Betygskriterierna utgår från avsnittet ”6. Examination och betyg” ur SLUs Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå. I dessa betygskriterier förkortas regelsamlingen till RS och återfinns på https://student.slu.se/regler-rattigheter/rattigheter-och- skyldigheter/regelsamlingen/.

Betygssättning

Kursbetyget bestäms i mycket hög grad av studentens resultat på tentamina, men även andra aktiviteter kan påverka graderingen. Utöver godkänd tentamina krävs det att studenten deltagit i alla obligatoriska moment samt att samtliga säkerhetsförberedelser och laborationsredogörelser eller laborationsrapporter är godkända, se Övrig information.

Tentamen på kursen består av tentamensfrågor på både godkänt-nivå och svårare nivå.

Regler för godkänt betyg (3)

Följande krav gäller för kursbetyget 3:

 1. Närvaro och aktivt deltagande på alla obligatoriska kursmoment.
 2. Godkända redovisningar (muntliga och skriftliga) av laborationer och projektarbete, se även Övrig information.
 3. Minst 50 % rätt på tentamen.

Regler för överbetyg (4 eller 5)

Följande krav gäller för kursbetyget 4:

 1. Kravet för kursbetyget 3 är uppfyllt.
 2. Minst ett genomsnitt om 65 % av maximal poäng på tentamen.

Följande krav gäller för kursbetyget 5:

 1. Kraven för kursbetyget 4 är uppfyllda.
 2. Minst ett genomsnitt om 75 % av maximal poäng på tentamen.

Betygskriterier

Betyg 3

Studenten kan redogöra för strukturformler och namn för de flesta vanliga mono-, di- och polysackarider och aminosyror. Studenten kan ge exempel på strukturformler för typiska peptider och lipider, samt känner igen strukturformler av andra typer av naturprodukter. Studenten kan redogöra för konventionerna för beskrivning av molekylers stereoisomeri och konformation. Studenten har viss insikt i kolhydraters och peptiders kemiska egenskaper, samt känner till typiska egenskaper för alla grupper av naturprodukter. Studenten har viss kunskap om var de viktigaste naturproduktgrupperna förekommer i naturen. Studenten känner till huvuddragen av biosyntesen av några grupper av naturprodukter.

Studenten känner till principerna för vanliga extraktions-, separations- och analysmetoder, och kan tolka enklare data från dessa tekniker. Studenten har viss insikt om vilka isolerings- och analysmetoder som är lämpliga för olika typer av naturprodukter. Studenten kan med viss handledning utföra nödvändig provberedning och derivatisering, samt efterföljande analys av naturprodukter. Studenten kan presentera resultat från eget laborativt arbete skriftligen och muntligen.

Betyg 4

Studenten kan beskriva de vanliga mono-, di- och polysackariderna och aminosyrorna, med strukturformler och namn. Studenten kan även ge exempel på strukturformler och namn för medlemmar av övriga grupper av naturprodukter. Studenten har god kännedom om konventionerna för beskrivning av molekylers stereoisomeri och konformation. Studenten har också insikt i kolhydraters och peptiders kemiska egenskaper, samt viss insikt i biosyntesen av polyketider, terpener, alkaloider och fenylpropanoider.

Studenten kan beskriva principerna för vanliga extraktions- och separations-metoder, samt har god kännedom om vanliga fasta faser, mobilfaser och detektionsmetoder som används tillsammans med dessa tekniker. Studenten kan också i viss mån förutspå hur olika substanser kommer att bete sig när dessa metoder tillämpas. Studenten har insikt om vilka analys- och isoleringsmetoder som är lämpliga för de olika naturproduktgrupperna. Studenten är förtrogen med olika sätt att kvantifiera naturprodukter m.h.a. kromatografiska metoder. Studenten kan även redogöra för analysmetoder som baseras på kemisk derivatisering och/eller degradering. Studenten har viss förståelse för de grundläggande principerna för NMR och masspektrometri, samt kan tolka okomplicerade data från dessa tekniker.

Betyg 5

Studenten har god generell kemisk förståelse för olika naturprodukters egenskaper och reaktiviteter, samt god insikt i biosyntesen av dessa föreningar.

Studenten har en god förståelse av teorierna bakom vanliga extraktions- och separationsmetoder, samt även en god kunskap om lämpliga analys- och isoleringsmetoder för de viktigaste naturprodukterna. Studenten har en god förståelse för de grundläggande principerna för NMR och masspektrometri, samt kan tolka relativt komplicerade data fråndessa tekniker. Studenten har även en detaljerad kunskap av analysmetoder som baseras på kemisk derivatisering och/eller degradering.

Övrig information

Tidsramar för kursen

 1. Laborationsredogörelser och laborationsrapporter ska vara inlämnade inom givna tidsramar, dvs. direkt efter avslutad laboration om inte annat meddelats via schema eller av kurslärare. I de fall då förnyad inlämningstid krävs är denna senast fem arbetsdagar efter genomförd laboration eller fem arbetsdagar efter att redogörelsen returnerats med krav om kompletteringar.
 2. För varje laboration är det krav att laborationsredogörelsen eller laborationsrapporten blir godkänd under samma läsår som själva laborationen genomfördes. Om inte hela labbmomentet (dvs labb och redogörelse) blir godkänt under samma läsår måste det labbmomentet göras om i sin helhet.
 3. Laborationsredogörelser och laborationsrapporter rättas bara under perioden som kursen pågår, fram till kursens ordinarie omtentamen. Eventuellt senare inlämnade laborationsredogörelser eller -rapporter rättas därefter endast i samband med därpå följande terminsstart såvida inte speciella omständigheter föreligger.

Regler för omtentamina av tentamen

Om en student blivit godkänd på tentamen så kan förnyad examination ej göras (RS §6.7).

Regler för säkerhet på labb

Innan den första laborationen påbörjas måste en obligatorisk dugga som rör laborationssäkerhet vara godkänd! För att få godkänt på säkerhetsduggan måste alla frågor vara korrekt besvarade.

Grading criteria for Analytical Natural Products Chemistry, 7.5 credits (KE0065)

On the course Analytical Natural Product Chemistry, 7.5 credits (KE0065) grades U, 3, 4 or 5 can be obtained. Below are the criteria and rules for calculating the weighted grade as well as the performance objectives for the course. The rating criteria are based on the section “6. Assessment and grades "from SLU's Regulations for Education at Bachelor's and Master's level”. In these rating criteria, the rule collection is shortened to RS and is found on https://student.slu.se/regler-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/.

Grading

The course grade is determined to a great extent by the student's results on the exam, but other activities may also affect the degree. In addition to the approved examinations, the student is required to participate in all mandatory activities and that all safety preparations and laboratory reports or laboratory reports have been approved, see Other information. Exams on the course consist of exam questions at both pass- and higher grade- levels.

Rules for passed grade (3)
The following requirements apply for approved achievement on the course:

 1. Attendance and active participation at all mandatory activities.
 2. Approved reports (oral and written) of laboratory work and project work, see Other information.
 3. At least 50 % correct answers on the exam.

Rules for higher grade (4 or 5)
The following requirements apply to the course grade 4:

 1. The requirement for the course grade 3 is fulfilled.
 2. At least an average of 65 % of the maximum marks on the exam.

The following requirements apply to the course grade 5:

 1. The requirements for the course grade 4 are met.
 2. At least an average of 75 % of the maximum marks on the exam.

Grading criteria

Grade 3

The student can account for structural formulas and names for most of the common mono, di, and polysaccharides, and amino acids. The student can give examples of structural formulas for typical peptides and lipids, and can recognize structural formulas for other types of natural products. The student can account for the conventions and rules for the correct description of stereoisomerism and conformation of molecules. The student has some knowledge about the chemical characteristics of carbohydrates and peptides, and knows about typical characteristics for other types of natural products. The student has some knowledge about the natural occurrence of the most important natural products, and knows about the main characters of the biosynthesis of some groups of natural products.

The student knows about the principals of common extraction, separation and analytical methods, and can analyze data from these techniques. The student has some knowledge about methods suitable for isolation and analysis of different types of natural products. The student can with some practical guidance perform necessary sample treatment and derivatization and subsequent analysis, of natural products. The student can present the results from own laboratory work, both orally and in writing.

Grade 4

The student can describe the common mono, di and polysaccharides, and amino acids, with structural formulas and names. The student can also give examples on structural formulas and names for members of the other groups of natural products. The student has a good knowledge about the conventions and rules used for correct description of the stereoisomerism and conformation of molecules. The student has fair knowledge about the chemical characteristics of carbohydrates and peptides, as well as the biosynthesis of polyketides, terpenes, alkaloids and phenylpropanoids.

The student can describe the principals of common extraction and separation methods, and has solid knowledge about common solid phases, mobile phases, and detection methods, using with these techniques. The student can also predict how different substances will behave when analyzed by different methods, and the student has some knowledge about suitable methods for different natural products. The student is familiar with different methods for quantification of natural products using chromatographic methods. The student can account for analytical methods based on chemical derivatization and/or degradation, and the student has some understanding of the basic principles for NMR and mass spectrometry and can interpret uncomplicated data from these techniques.

Grade 5

The student has a good general chemical understanding for the characteristics and reactivity of the different natural products, as well as a good knowledge about their biosynthesis.

The student has a good understanding of the theories behind common extraction and separation methods, and a good knowledge about analytical methods suitable for important natural products. The student also understands the principals of NMR and mass spectrometry, and is able to interpret relatively complicated data from these techniques. Moreover, the student has a detailed knowledge about analytical methods based on chemical derivatization and/or degradation.

Other information
Timetables for the course

 1. Laboratory statement and laboratory reports must be submitted within given time frames, i.e. immediately after completion of the laboratory, unless otherwise stated by schedule or by course teacher. In cases where a renewed submission period is required, it is no later than five working days after completion of the laboratory or five working days after the report has been returned with the requirements for completion.
 2. For each laboratory, it is required that the laboratory statement or the laboratory report be approved during the same academic year as the laboratory itself. Unless the entire lab momentum (ie lab and report) is approved during the same academic year, the lab moment has to be reorganized in its entirety.
 3. Laboratory statement and laboratory reports are only corrected during the period, which the course is ongoing, until the first re-exam. Any subsequent submission of laboratory reports or reports will then be corrected only in conjunction with the subsequent termination of the term unless special circumstances exist.

Rules for reexamination of the exam

If a student has been approved for the exam, then a new examination cannot be done (RS §6.7).

Ultuna 2022-11-30

Anders Broberg

Examinator

Litteraturlista

1) Natural products: The Secondary Metabolites
**Author: **James R. Hansson
**ISBN: **0-85404-490-6.
Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 28-30 -Lipids and polyketides: p. 105-111 -Terpenes: p. 6-14, 112-119 -Phenylpropanoids: p. 15-17, 119-121 -Alkaloids: p. 18-21, 121-124

 1. Chemistry (3rd ed)
  Authors: Blackman, Bottle, Schmid, Mocerino and Wille
  **ISBN: **9780730311058 (paperback)
  Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 874-940. -Carbohydrates: p. 955-958, 984-1008 -Peptides: p. 1060-1090 -Lipids and polyketides: p. 1043-1047 -Terpenes: p. 942, p. 961 -Alkaloids: p. 848.

3) Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity
**Authors: **P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry
**ISBN: **9780176684082
Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 18, 67-81, 73-74, 306-317, 323, 345, 446, 785-787, 832-839, 878-880, 913-919, 990-993, 1046-1048 -Carbohydrates: Chapter: 29.1 & 29.2, & p. 961-962 -Peptides: Chapter 29.1 & 29.3 -Lipids and polyketides: Chapter 24.12 -Alkaloids: Chapter 25.

 1. Compendium - Lectures
  Comment: Provided electronically via Canvas.

5) Compendium - Laboratory exercises
Comment: Provided electronically via Canvas.

 1. Compendium - Exercises and solutions
  Comment: Provided electronically via Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Kemi
Kurskod: KE0076 Anmälningskod: SLU-40154 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%